Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Offentlige overtagelsestilbud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Offentlige overtagelsestilbud

Den Europæiske Union ønsker at give det europæiske erhvervsliv størst mulig sikkerhed ved offentlige overtagelsestilbud * og samtidig beskytte aktionærernes (især mindretalsaktionærernes) interesser, de ansatte og samtlige øvrige interessenter. Med direktivet indføres gennemsigtige regler, som gælder for hele Den Europæiske Union (EU) inden for offentlige overtagelsestilbud på tværs af grænserne til fordel for alle involverede parter. Således styrkes for eksempel reglerne om oplysning til aktionærerne om de stillede tilbud (acceptperiode, modpart, finansiering af tilbuddet m.v.). Derudover gøres det lettere at omstrukturere selskaber, således at det indre marked bliver mere konkurrencedygtigt.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om offentlige overtagelsestilbud.

RESUMÉ

Formålet med dette direktiv er at fastlægge mindsteretningslinjer for offentlige overtagelsestilbud med værdipapirer * i selskaber, der er omfattet af medlemsstaternes lovgivning, når visse eller alle disse værdipapirer kommer fra det regulerede marked. Det har ligeledes til formål at yde en passende beskyttelse til ihændehavere af kapitalandele i EU ved at fastlægge en ramme for fælles principper og generelle forskrifter, som medlemsstaterne skal gennemføre ved hjælp af mere detaljerede regler i overensstemmelse med deres nationale systemer og kulturelle traditioner. Medlemsstaterne gennemfører direktivet senest to år efter dets ikrafttræden.

Anvendelsesområde

I direktivet foreskrives samordningsforanstaltninger vedrørende medlemsstaternes love, regelsæt, administrative bestemmelser, adfærdskodekser eller andre ordninger, herunder ordninger, der er indført af de instanser, som officielt er ansvarlige for reguleringen af markederne, (i det følgende benævnt "regler"), vedrørende offentlige overtagelsestilbud i selskaber henhørende under en medlemsstats lovgivning, når disse kapitalandele helt eller delvis i en eller flere medlemsstater er optaget til handel på et reguleret marked som defineret i direktiv 93/22/EØF i en eller flere medlemsstater (i det følgende benævnt "reguleret marked").

Direktivet finder ikke anvendelse på tilbud om overtagelse af kapitalandelene i selskaber, hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og hvis andele på indehaverens begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over disse selskabers aktiver. Ved sådanne køb eller indløsninger sidestilles det forhold, at sådanne selskaber handler med henblik på at sikre, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra nettoværdien.

Endelig finder direktivet ikke anvendelse på overtagelsestilbud vedrørende værdipapirer, der er udstedt af medlemsstaternes centralbanker.

Generelle principper

Medlemsstaterne påser, at følgende principper overholdes:

 • ligebehandling for alle værdipapirindehavere i målselskabet *; hvis en person opnår kontrol med selskabet, skal de øvrige indehavere af ejerandele beskyttes
 • de personer, som tilbuddet rettes til, skal have den nødvendige tid og information til at kunne træffe en begrundet beslutning om tilbuddet; når målselskabets bestyrelse eller direktion rådgiver værdipapirindehaverne, skal organet fremsætte sin mening om tilbuddets konsekvenser for arbejdsvilkårene og selskabets arbejdspladser
 • målselskabets bestyrelse eller direktion skal varetage selskabets interesser som helhed og må ikke nægte indehavere af ejerandele mulighed for at tage stilling til fordelene ved tilbuddet
 • der må ikke skabes kunstige markeder for kapitalandelene i målselskabet, i det tilbudsgivende * selskab eller i noget andet selskab, der er omfattet af tilbuddet, således at kursen på kapitalandelene bringes til at stige eller falde kunstigt, og således at markedernes normale funktionsmåde forstyrres
 • tilbudsgiveren må først give meddelelse om et tilbud efter at have sikret sig, at den i givet fald fuldt ud kan opfylde ethvert krav med hensyn til en eventuel modydelse i form af kontanter, og efter at have truffet alle nødvendige dispositioner til sikring af, at enhver anden form for modydelse kan erlægges
 • målselskabets normale drift må ikke forstyrres længere end rimeligt som følge af et tilbud vedrørende dets ejerandele.

