Help Print this page 
Title and reference
EF-design

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EF-design

Der indføres ved denne forordning en ensartet ordning til opnåelse af et EF-design, der nyder samme beskyttelse i hele det indre marked. Målet er at sikre, at konkurrencen ikke forhindres og fordrejes i Fællesskabet. Samtidig skal kreativiteten og nyskabelsen fremmes ved at skabe en sikker og ensartet beskyttelse i hele Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design. [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordningen indfører en enkel og billig ordning, som gør det muligt at registrere design hos Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (DE) (EN) (FR), som er et EU-agentur, der ligger i Alicante.

Målet er at fjerne barriererne og årsagerne til konkurrenceforvridninger på europæisk plan og at afhjælpe den retsusikkerhed, som erhvervslivet lever med på grund af de forskelle, der er medlemsstaternes lovgivninger imellem. Desuden skal indførelsen af EF-designet fremme kreativiteten og nyskabelsen, da der skabes en sikker og ensartet beskyttelse i hele EU.

EU-designordningen fungerer parallelt med de nationale beskyttelsesordninger. Alle forhold, som ikke er omfattet af forordningen, er omfattet af den enkelte medlemsstats lovgivning.

Anvendelsesområde

For at kunne blive beskyttet skal designet være nyt og have individuel karakter (det skal være forskelligt fra allerede eksisterende produkter). Man kan med denne ordning ikke beskytte elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion (f.eks. synlige reservedele til biler). Dog kan dele til andre produkter, der er synlige under normal brug af det produkt, som det er inkorporeret i, beskyttes i henhold til forordningen.

Rettigheder på grundlag af EF-designet

Retten til EF-designet tilkommer designeren eller den, til hvem dennes ret er overgået. I henhold til forordningen er der to former for beskyttelse af design, der er direkte anvendelige i hver medlemsstat

  • beskyttelse i form af et "ikke-registreret EF-design" (uden nogen formaliteter)
  • beskyttelse i form af et "registreret EF-design", hvis det registreres hos Harmoniseringskontoret.

Forskelle mellem de to former for beskyttelse

Den beskyttelse, som opnås ved et ikke-registreret EF-design, er af forholdsvis kort varighed: designet beskyttes i en periode på tre år fra den dato, hvor designet først er blevet offentliggjort i EU (dvs. at produktet er bragt i handelen gennem markedsføring eller ved forudgående offentliggørelse). Denne form for beskyttelse kan være praktisk i sektorer, som fremstiller store mængder design til produkter, der ofte har en kort levetid. Der opnås nemlig en vis beskyttelse i henhold til forordningen, uden at der skal sættes en mere langvarig procedure i værk.

Et registreret EF-design er beskyttet i mindst fem år og højst femogtyve år.

I øvrigt er et registreret og et ikke-registreret design beskyttet i forskelligt omfang. Et registreret design er både beskyttet mod systematisk kopiering og uafhængig udvikling af et lignende design, mens et ikke-registreret design udelukkende er beskyttet mod systematisk kopiering.

Et registreret EF-design nyder således godt af en mere formel og mere omfattende retlig beskyttelse.

Dertil kommer, at Harmoniseringskontoret, som beskæftiger sig med varemærker og design, ikke har kompetence med hensyn til ikke-registrerede design.

Begrænsninger i EF-designets retsvirkninger

De rettigheder, der er knyttet til EF-designet, kan ikke udøves i forbindelse med handlinger, der foretages i privat og ikke-erhvervsmæssigt øjemed, handlinger, der foretages i forsøgsøjemed, og eftergørelse i citatøjemed eller til f.eks. undervisningsbrug.

Forordningen finder ikke anvendelse for udstyr på skibe og luftfartøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland, og som midlertidigt kommer ind på EU's territorium.

Gennemførelse af forordningen

Harmoniseringskontoret varetager gennemførelsen af forordningen på EU-niveau.

Medlemsstaterne udpeger EF-designdomstole i første og anden instans, der primært har til opgave at afgøre

  • søgsmål vedrørende krænkelse af EF-design og - for så vidt dette er tilladt efter national lovgivning - søgsmål vedrørende risiko for sådan krænkelse
  • søgsmål vedrørende ugyldighed af et ikke-registreret EF-design
  • modkrav om et EF-designs ugyldighed fremsat i forbindelse med søgsmål om krænkelse.

Registrering af et EF-design

Ansøgningen om registrering af et EF-design indgives til Harmoniseringskontoret, til en medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret eller i Benelux-landene, der allerede har et fælles design, til Benelux-landenes designkontor. Alle ansøgninger videresendes under alle omstændigheder til Harmoniseringskontoret, som foretager en formel gennemgang af ansøgningen og - hvis ansøgningen opfylder kravene - tildeler ansøgeren en EF-designret ved at registrere designet i EF-designregisteret. Herefter bekendtgør Harmoniseringskontoret det registrerede EF-design i Registreringstidende for EF-design. Ansøgeren kan anmode om udsættelse af bekendtgørelsen i 30 måneder regnet fra datoen for ansøgningens indgivelse, hvis han ønsker at beskytte følsomme oplysninger.

