Help Print this page 
Title and reference
Retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

En klar og effektiv juridisk beskyttelse på det bioteknologiske område er væsentlig, både for den teknisk-videnskabelige forskning og for den økonomiske udvikling i Europa. Dette er formålet med dette direktiv, der desuden udtrykkelig forbyder kloning af mennesker og ethvert indgreb i menneskers kønscellers genetiske identitet. De etiske aspekter er overdraget til et uafhængigt udvalg, som har fået til opgave at afgive udtalelser til Europa-Kommissionen om sådanne spørgsmål.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser.

RESUMÉ

Hovedformålet med direktivet er at få fastlagt en afgrænsning mellem det, der kan patenteres, og det, der ikke kan, og herunder navnlig at få slået fast, at det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dets opståen og udvikling, kloning af mennesker og genetiske opfindelser til ændringer af menneskers kønsceller, ikke kan betragtes som værende patenterbare opfindelser.

For at beskytte bioteknologiske opfindelser skal medlemsstaterne påse, at deres patentlovgivning er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

Patenterbarhed

Patenterbare er nye opfindelser, der beror på opfinderaktivitet, og som kan anvendes industrielt, også selv om de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk materiale *. Et biologisk materiale, der er isoleret fra sit naturlige miljø, eller er frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde, kan være genstand for en opfindelse.

Ikke-patenterbare er:

 • plantesorter og dyreracer
 • overvejende biologiske fremgangsmåder til forædling af planter eller dyr, såsom krydsning eller udvælgelse. Denne udelukkelse fra patenterbarhed berører dog ikke opfindelser, der beror på en mikrobiologisk fremgangsmåde *
 • det menneskelige legeme, såvel som den blotte opdagelse af en del af det, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen.

Derimod kan en isoleret del af det menneskelige legeme eller en anden del, der er frembragt ved en teknisk fremgangsmåde, herunder en sekvens eller en delsekvens af et gen, udgøre en patenterbar opfindelse.

Opfindelser, hvis udnyttelse vil være i strid med sædeligheden eller den offentlige orden, er ikke patenterbare, jf. navnlig:

 • fremgangsmåder til kloning af mennesker
 • fremgangsmåder til ændring af menneskelige kønscellers genetiske identitet
 • anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål
 • fremgangsmåder til ændring af dyrs genetiske identitet, der kan påføre dem lidelser, der ikke er begrundet i et væsentligt medicinsk nytteværdi, samt dyr frembragt ved sådanne fremgangsmåder.

Etiske aspekter

Alle etiske aspekter i forbindelse med bioteknologi evalueres af en europæisk gruppe vedrørende etik inden for naturvidenskab og ny teknologi (EN) (FR) under Kommissionen.

Beskyttelsens omfang

Den beskyttelse, der er knyttet til et patent på et biologisk materiale, som i kraft af opfindelsen har bestemte egenskaber, omfatter ethvert biologisk materiale, der er fremstillet ud fra dette biologiske materiale ved reproduktion eller formering, og som har de samme egenskaber.

Den beskyttelse, der er knyttet til et patent på et produkt, som indeholder genetisk information, omfatter alt materiale, hvori produktet indgår.

Den nævnte beskyttelse finder dog ikke anvendelse på:

 • biologisk materiale, der er fremstillet ved reproduktion eller formering, hvis denne reproduktion eller formering er foretaget som et nødvendigt led i den anvendelse, hvortil det biologiske materiale er blevet markedsført af patentindehaveren eller med dennes samtykke, forudsat at det fremstillede materiale ikke efterfølgende anvendes til yderligere reproduktion eller formering
 • formeringsmateriale fra planter eller avlsdyr, der sælges af patenthaveren eller med dennes samtykke til en landbruger, forudsat at sidstnævnte bruger disse dyr eller dette plantemateriale på sin egen bedrift.

Afhængig tvangslicens

En forædler, der ikke kan opnå eller udnytte retten til en plantenyhed uden at krænke en rettighed, som er knyttet til et ældre patent, kan ansøge om tvangslicens til ikke-eksklusiv udnyttelse af den opfindelse, der er beskyttet ved patentet - mod betaling af en rimelig licensafgift.

Dette gælder ligeledes, når indehaveren af et patent vedrørende en bioteknologisk opfindelse ikke kan udnytte opfindelsen uden at krænke en ældre rettighed til en plantenyhed.

Deponering af bioteknologiske opfindelser

En patentansøgning skal opfylde en række betingelser (det biologiske materiale skal senest på dagen for patentansøgningens indgivelse deponeres hos en godkendt deponeringsinstitution, patentansøgningen skal indeholde alle oplysninger om det deponerede biologiske materiales karakteristika, osv.).

Retsaktens nøglebegreber

 • Biologisk materiale: et materiale, der indeholder genetiske oplysninger, og som kan selvreproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system.
 • Mikrobiologisk fremgangsmåde: enhver fremgangsmåde, der udnytter et mikrobiologisk materiale, udføres på et mikrobiologisk materiale eller frembringer et mikrobiologisk materiale.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/44/EF

30.7.1998

30.7.2000

EFT L 213 af 30.7.1998

Seneste ajourføring: 04.07.2011

Top