Medlemsstaterne kan fastlægge yderligere betingelser og strengere bestemmelser end dem, der er fastsat i dette direktiv, med henblik på at regulere tilbud.

Tilsynsmyndighed og gældende lovgivning

Medlemsstaterne udpeger den eller de myndigheder, der skal have kompetence til at kontrollere et tilbud. Disse myndigheder skal være offentlige myndigheder, sammenslutninger eller private organer, som er anerkendt ifølge den nationale lovgivning eller anerkendt af offentlige myndigheder, der udtrykkeligt er beføjet hertil i den nationale lovgivning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om udpegelsen. Medlemsstaterne sikrer, at disse myndigheder udøver deres hverv upartisk og uafhængigt af alle tilbudsparter.

Den myndighed, der har kompetence til at føre tilsyn med tilbuddet, er tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor målselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hvis kapitalandelene i dette selskab handles på et reguleret marked i den pågældende medlemsstat. I alle øvrige tilfælde (værdipapirerne er ikke optaget til handel eller handles for flere regulerede markeder eller lign.) åbner direktivet mulighed for at udpege den myndighed, der bemyndiges til at føre tilsyn.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at alle personer, der arbejder eller har arbejdet for tilsynsmyndighederne, er underkastet tavshedspligt.

Tilsynsmyndighederne og de myndigheder, der har ansvar for at føre tilsyn med kapitalmarkederne, samarbejder og udveksler oplysninger. Disse oplysninger er omfattet af tavshedspligt.

Beskyttelse af mindretalsaktionærer, obligatorisk tilbud og rimelig kurs

Hvis en fysisk eller juridisk person ved egen overtagelse eller ved overtagelse gennem personer, der handler i forståelse * med den pågældende person, kommer i besiddelse af kapitalandele i et selskab, der giver vedkommende en procentdel af stemmerettighederne i selskabet, hvorved personen opnår kontrol med dette selskab, sikrer medlemsstaterne, at den pågældende person forpligtes til at fremsætte et tilbud med henblik på at beskytte selskabets mindretalsaktionærer. Dette tilbud skal uden ugrundet ophold rettes til samtlige indehavere af disse kapitalandele og vedrøre alle deres andele, og prisen skal være rimelig.

Forpligtelsen til at fremsætte et sådant tilbud bortfalder, hvis der er opnået kontrol som følge af et frivilligt tilbud til alle indehavere af kapitalandele om erhvervelse af alle deres andele.

Den procentdel af stemmerettighederne, der giver kontrol, samt beregningsmåden herfor bestemmes af reglerne i den medlemsstat, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Medlemsstaterne kan bemyndige tilsynsmyndighederne til at ændre den rimelige pris, såfremt omstændighederne og kriterierne herfor er tydeligt fastlagt. En sådan afgørelse skal begrundes og offentliggøres.

Tilbudsgiveren kan tilbyde forskellige modydelser, f.eks. værdipapirer, kontanter eller begge dele. Hvis der ikke er tale om likvide værdipapirer, der handles på et reguleret marked, skal der i tilbuddet gives mulighed for en modydelse i form af kontanter.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at der altid skal tilbydes kontant modydelse, i det mindste som alternativ.

Oplysninger om tilbuddet

Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen om at fremsætte et tilbud offentliggøres straks, og at tilsynsmyndigheden orienteres om tilbuddet. De pålægger ligeledes tilbudsgiveren at udarbejde og i god tid offentliggøre et tilbudsdokument, som indeholder de oplysninger, der er nødvendige for, at indehaverne af kapitalandele i målselskabet kan tage stilling til tilbuddet på et velinformeret grundlag.

Ifølge direktivet skal tilbudsdokumentet indeholde visse mindsteoplysninger. Heraf skal især nævnes tilbudsvilkårene, tilbudsgiverens identitet, den tilbudte modydelse, den maksimale og minimale mængde kapitalandele, udtrykt i procent eller antal, som tilbudsgiveren forpligter sig til at erhverve, men også de betingelser, som tilbuddet gives på, tilbudsgiverens hensigter med målselskabets virksomhed, fristen for accept af tilbuddet eller eventuelt den nationale lovgivning, som tilbuddet er underlagt.

