Help Print this page 
Title and reference
Internationale regnskabsstandarder (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Internationale regnskabsstandarder (IAS)

Den Europæiske Union (EU) harmoniserer den regnskabsaflæggelse, der anvendes af børsnoterede selskaber, med henblik på at sikre investorbeskyttelsen. EU's formål med at anvende de internationale regnskabsregler er at bevare tilliden til de finansielle markeder og samtidig lette den internationale og grænseoverskridende handel med værdipapirer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Dette regulativ har til formål at vedtage og gennemføre internationale regnskabs-standarder i Den Europæiske Union (EU) for at harmonisere regnskabsoplysninger, som fremlægges af selskaber. Det ønskes at sikre en større grad af gennemskuelighed og sammenlignelighed i de økonomiske forhold.

Definitioner

De internationale regnskabsstandarder, kaldet International Financial Reporting Standards – IFRS, (Tidligere betegnet International Accounting Standards – IAS) er vedtaget af den internationale organisation for regnskabsstandardisering, International Accounting Standards Board (IASB), (EN), der befinder sig i London.

Anvendelsesområde

Alle børsnoterede EU-selskaber (herunder banker og forsikringsselskaber) har siden 2005 skullet anvende de internationale regnskabsstandarder, IFRS, ved udarbejdelsen af deres koncern-regnskaber. Medlemsstaterne kan også tillade eller forlange, at børsnoterede selskaber i EU anvender dette system til deres årsregnskaber, og at ikke-børsnoterede selskaber anvender det til deres årsregnskaber og/eller deres koncernregnskaber.

Vedtagelsesmekanisme

For at en international regnskabsstandard kan godtages, skal den give et pålideligt billede af selskabets økonomiske stilling og resultat, være i offentlighedens interesse i EU og opfylde de kriterier for forståelighed, relevans, troværdighed og sammenlignelighed, som man kan kræve af regnskabsmæssige oplysninger, der er nødvendige for at træffe økonomiske beslutninger og for at vurdere, hvorledes ledelsen har drevet selskabet. Kommissionen agter at samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om at udvikle en fælles strategi vedrørende gennemførelse.

Forordningen er vedtaget ved en mekanisme i to lag:

  • et kontrolniveau med et regnskabskontroludvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne under Kommissionens forsæde. Udvalget skal på grundlag af forslag fra Kommissionen træffe beslutning om eventuel vedtagelse af IFRS. Formålet er at sikre fuld gennemsigtighed og ansvar over for Rådet og Parlamentet.
  • et teknisk niveau med oprettelsen af et regnskabsteknisk udvalg, nemlig EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bestående af regnskabseksperter fra den private sektor i flere medlemsstater. EFRAG leverer nødvendig bistand og knowhow til at vurdere IFRS-reglerne og til at rådgive Kommissionen om det belejlige i at vedtage den enkelte IFRS-regel eller ej.

Gennemførelse baseret på en konsolideret tekst vedtaget af Kommissionen

De internationale regnskabsstandarder og dertilhørende fortolkninger er inkluderet i en gennemførelsesforordning fra Kommissionen, som indeholder de gennemførte standarder, der trådte i kraft den 14. september 2002. Målet er at forenkle gennemførelsen af disse standarder ved at sammenstille dem i en enkelt konsolideret tekst vedtaget af Kommissionen. Forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008.

Denne forordning er ændret adskillige gange, så alle standarder præsenteret af International Accounting Standards Board (IASB) siden 2008 er indbefattet. Herunder visse ændringer fra 2012 vedrørende konsoliderede regnskaber, interessentskaber og oplysninger om renter i andre organisationer.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

EFT L 243 af 11.9.2002

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 297/2008

10.4.2008

-

EFT L 97 af 9.4.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1606/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forordninger

Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EØS-relevant tekst) [EU-Tidende L320 af 29.11.2008].

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF [EU-Tidende L 182 af 29.06.13].

Direktivet tager sigte på at revidere de regnskabsregler, der gælder virksomheder i EU med henblik på: i) at forbedre gennemsigtigheden og sammenligneligheden regnskaber imellem, ii) lette det administrative arbejde og forenkle regnskabsreglerne, især for små og mellemstore virksomheder, iii) give et bedre overblik over de summer, der udbetales til regeringer af udvindingsindustrien og skovarbejdere i naturskove.

Seneste ajourføring: 10.01.2014

Top