Help Print this page 
Title and reference
Statut for det europæiske andelsselskab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statut for det europæiske andelsselskab

EU fremmer andelsselskabers grænseoverskridende virksomhed under samtidig hensyntagen til deres særlige egenart ved at tilvejebringe egnede juridiske instrumenter. Det er muligt for fysiske eller juridiske personer at oprette nye andelsselskaber på europæisk plan. Lovgivningen sikrer rettighederne til information, høring og medbestemmelse for arbejdstagere, der er ansat i europæiske andelsselskaber (herefter benævnt SCE-selskaber).

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab.

Rådets direktiv 2003/72/EF af 22.juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse.

RESUMÉ

Denne forordning etablerer en retlig statut for andelsselskaber * i EU (SCE). Denne statut sikrer lige konkurrencevilkår for andelsselskaber og kapitalselskaber.Den fremmer udviklingen af andelsselskabernes virksomhed på tværs af grænserne.

Stiftelse af et SCE-selskab

Et SCE-selskab kan stiftes:

 • af mindst fem fysiske og/eller juridiske personer, som er hjemmehørende i mindst to stater inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som er stiftet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat i Den Europæiske Union (EU), og som hører under lovgivningen i mindst to EU-medlemsstater
 • ved fusion af andelsselskaber, som er stiftet i henhold til en EU-medlemsstats lovgivning og har vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i denne stat, såfremt mindst to af dem hører under forskellige medlemsstaters lovgivninger
 • ved omdannelse af et andelsselskab, som er stiftet i overensstemmelse med en EU-medlemsstats lovgivning, og som har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sit hovedkontor i EØS, såfremt dette andelsselskab i mindst to år har haft et forretningssted eller et datterselskab, som hører under en anden EU-medlemsstats lovgivning.

En medlemsstat kan fastsætte, at en juridisk enhed, som ikke har sit hovedkontor i EØS, kan deltage i stiftelsen af et SCE-selskab, såfremt denne juridiske enhed:

 • er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning
 • har sit vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat
 • har en faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat.

Kapital

SCE-selskabets kapital består af medlemmernes andele. Kapitalen skal være på mindst 30.000 euro. Foreskriver en medlemsstats lovgivning en større tegnet kapital for juridiske personer, der udøver visse former for virksomhed (for eksempel bank- eller forsikringsvirksomhed mm.), finder denne lovgivning anvendelse på de SCE-selskaber, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i denne medlemsstat.

En gang om året skal generalforsamlingen ved en beslutning fastslå kapitalens størrelse ved regnskabsårets udgang samt eventuelle ændringer i forhold til foregående regnskabsår.

Et SCE-selskab kan have investorandelshavere med begrænset stemmeret, hvis det tillades efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted.

SCE-selskabets vedtægter

SCE-selskabernes vedtægter fastsættes af stifterne i overensstemmelse med de regler, der gælder for stiftelse af nationale andelsselskaber. Disse vedtægter skal være nedfældet skriftligt og underskrevet af stifterne.

Flytning af hjemsted

Et SCE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til en anden medlemsstat. Flytning af hjemsted bevirker hverken, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person. Hjemstedet, som fastsættes i vedtægterne, skal ligge inden for EU og skal være det sted, hvor hovedkontoret befinder sig.

Ikke-diskriminering

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, behandles et SCE-selskab i hver medlemsstat som et nationalt andelsselskab.

Registrering og bekendtgørelse

Ethvert SCE-selskab skal i den medlemsstat, hvori det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, optages i det register, der er foreskrevet i denne stats lovgivning. Registrering af et SCE-selskab og slettelse af registreringen bekendtgøres til orientering i Den Europæiske Unions Tidende.

Struktur

Et SCE-selskabs organisation skal omfatte dels en generalforsamling og dels:

 • enten et direktions- og et tilsynsorgan (det tostrengede system)
 • eller et ledelsesorgan alene (det enstrengede system) afhængigt af, hvilken af mulighederne der er valgt i vedtægterne.

På generalforsamlingen har medlemmerne principielt lige stemmeret. Der kan være undtagelsesbestemmelser til fordel for store investormedlemmer i visse finansielle andelsselskaber.

Direktionsorganet eller ledelsesorganet, alt efter den valgte organisationsform, står for administrationen af SCE-selskabet og kan tegne det juridisk eller forpligte det over for tredjemand.

Det skal i SCE-selskabets vedtægter opregnes, hvilke former for dispositioner, der kræver en godkendelse. En sådan kan gives af tilsynsorganet eller generalforsamlingen til direktionsorganet eller ledelsesorganet.

Revision og offentliggørelse af regnskaberne

SCE-selskaber er med hensyn til opstilling, revision og offentliggørelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber underlagt den lovgivning, der gælder i deres hjemstedsstat.

