Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valutakursmekanismen (ERM II) mellem euroen og de deltagende nationale valutaer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Valutakursmekanismen (ERM II) mellem euroen og de deltagende nationale valutaer

Denne aftale skaber en valutakursmekanisme, der afløser det tidligere Europæiske Monetære System (EMS), som ophørte med indførelsen af euroen. Formålet med ERM II er at opretholde stabile valutakurser mellem euroen og de nationale valutaer, der deltager i ERM II, for at undgå alt for store valutakursudsving i det indre marked. Af hensyn til tydelighed og åbenhed afløser aftalen af 16. marts 2006 den foregående aftale, der blev indgået i september 1998, og som ændredes flere gange af tekniske grunde.

DOKUMENT

Aftale af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) (EN) og de nationale centralbanker (NCB) i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Enhedsmarkedet må ikke bringes i fare som følge af reale valutakursuligevægte eller for store nominelle valutakursfluktuationer mellem euroen og de øvrige EU-valutaer, som ville forstyrre handelsstrømmene mellem medlemsstaterne. Aftalen sigter på at sikre et stabilt økonomisk miljø ved at oprette en valutakursmekanisme (ERM II) mellem euroen og de nationale valutaer, der deltager i denne mekanisme. Deltagelse i ERM II er frivillig for de medlemsstater, der ikke er med i euroområdet. Man kan forvente, at de medlemsstater, der har dispensation, vil deltage i mekanismen. ERM II bidrager til, at de deltagende medlemsstaters politik indrettes på stabilitet og konvergens derved, at de arbejder for at indføre euroen.

Centralkurser og udsvingsbånd

Der fastsættes en centralkurs over for euroen for valutaerne i hver af de medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i ERM II. Der fastsættes et standardudsvingsbånd på plus/minus 15 % i forhold til centralkurserne. Alle parter i den fælles overenskomst om centralkurser, herunder ECB, har ret til at indlede en fortrolig procedure med henblik på eventuel ændring af centralkurserne.

Beslutningerne træffes ved fælles overenskomst af euromedlemsstaternes ministre, ECB og ministrene og centralbankcheferne i de medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i mekanismen, i overensstemmelse med en fælles procedure, der involverer Kommissionen og høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

Intervention foretages i princippet i euro og i de valutaer, der deltager i ERM II. ECB og den eller de berørte NCB'er informerer hinanden om enhver valutaintervention. Interventionerne omfatter intervention på udsvingsgrænserne eller koordineret intervention inden for udsvingsgrænserne.

  • Intervention på udsvingsgrænserne. Intervention på udsvingsgrænserne vil i princippet være automatisk og ubegrænset. ECB og de deltagende NCB'er uden for euroområdet kan dog suspendere automatisk intervention, hvis intervention er i modstrid med deres primære målsætning om opretholdelse af prisstabilitet.
  • Koordineret intervention inden for udsvingsgrænserne. ECB og deltagende NCB'er uden for euroområdet kan aftale at foretage koordineret intervention inden for udsvingsgrænserne.

Forhåndsaccept fra den centralbank uden for euroområdet, der udsteder interventionsvalutaen, er påkrævet, hvis en anden centralbank i Det Europæiske System af Centralbanker agter at anvende den førstnævntes valuta i et omfang, der overskrider gensidigt aftalte grænser.

En centralbank uden for euroområdet, som har brugt euroen i et omfang, der overskrider gensidigt aftalte grænser, underretter straks ECB herom.

Den bank, der gennemfører andre transaktioner end en intervention, som omfatter mindst en ikke-euro-valuta eller euroen, og som overskrider gensidigt aftalte grænser, underretter den/de berørte centralbank(er) på forhånd herom.

Meget kortfristede finansieringsfacilitet

Med henblik på intervention i euro og i de deltagende ikke-euro-valutaer bevilliger ECB og hver deltagende NCB uden for euroområdet hinanden meget kortfristede kreditfaciliteter. Det drejer sig om finansiering af intervention på udsvingsgrænserne eller inden for udsvingsgrænserne:

  • Finansiering af intervention på udsvingsgrænserne. Den meget kortfristede finansieringsfacilitet er i princippet automatisk og i ubegrænset omfang til rådighed for finansiering af intervention i de deltagende valutaer på udsvingsgrænserne. ECB og de deltagende NCB'er uden for euroområdet kan dog suspendere automatisk intervention, hvis intervention er i modstrid med deres primære målsætning om opretholdelse af prisstabilitet.
  • Finansiering af intervention inden for udsvingsgrænserne. Den meget kortfristede finansieringsfacilitet kan stilles til rådighed for intervention inden for udsvingsgrænserne efter godkendelse fra den centralbank, der udsteder interventionsvalutaen. Følgende betingelser skal desuden opfyldes: det totale beløb må ikke overstige det loft, der er fastsat i aftalens bilag II, og debitorcentralbanken anvender i passende omfang sine egne valutareserver, før den trækker på faciliteten.

En finansieringstransaktions løbetid er tre måneder. Den oprindelige løbetid kan kun forlænges automatisk én gang og med højst tre måneder, men det samlede gældsbeløb må på intet tidspunkt overskride debitorcentralbankens loft, som er fastsat i bilag II. Gæld, der overstiger det i bilag II fastsatte loft, kan forlænges én gang med tre måneder efter aftale med kreditorcentralbanken. Gæld, der er forlænget automatisk i tre måneder, kan forlænges med yderligere tre måneder efter aftale med kreditorcentralbanken. Transaktionerne skal have form af spotkøb og -salg af deltagende valutaer, der afføder tilsvarende tilgodehavender og forpligtelser.

Snævrere valutakurssamarbejde

På foranledning af en deltagende medlemsstat uden for euroområdet kan valutakurssamarbejdet udbygges yderligere. Formelt aftalte udsvingsbånd, der er snævrere end standardudsvingsbåndet, og som i princippet bakkes op af automatisk intervention og finansiering, kan i det enkelte tilfælde fastlægges efter anmodning fra den pågældende medlemsstat.

Overvågning af systemets funktion

ECB's Generelle Råd overvåger ERM II's funktion og tjener som forum for koordineringen af penge- og valutakurspolitikken og for administrationen af den i denne aftale omhandlede interventions- og finansieringsmekanisme.

I aftalen opereres der med en udbygning af valutakurssamarbejdet mellem de deltagende NCB'er uden for euroområdet og ECB. NCB'er uden for euroområdet, som ikke deltager i ERM II, samarbejder med ECB og de deltagende NCB'er uden for euroområdet i samrådsproceduren og/eller andre former for informationsudveksling.

Ændringer af aftalen

Denne aftale ændres, hver gang en ny national centralbank tilslutter sig aftalen om ERM II. Den ændres ligeledes, hver gang en national centralbank udtræder af aftalen, navnlig når det pågældende EU-land indfører euroen som fælles valuta.

Aftalen er således blevet ændret ved Sloveniens, Cyperns og Maltas, Slovakiets og Estlands, indtræden i euroområdet samt ved Rumæniens og Bulgariens indtræden i EU.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Aftalen af 16. marts 2006

1.4.2006

-

EUT C 73 af 25.3.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Aftalen af 21. december 2006

1.1.2007

-

EUT C 14 af 20.1.2007

Aftalen af 14. december 2007

1.1 2008

-

EUT C 319 af 29.12.2007

Aftalen af 8. december 2008

1.1.2009

-

EUT C 16 af 22.1.2009

Aftalen af 13. december 2010

1.1.2011

-

EUT C 5 af 8.1.2011

Seneste ajourføring: 19.09.2011

Top