Help Print this page 
Title and reference
Ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Dette direktiv har til formål at tilpasse lovgivningen om ophavsret og beslægtede rettigheder til den teknologiske udvikling, navnlig informationssamfundet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet: harmonisering af visse aspekter.

RESUMÉ

Medmindre andet bestemmes, påvirker direktivet ikke de eksisterende bestemmelser om:

 • retlig beskyttelse af edb-programmer
 • udlejnings- og udlånsrettigheder samt visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret
 • ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel
 • beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
 • retlig beskyttelse af databaser.

Direktivet omhandler tre hovedområder: retten til reproduktion, retten til overføring og retten til spredning.

Retten til reproduktion

Medlemsstaterne indfører bestemmelser, hvorved eneretten til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte reproduktion, midlertidig eller permanent reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvis, tillægges:

 • ophavsmænd for så vidt angår originaler og kopier af deres værker
 • udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres fremførelser
 • fremstillere af fonogrammer for så vidt angår fonogrammer
 • producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår den originale film eller kopier heraf, og
 • radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår optagelser af deres udsendelser, hvad enten der er tale om trådbunden eller trådløs transmission, herunder via kabel eller satellit.

Retten til overføring:

Medlemsstaterne indfører bestemmelser, der tillægger ophavsmænd eneretten til at tillade eller forbyde trådbunden eller trådløs overføring til almenheden af deres værker, herunder tilrådighedsstillelse af deres værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

Det samme gælder retten til at stille beskyttede værker til rådighed for almenheden på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt:

 • for udøvende kunstnere for så vidt angår optagelser af deres fremførelser
 • for fremstillere af fonogrammer for så vidt angår fonogrammer
 • for producenter af den første filmoptagelse for så vidt angår den originale film eller kopier heraf, og
 • radio- og fjernsynsforetagender for så vidt angår optagelser af deres udsendelser, uanset spredningsmetode.

Retten til spredning

Ved direktivet harmoniseres ophavsmænds eneret til at tillade enhver form for spredning til almenheden af deres originalværker eller kopier heraf. Denne ret ophører ved det første salg eller anden første overdragelse af ejendomsretten i Fællesskabet af den pågældende frembringelse foretaget af rettighedshaveren eller med dennes samtykke.

Obligatorisk undtagelse fra retten til reproduktion

Der indføres en obligatorisk undtagelse fra reproduktionsretten for visse foreløbige reproduktionshandlinger, der indgår i en teknisk proces, som udelukkende har til formål at muliggøre en mellemmands transmission i et netværk mellem mellemmænd eller en lovlig brug af et værk eller en anden frembringelse, og som ikke har selvstændig økonomisk værdi.

Desuden giver direktivet mulighed for at indføre visse ikke-obligatoriske undtagelser fra retten til reproduktion og overføring. Disse indføres nationalt af de pågældende medlemsstater.

Retten til reproduktion og overføring

Undtagelserne fra og indskrænkningerne i retten til reproduktion og overføring er frivillige og vedrører især "det offentlige". For tre af undtagelserne (reprografi, privat brug og radio- og fjernsynsudsendelser foretaget af sociale institutioner) gælder det, at rettighedshaverne skal modtage en rimelig kompensation.

Undtagelser fra og indskrænkninger i retten til spredning indføres under hensyn til undtagelsen fra retten til reproduktion eller overføring.

Retlig beskyttelse

Medlemsstaterne skal sikre en passende retlig beskyttelse mod omgåelse af enhver form for effektive tekniske foranstaltninger i forbindelse med beskyttede værker eller andre frembringelser. Denne retlige beskyttelse omfatter også "forberedende handlinger" som f.eks. fremstilling, import, distribution, salg eller ydelse af tjenester vedrørende frembringelser med begrænset anvendelse. For visse undtagelser og indskrænkninger gælder det dog, at medlemsstaterne, hvor rettighedshaverne ikke har truffet frivillige foranstaltninger, skal sikre, at den, der nyder godt af en undtagelse eller en indskrænkning, også har midler til at drage fordel af den. For så vidt angår undtagelsen for privat brug, kan medlemsstaterne også træffe sådanne foranstaltninger, medmindre rettighedshaverne allerede har gjort reproduktion til privat brug mulig.

