Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obligatorisk regnskabsaflæggelse for virksomheder med begrænset ansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obligatorisk regnskabsaflæggelse for virksomheder med begrænset ansvar

Direktivet moderniserer virksomhedernes pligt til at aflægge regnskab og reducerer omkostningerne, specielt for SMV'erne. Det skaber en ramme, hvor virksomheder og regeringer skal offentliggøre indtægter fra naturressourcer og bidrage til bekæmpelsen af skattesvindel og korruption. Det sammenfletter og forbedrer to eksisterende retsakter: direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer samt direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF.

RESUMÉ

Direktivet gør udarbejdelsen af årsregnskaber enklere for små virksomheder og kræver, at medlemsstaterne skelner mellem små og store selskaber.

Små virksomheder skal kun udarbejde en balance, en resultatopgørelse samt noter for at overholde lovmæssige krav. Medlemsstater kan tillade, at små virksomheder kun indsender forkortede versioner af disse. På denne måde sikres det, at de indberetter oplysninger, der er mere proportionale med deres størrelse. Der er ikke noget EU-krav om revision af små virksomheder.

Virksomhedskategorier

Direktivet definerer mikro-, små og store virksomheder som følger:

  • Mikrovirksomheder har færre end 10 medarbejdere, en omsætning der ikke overstiger 0,7 millioner EUR og/eller en samlet balance på under 0,35 millioner EUR.
  • Små virksomheder har færre end 50 medarbejdere, en omsætning der ikke overstiger 8 millioner EUR og/eller en samlet balance på under 4 millioner EUR. Medlemsstater kan anvende højere grænser på op til 12 millioner EUR og 6 millioner EUR for henholdsvis omsætning og den samlede balance.
  • Store virksomheder har mindst 250 medarbejdere, en omsætning på 40 millioner EUR og en samlet balance på 20 millioner EUR.

Mere end 90 % af virksomhederne i EU vil være i kategorien små virksomheder i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Det er flere end tidligere, men det afspejler den aktuelle forretningsstruktur i Europa. De noter, de skal indberette, omfatter mellem 8 og 13 punkter sammenlignet med mellem 14 og 24 tidligere.

Direktivet er med til at styrke det indre marked. Kravene om sammenlignelige, klare og letforståelige årsregnskaber kan lette grænseoverskridende aktiviteter og gøre det nemmere for virksomheder at opnå finansiering i andre medlemsstater.

Indrapportering land for land

Direktivet kræver, at bestemte store virksomheder og virksomheder af interesse for offentligheden, der er aktive inden for råstofindustrien eller skovning af naturskove, årligt offentliggør udbetalinger for materialer, der overstiger 100 000 EUR pr. regnskabsår, til regeringer i de lande, hvor de er aktive. Udbetalingerne skal offentliggøres for de enkelte lande og projekter.

Følgende udbetalinger skal indberettes: produktionsrettigheder; skatter og afgifter af indtægterne; virksomhedernes produktion eller fortjeneste; royalties; udbytter; underskrift; opdagelses- og produktionsbonusser; licensgebyrer, lejeomkostninger, adgangsgebyrer samt andre typer gebyrer for licenser og/eller koncession; samt udbetalinger til forbedring af infrastruktur.

Den detaljerede opdeling i indberetningen vil forbedre gennemsigtigheden af udbetalinger til regeringer over hele verden inden for råstofs- og skovningsindustrierne. Det vil desuden give resten af samfundet flere oplysninger om, hvad virksomhederne i EU betaler til værtsregeringerne for at udvinde deres naturressourcer.

Bestemmelserne i direktivet vil blive anvendt første gang på årsregnskaberne for de regnskabsår, der starter den 1. januar 2016 eller herefter.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/43/EF

29.6.2006

29.6.2008

EUT L 157 af 9.6.2006

Ændringsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2013/34/EU

19.7.2013

20.7.2015

EUT L 182 af 29.6.2013

Seneste ajourføring: 10.03.2014

Top