De ansattes rettigheder

Ifølge direktivet skal medarbejderne eller deres repræsentanter have detaljerede oplysninger i tilfælde af offentlige overtagelsestilbud. De ansatte i det tilbudsstillende selskab skal desuden også oplyses eller høres. Desuden stilles der direkte krav om, at høring og information af de ansatte skal ske i henhold til de forskellige fællesskabsbestemmelser på området, f.eks. direktiv 94/45/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg kollektiv afskedigelse eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne, direktiv 98/59/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser og direktiv 2002/14/EF om høring og information af arbejdstagerne (esdeenfr).

Frist for accept af tilbuddet

Medlemsstaterne fastsætter, at fristen for accept af tilbuddet skal løbe fra to til ti uger fra datoen for tilbudsdokumentets offentliggørelse. Under visse omstændigheder kan medlemsstaterne bestemme, at perioden på ti uger forlænges.

Forpligtelser for målselskabets bestyrelse eller direktion

Selv om direktivet indeholder en bestemmelse på dette område, står det medlemsstaterne frit, om de vil anvende den. Reglen om, at et målselskabs bestyrelse skal have indgået en forhåndsaftale med aktionærerne, før den tager defensive foranstaltninger, er således frivillig for medlemsstaterne. Sidstnævnte lader selskaberne vælge, om de vil anvende denne bestemmelse.

Udligning af restriktionerne

Pligten til at fastfryse selskabsdeltagernes særlige rettigheder ved visse foranstaltninger (udvidede stemmerettigheder, udpegelsesret, begrænsninger i værdipapirernes omsættelighed), mens overtagelsestilbuddet varer ved, er ligeledes frivillig for medlemsstaterne. Sidstnævnte lader selskaberne vælge, om de vil anvende denne bestemmelse.

Andre regler for tilbudsproceduren

Medlemsstaterne fastsætter som minimum regler for tilbudsproceduren på følgende områder:

 • tilbuddets udløb
 • ændring af tilbuddet
 • konkurrerende tilbud
 • offentliggørelse af tilbudsresultatet
 • tilbuddets uigenkaldelige karakter og tilladte betingelser.

Obligatorisk tilbagekaldelsesret

Direktivet indeholder en bestemmelse om "obligatorisk tilbagekaldelsesret", der giver en betydelig flertalsaktionær mulighed for at kræve, at mindretalsaktionærerne sælger deres kapitalandele til ham. Medlemsstaterne sørger for, at en tilbudsgiver kan kræve, at samtlige indehavere af de resterende værdipapirer sælger disse værdipapirer til ham til en rimelig pris.

Medlemsstaterne indfører denne rettighed i ét af to følgende tilfælde:

 • hvis tilbudsgiveren er i besiddelse af værdipapirer svarende til mindst 90 % af stemmerettighederne i målselskabet. Medlemsstaterne kan fastsætte et højere maksimum, som dog ikke må overstige 95 % af kapitalandelene med stemmeret og 95 % af stemmerettighederne

eller

 • hvis tilbudsgiveren ved tilbuddets udløb har erhvervet eller har indgået en bindende aftale om at erhverve værdipapirer svarende til 90 % af kapitalandelene med stemmeret i målselskabet og 90 % af stemmerettighederne, som er genstand for tilbuddet.

Den tilbudsgiver, som ønsker at udøve den obligatoriske tilbagekaldelsesret, skal gøre dette inden for tre måneder efter acceptperiodens udløb. Medlemsstaterne påser, at der garanteres en rimelig pris.

Obligatorisk tilbagekøbsret

Den obligatoriske tilbagekaldelsesret kombineres med en obligatorisk tilbagekøbsret, der som følge af et overtagelsestilbud giver mindretalsaktionærerne mulighed for at kræve, at en betydelig flertalsaktionær køber deres kapitalandele. Medlemsstaterne sørger for, at en værdipapirindehaver af de resterende værdipapirer kan kræve, at tilbudsgiveren køber disse værdipapirer til en rimelig pris.