Opløsning, likvidation, konkursbehandling og betalingsstandsning

Et SCE-selskab kan opløses:

 • enten ved beslutning truffet af generalforsamlingen, bl.a. når det i vedtægterne fastsatte tidsrum for dets eksistens er udløbet, eller når dets kapital er bragt ned under den fastsatte mindstekapital
 • eller ved domstolsafgørelse, f.eks. hvis det har flyttet sit hjemsted til et land uden for EØS.

I tilfælde af likvidation, insolvens eller betalingsstandsning er et SCE-selskab underlagt den nationale lovgivning i hjemstedsstaten.

Medarbejderindflydelse

Der vedtages ordninger for medarbejderindflydelse (information, høring og deltagelse) i hvert SCE-selskab.

Generelt gældende oprettes der et særligt forhandlingsorgan. Det omfatter repræsentanter for medarbejderne i de i SCE-selskabet deltagende retlige enheder eller disses datterselskaber.

Organet forhandler en aftale med de kompetente organer i de deltagende retlige enheder med henblik på at fastlægge ordninger for medarbejderindflydelse inden for det fremtidige SCE-selskabe. I mangel af en aftale gælder referencebestemmelserne.

Det er dog de nationale bestemmelser i hjemstedsstaten, der gælder ved fastsættelsen af reglerne for et SCE-selskabs medarbejderes indflydelse, når SCE-selskabet er stiftet:

 • udelukkende af fysiske personer eller af en enkelt retlig enhed og fysiske personer og
 • sammenlagt beskæftiger færre end 50 medarbejdere, eller beskæftiger 50 medarbejdere eller flere i samme medlemsstat.

Kontekst

Etableringen af en statut for SCE-selskaber sigter på at begunstige udviklingen af det indre marked og fremme denne type selskaber på europæisk plan. Det er med samme målsætning, at Rådet har vedtaget forordning (EØF) nr. 2137/85 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper og forordning (EF) nr. 2157/2001 om statutten for SE-selskaber såvel som direktiv 2005/56/EF om grænseoverskridende fusioner af kapitalselskaber.

Nøgleord

 • Andelsselskab: en uafhængig og frivillig sammenslutning af personer med det formål at opfylde fælles finansielle, sociale og kulturelle behov og målsætninger gennem en virksomhed med kollektivt ejerskab. hvor beføjelserne udøves på demokratisk vis.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1435/2003

21.8.2003

-

EUT L 207 af 18.8.2003

Direktiv 2003/72/EF

18.8.2003

18.8.2006

EUT L 207 af 18.8.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om revision af Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse [KOM(2010) 481 endelig udgave – Ikke offentliggjort i EU-Tidende]. Kommissionen fremlægger her en undersøgelse af anvendelsen af direktivet om medarbejder­indflydelse i SCE-selskaber. Kommissionen konstaterer, at gennemførelsen af direktiv 2003/72/EF generelt er udført på en tilfredsstillende måde, men at det først er sket i 2009 i EU-medlemsstaterne som helhed. Den påpeger visse gennemførelsesproblemer, som er fælles for flere direktiver om medarbejderindflydelse, for eksempel vedrørende forebyggelse af misbrug af EU-selskabsformer for at unddrage medarbejderne deres rettigheder. Kommissionen fremhæver manglen på erfaring i anvendelse af direktivet i betragtning af det meget begrænsede antal oprettede SCE-selskaber og ansatte medarbejdere. Den bemærker ligeledes, at oprettelsen af et SCE-selskab kan forekomme kompliceret for små andelsselskaber.

Inden der skrides til en revidering af direktiv 2003/72/EF, bør Kommissionen evaluere forordning (EF) nr. 1435/2003/EF om statut for det europæiske andelsselskab såvel som andre direktiver, som omhandler medarbejderindflydelse, for eksempel direktiv 2001/86/EF om SE-selskaber.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 23. februar 2004 om fremme af andelsselskaber i Europa [KOM(2004) 18 endelig - ikke offentliggjort i EUT]. Kommissionen mener ikke, at andelsforetagendernes potentiale udnyttes fuldt ud, og den finder, at deres image bør forbedres på nationalt plan og på EU-plan. I denne forbindelse redegør Kommissionen for foranstaltninger, der kan gøre anvendelsen af andelsselskaber i EU mere udbredt. Med disse foranstaltninger lægges vægten på øget synlighed og bedre national lovgivning om andelsselskaber samt styrkelse af andelsselskabernes bidrag til EU-politikkerne. Meddelelsen indeholder følgende hovedakser:

 • Fremme af anvendelsen af andelsforetagender i Europa ved at øge denne sektors synlighed og fremme genkendeligheden og forståelsen af den
 • Yderligere forbedring af lovgivningen om andelsforetagender i Europa
 • Fastholdelse og styrkelse af andelsforetagendernes stilling og deres bidrag til Fællesskabets målsætninger.

See also

 • Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion (DE) (EN) (FR)
 • Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for ErhvervGeneraldirektoratet for Erhverv (EN)

Seneste ajourføring: 20.01.2011

Top