Help Print this page 
Title and reference
Fritagelser for visse horisontale aftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fritagelser for visse horisontale aftaler

En horisontal aftale er en aftale mellem konkurrerende selskaber, som opererer i markedet på det samme produktions- og distributionsniveau. Mens disse aftaler kan og vil medføre væsentlige økonomiske fordele, kan de potentielt også forvride konkurrencen. Da samarbejde mellem konkurrenter bliver stadig mere vigtigt i dagens økonomi, er der derfor behov for klare regler for at bidrage til Europas konkurrencekraft.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 81, stk. 3 (tidligere artikel 85, stk. 3) i EF-traktaten på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis.

RESUMÉ

Kommission kan indrømme individuel fritagelse for visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, i traktaten om oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) (nu artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)). Den kan ligeledes udstede gruppefritagelsesforordninger. Den foreliggende forordning bemyndiger Kommissionen til at fritage visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis gennem en gruppefritagelse.

Anvendelsesområde

Den foreliggende forordning bemyndiger Kommissionen til i henhold til EF-traktatens artikel 81, stk. 3, at udstede fritagelsesforordninger for visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, hvis indhold går ud på:

  • forskning og udvikling af produkter eller fremgangsmåder samt udnyttelse af resultaterne, heri indbefattet bestemmelser om industriel ejendomsret og hemmelig teknisk viden
  • specialisering, herunder de til dens gennemførelse nødvendige aftaler.

Betingelser for fritagelsesforordninger

Kommissionens fritagelsesforordninger skal overholde en række betingelser. De skal:

  • indeholde en beskrivelse af de typer af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, hvorpå de finder anvendelse, og angive hvilke begrænsninger, bestemmelser og øvrige betingelser, aftalerne kan indeholde
  • udstedes for et bestemt tidsrum, men de kan ændres eller ophæves
  • gælde med tilbagevirkende kraft for aftaler, for hvilke der på forordningens ikrafttrædelsesdag ville have kunnet afgives en erklæring med tilbagevirkende kraft i henhold til artikel 6 i forordning nr. 17 (EØF). De finder hverken anvendelse på aftaler, der eksisterede før 13. marts 1962, eller på aftaler, der skulle have været anmeldt før 1. februar 1963.

De pågældende forordninger skal overholde følgende godkendelsesprocedure:

  • Forslaget til forordning offentliggøres for at give alle interesserede personer og organisationer lejlighed til at meddele Kommissionen deres bemærkninger
  • Kommissionen rådfører sig med Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, inden den offentliggør et udkast til forordning eller udsteder en forordning
  • Konstaterer Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra et land i Den Europæiske Union (EU) eller fra fysiske eller juridiske personer, at aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, som falder ind under en sådan forordning, i konkrete tilfælde har virkninger, som er uforenelige med de i artikel 81, stk. 3, nævnte betingelser, kan den træffe beslutning om at lade fordelen ved anvendelsen af forordningens bestemmelser bortfalde.

I ansøgerlande træder den foreliggende forordning i kraft på datoen for landets indtræden i EU.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

EU-Tidende

Forordning (EØF) nr. 2821/71

18.1.1972

-

EUT L 285 af 29.12.1971

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

EU-Tidende

Forordning (EØF) nr. 2743/72

1.1.1973

-

EUT L 291 af 28.12.1972

Forordning (EF) nr. 1/2003

24.1.2003

1.5.2004

EUT L 1 af 4.1.2003

Efterfølgende tilføjelser og rettelser til forordning (EØF) nr. 2821/71 er blevet indarbejdet i grundteksten. Den konsoliderede udgave er udelukkende et dokumentationsredskab.

Seneste ajourføring: 17.11.2010

Top