Gennemførelse og revisionsklasul

Medlemsstaterne har to år til at gennemføre direktivet (senest den 20. maj 2006). Ifølge en revisionsklausul kan Kommissionen foreslå en ændring af teksten fem år efter gennemførelsesfristen i lyset af erfaringerne med direktivets anvendelse.

I denne forbindelse skal medlemsstaterne hvert år tilsende Kommissionen oplysninger om de offentlige overtagelsestilbud, der er blevet fremsat vedrørende virksomheder, hvis aktier handles på deres regulerede markeder.

Baggrund

Dette direktiv udgør en hjørnesten i Handlingsplanen for finansielle tjenester. På Det Europæiske Råd i Lissabon (marts 2000) blev det gjort til en af hovedprioriteterne i integrationen af de europæiske finansmarkeder frem til 2005.

Efter 12 års forhandlinger blev det forudgående direktivforslag om offentlige overtagelsestilbud afvist af Europa-Parlamentet i juli 2001. En forligsprocedure mellem Parlamentet og Rådet førte til et kompromis. Ved den efterfølgende afstemning i Europa-Parlamentet blev kompromisforslaget imidlertid afvist på grund af stemmelighed. Der var tre hovedårsager til dette resultat:

 • den frygt, som skyldes kravet om, at målselskabets ledelse skal sikre sig forhåndsgodkendelse fra aktionærerne, før der iværksættes defensive foranstaltninger over for tilbuddet
 • kombinationen af kravet om "neutralitet" hos ledelsen og det forhold, at målselskabet ikke har mulighed for at forsvare sig, og den deraf følgende frygt for at lægge de europæiske virksomheder åbne for amerikanske, eller blot europæiske, selskaber
 • bekymring for, at medarbejdere i et selskab, som blev involveret i et offentligt overtagelsesforsøg, ikke var tilstrækkeligt beskyttet i direktivet.

Som følge af at forslaget blev afvist, bad Kommissionen en gruppe af højtstående eksperter i selskabsret med Jaap Winter som formand om at fremlægge forslag med henblik på at løse de problemer, som Europa-Parlamentet havde påpeget. I dette direktiv tages i vidt omfang hensyn til de anbefalinger, som denne gruppe fremsatte i sin rapport om offentlige overtagelsestilbud (DE) (EN) (FR)[PDF], der blev offentliggjort i januar 2002.

Retsaktens nøglebegreber

 • Offentlige overtagelsestilbud: Et offentligt tilbud (omfatter ikke tilbud, der fremsættes af målselskabet selv), som fremsættes til indehaverne af kapitalandele i et selskab med henblik på helt eller delvis at overtage disse kapitalandele, uanset om tilbuddet er frivilligt eller obligatorisk, såfremt det kommer efter eller har til formål at overtage kontrollen med målselskabet ifølge national lovgivning.
 • Kapitalandele: omsættelige værdipapirer, hvortil der er knyttet stemmerettigheder i et selskab.
 • Målselskab: det selskab, hvis kapitalandele er genstand for et tilbud.
 • Tilbudsgiver: en fysisk person eller offentlig- eller privatretlig juridisk enhed, som fremsætter et tilbud.
 • Rimelig pris: ved en rimelig pris forstås den højeste pris, som tilbudsgiveren eller personer, der optrådte i forståelse med denne, har betalt for de samme kapitalandele i en periode, som medlemsstaterne fastsætter, på mellem seks og tolv måneder forud for tilbuddet. Hvis tilbudsgiveren eller personer, der handler i forståelse med denne, efter offentliggørelsen af tilbuddet og før acceptperiodens udløb overtager værdipapirer til en højere kurs end tilbudskursen, skal tilbudsgiver som minimum forhøje tilbudskursen til denne højere kurs, der er betalt for disse værdipapirer.
 • Personer, der handler i forståelse med andre: fysiske eller juridiske personer, som samarbejder med tilbudsgiveren eller målselskabet i henhold til en aftale, der kan være udtrykkelig eller stiltiende og mundtlig eller skriftlig, og som tager sigte på henholdsvis at opnå kontrol med målselskabet eller at forhindre, at tilbuddet realiseres.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/25/EF [fælles beslutningsprocedure COD/2002/0240]

20.05.2004

20.05.2006

EUT L 142 af 30.04.2004

Seneste ajourføring: 11.06.2004

Top