Det har siden 2003 været muligt at registrere design hos Harmoniseringskontoret.

Licens

Der kan gives licens til udnyttelse af et EF-design for hele EU eller en del af EU. Licensen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens. Der gives kun licens med indehaverens samtykke.

Ugyldighed

Et registreret EF-design kan erklæres ugyldigt af Harmoniseringskontoret efter ansøgning til dette eller af en EF-designdomstol ved fremsættelse af modkrav * under en sag om krænkelse. Et EF-design kan bl.a. kræves erklæret ugyldigt

  • hvis designet ikke opfylder de krav, der stilles til et design
  • hvis indehaveren ikke er berettiget til EF-designet
  • hvis designet udgør en uhjemlet brug af et værk, der er beskyttet af en medlemsstats ophavsretlovgivning.

Harmoniseringskontoret eller EF-designdomstolene kan erklære designet ugyldigt i henhold til deres kompetence på grundlag af en anmodning indeholdende en acceptabel begrundelse. Designet kan i visse tilfælde opretholdes i ændret form.

Afkald på et EF-design

Indehaveren kan helt eller delvis give afkald på et EF-design. Harmoniseringskontoret og de eventuelle licensindehaverne skal have meddelelse herom. Afkaldet offentliggøres af Harmoniseringskontoret.

Klage

Harmoniseringskontorets afgørelser vedrørende registrerede EF-design kan påklages til appelkammeret, og afgørelserne kan desuden indbringes for EU-Domstolen. Indbringelse af klager for EF-Domstolen kan bl.a. ske under påberåbelse af inkompetence, overtrædelse af traktaten eller overtrædelse af forordningen.

Sanktioner

De sanktioner, som kan anvendes for designkrænkelse, er anført i forordningen. Blandt sanktionerne kan nævnes produktionsforbud og beslaglæggelse af de designkrænkende produkter. De nationale domstole kan også pålægge andre sanktioner.

Behandlingssprog

Ansøgningen om registrering af et EF-design indgives på et af EU's officielle sprog. Ansøgeren skal desuden angive et andet af Harmoniseringskontorets sprog, som han indvilliger i bliver anvendt som eventuelt behandlingssprog ved Harmoniseringskontoret.

Kontekst

Arbejdet med at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af design blev indledt med EU's direktiv 98/71/EF. Der blev dog ikke forberedt et egentligt EF-design ved dette direktiv, eftersom det stadig var nødvendigt at registrere designet i de enkelte medlemsstater. Den foreliggende forordning baner desuden for første gang vejen for en ensartet EU-ordning til beskyttelse af design.

Dokumentets nøglebegreber

  • Modkrav: krav fremsat af sagsøgte mod den part, der først har fremsat et krav, og ved samme domstol.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 6/2002

6.3.2002

-

EFT L 3, 5.1.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union - Bilag II: Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten - 4. Selskabsret - C. Industriel ejendomsret - III. EF-design.

1.5.2004

-

EUT L 236, 23.9.2003

Akt om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på - Bilag III: Liste omhandlet i artikel 19 i tiltrædelsesakten: Tilpasning af institutionernes retsakter - 1. Selskabsret - Industriel ejendomsret - III. EF-design.

1.1.2007

-

EUT L 157, 21.6.2005

Forordning (EF) nr. 1891/2006

1.1.2008

-

EUT L 386, 29.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

International ordning for registreting af industrielle design under verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (WIPO)

Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. Februar 2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) [EUT L 78 af 24.3.2009].

Rådets afgørelse 2006/954/EF, Euratom af 18. december 2006 om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Genève-aftalen om Haag-arrangementet vedrørende international registrering af industrielle design, vedtaget i Genève den 2. juli 1999 [EUT L 386 af 29.12.2006].

Gennemførelsesforordning

Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 af 21. oktober 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 341 af 17.12.2002].

Gebyrer, der skal betales til harmoniseringskontoret

Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2002 af 16. december 2002 om de gebyrer, der ved registrering af EF-design skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 341 af 17.12.2002].

Tilnærmelse af medlemsstaternes nationale lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13. oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 289 af 28.10.1998].

Formålet med direktivet om retlig beskyttelse af design er at tilnærme medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af mønstre for at fremme nyskabelse og fjerne de hindringer, der står i vejen for den frie konkurrence i det indre marked.

Seneste ajourføring: 04.07.2011

Top