Beskyttelse af oplysninger om rettighedsforvaltning

Medlemsstaterne skal indføre en retlig beskyttelse mod alle personer, der bevidst og uden tilladelse udfører nedennævnte handlinger:

 • fjernelse eller ændring af oplysninger om rettighedsforvaltningen i elektronisk form
 • spredning, radio- og tv-spredningsvirksomhed, overføring til offentligheden og anvendelse af beskyttede værker og frembringelser, for hvilke oplysninger om rettighedsforvaltningen i elektronisk form er blevet fjernet eller ændret uden tilladelse.

Sanktioner og retsmidler

Medlemsstaterne skal indføre egnede sanktioner og retsmidler for krænkelser af direktivets bestemmelser.

Kontekst

Formålet er at gennemføre de vigtigste internationale forpligtelser, som følger af de to traktater om ophavsret og beslægtede rettigheder, som blev vedtaget af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i december 1996, på fællesskabsniveau.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/29/EF

22.6.2001

22.12.2002

EUT L 167 af 22.6.2001

TILHØRENDE RETSAKTER

Direktiver

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EØS-relevant tekst) [EUT L 95 af 15.4.2010].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder [EUT L 157 af 30.4.2004].

Formålet med dette direktiv er at sørge for, at intellektuelle ejendomsrettigheder respekteres. I forbindelse med ophavsretten fastsætter direktiv 2001/29/EF et højere harmoniseringsniveau for sanktioner og forebyggende foranstaltninger.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer [EUT L 345 af 31.12.2003].

Direktiv 2003/98/EF berører ikke direktiv 2001/29/EF. Direktivet etablerer en fast ramme for betingelserne for videreanvendelse af den offentlige sektors dokumenter. Direktivets formål er således at garantere rimelige vilkår for kommercielle udgivere på det indre marked. De myndigheder i den offentlige sektor, der giver tilladelser til en sådan videreanvendelse, forbliver dog rettighedshavere for ophavsretten og de beslægtede rettigheder. De opfordres imidlertid til at anvende deres rettigheder, så der gives adgang til videreanvendelse af dokumenterne.

Afgørelse

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) [EUT L 310 af 9.11.2006]. Dette rammeprogram fremmer især brugen af informationsteknologi, som er blevet tilgængelig, efter problematikken vedrørende den intellektuelle ejendomsret til digitalt indhold er blevet behandlet i direktiv 2001/29/EF.

Henstillinger

Kommissionens henstilling af 24. august 2006 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring (EUT L 236 af 31.8.2006). Kommissionen foreslår medlemsstaterne at fremme digitaliseringen og onlineadgangen til kulturelt materiale såvel som den digitale opbevaring heraf. Europas kulturelle materiale skal dog digitaliseres, stilles til rådighed og opbevares i henhold til direktiv 2001/29/EF. Dette direktiv giver medlemsstaterne beføjelser til at fastsætte undtagelser fra eller indskrænkninger i ophavsretten og beslægtede rettigheder. Disse undtagelser eller indskrænkninger omhandler bl.a. reproduktionen eller brugen i biblioteker, der er åbne for offentligheden, og i arkiver. Disse institutioner spiller desuden en rolle i digitaliseringen, onlineadgangen og den digitale opbevaring af kulturelt materiale. Undtagelserne eller indskrænkningerne finder dog ikke anvendelse i forbindelse med beskyttede værker på internettet.

Kommissionens henstilling af 18. maj 2005 om grænseoverskridende kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder i tilknytning til lovlige musiktjenester på nettet [EUT L 276 af 21.10.2005]. Det har været en hindring for udviklingen af nye internetbaserede musiktjenester, at der ikke kan opnås licens til udnyttelse af ophavsrettigheder på EU-plan.

I denne henstilling fremsættes der derfor forslag til foranstaltninger, der på EU-plan kan fremme udstedelsen af licenser til ophavsrettigheder til nettjenester. Dette er nødvendigt, fordi der i forbindelse med nye internettjenester (webcasting, on demand-downloading af musik osv.) kræves en licens, der omfatter hele EU.

See also

 • Der kan findes yderligere oplysninger på webstedet, Ophavsret og beslægtede rettigheder (DE) (EN) (FR), som er websted for Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser

Seneste ajourføring: 04.07.2011

Top