Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)

Denne forordning har til formål at oprette en ny retlig enhed baseret på europæisk ret med henblik på at lette og fremme grænseoverskridende samarbejde.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG).

RESUMÉ

Europæiske økonomiske firmagrupper kan kun stiftes under overholdelse af reglerne i forordningen, som er beskrevet nedenfor.

En firmagruppe har til formål at lette og udvikle medlemmernes økonomiske aktiviteter ved at forene ressourcer, aktiviteter og kompetencer. Denne forenede indsats skal gøre det muligt at opnå bedre resultater, end hvis aktiviteterne udøves hver for sig. Det er ikke firmagruppens formål at opnå økonomisk gevinst for sig selv. Realiserer firmagruppen et overskud, fordeles dette mellem medlemmerne og beskattes på dette grundlag. Dens virksomhed skal være knyttet til medlemmernes økonomiske aktiviteter uden dog at træde i stedet for dem. En EØFG må ikke beskæftige mere end 500 lønmodtagere.

En EØFG kan stiftes af selskaber og andre retlige enheder af offentlig- eller privatretlig art, som er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning og har deres hjemsted i Den Europæiske Union (EU). Den kan ligeledes stiftes af fysiske personer, der driver industri-, handels-, håndværks- eller landbrugsvirksomhed samt liberalt erhverv eller anden servicevirksomhed i EU.

En EØFG skal mindst have to medlemmer, der kommer fra forskellige medlemsstater.

En EØFG's stiftelsesoverenskomst skal indeholde oplysning om firmagruppens navn, hjemsted og formål, navn og i givet fald registreringsnummer og -sted for hvert af firmagruppens medlemmer og firmagruppens varighed, hvis denne ikke er tidsubegrænset. Stiftelsesoverenskomsten skal indgives til det register, som hver medlemsstat udpeger. Ved denne registrering opnår en EØFG fuld retsevne i hele EU.

En meddelelse om stiftelse eller opløsning af en EØFG skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (C- og S-udgaven).

En firmagruppes hjemsted skal være beliggende i EU. Det kan på visse betingelser flyttes fra én medlemsstat til en anden.

Hvert medlem af en EØFG råder over mindst én stemme. Stiftelsesoverenskomsten kan dog tildele visse medlemmer flere stemmer, forudsat at intet medlem opnår stemmeflertal. I forordningen er anført de beslutninger, der kun kan træffes med enstemmighed.

En EØFG skal mindst have to organer: medlemmerne, som optræder som kollegium, og forretningsføreren eller -førerne. Forretningsføreren eller hver af forretningsførerne, hvis der er flere, repræsenterer og forpligter firmagruppen i forhold til tredjemand, også selv om hans handlinger falder uden for firmagruppens formål.

En EØFG må ikke offentligt opfordre til investering.

En EØFG skal ikke nødvendigvis stiftes med en kapital. Det står dens medlemmer frit for at benytte andre finansieringsformer.

En EØFG's overskud betragtes som medlemmernes overskud og fordeles mellem dem i henhold til den relevante bestemmelse herom i stiftelsesoverenskomsten eller, hvis der ikke findes en sådan, i lige store dele. EØFG's enkelte medlemmer skal svare skat af dens overskud eller tab. Til gengæld for den aftalefrihed, der er fundamentet for en EØFG, og den manglende forpligtelse for medlemmerne til at tilvejebringe en minimumskapital hæfter hvert medlem af en EØFG ubegrænset og solidarisk for gæld, som firmagruppen har pådraget sig.

Kontekst

Forordningen indgår som led i indsatsen for at sikre en harmonisk udvikling af de økonomiske aktiviteter i hele EU og for at etablere et indre marked, der frembyder vilkår, som svarer til dem, der findes på det nationale marked. Af denne grund og også for at mindske de vanskeligheder af retlig, skattemæssig eller psykologisk karakter, som fysiske personer, selskaber og andre retlige enheder støder på i forbindelse med samarbejde på tværs af grænserne, har EU besluttet at indføre et retligt instrument på fællesskabsplan i form af europæiske økonomiske firmagrupper.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2137/1985

3.8.1985

-

EFT L 199, 31.7.1985

Seneste ajourføring: 04.07.2011

Top