Help Print this page 
Title and reference
Udvidelse af euroområdet: Tilpasning af fremgangsmåden ved afstemning i ECB's Styrelsesråd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Udvidelse af euroområdet: Tilpasning af fremgangsmåden ved afstemning i ECB's Styrelsesråd

Denne afgørelse fastsætter et rotationssystem i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB). Formålet er at tage højde for, at styrelsesrådet gradvist udvides med centralbankcheferne fra de nye medlemsstater, der indfører euroen.

DOKUMENT

Afgørelse 2003/223/EF truffet af Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne af 21. marts 2003 om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank [Den Europæiske Unions Tidende L 83 af 1.4.2003].

RESUMÉ

Afgørelse fastlægger reglerne for afstemninger i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB). Med forordningen indføres et rotationssystem for stemmerettigheder for at sikre en effektiv og rettidig beslutningstagning.

Styrelsesrådet

Styrelsesrådet er et af ECB’s tre beslutningsorganer, hvor de to andre er Direktionen og Det Generelle Råd.

Styrelsesrådet er ECB’s vigtigste besluttende organ. Det udformer euroområdets pengepolitik.

Styrelsesrådet består af de seks medlemmer af Direktionen og cheferne for centralbankerne i euroområdets medlemsstater. Dermed udvides Styrelsesrådets medlemsantal, hver gang en ny medlemsstat indfører euroen.

Rotationssystem med inddeling i grupper

Fra det tidspunkt hvor antallet af medlemmer i styrelsesrådet overstiger 21, vil fremgangsmåden ved afstemning i Styrelsesrådet blive justeret.

Det samlede antal stemmerettigheder begrænses således til 21. De seks medlemmer af Direktionen vil fortsat permanent udøve stemmeret. Centralbankcheferne vil dele de resterende 15 stemmerettigheder ifølge rotationssystemet.

Centralbankcheferne vil blive inddelt i grupper, som er forskellige, med hensyn til hvor hyppigt medlemmerne kan udøve stemmeretten. Inddelingen af centralbankchefer i grupper foretages efter størrelsen af deres respektive medlemsstater og nationale centralbanker. Fordelingen baseres på følgende størrelser

  • andelen af det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser (BNP mp) for medlemsstater af euroområdet
  • andelen af den samlede aggregerede balance for de monetære finansielle institutioner for medlemsstater i euroområdet.

Disse indikatorer skal sikre en vis objektivitet, idet de hver for sig er det mest objektive udtryk for henholdsvis størrelsen af hver af de deltagende medlemsstaters samlede økonomi og den særlige betydning, som den finansielle sektor har for det enkelte land.

Derudover bestemmer forordningen, at rotationssystemet indføres i to etaper.

Første etape: Stemmerettigheder, når der er flere end 15 centralbankchefer

Fra det tidspunkt, hvor antallet af centralbankchefer overstiger 15, og indtil det når 22, inddeles centralbankcheferne i to grupper. Den første gruppe vil bestå af de fem centralbankchefer for nationale centralbanker i de medlemsstater, som har den største andel af det samlede euroområde i henhold til førnævnte kriterier. Den anden gruppe vil bestå af alle de øvrige centralbankchefer.

De fem centralbankchefer i første gruppe har således tilsammen fire stemmerettigheder, og de øvrige centralbankchefer i den anden gruppe har tilsammen elleve. Hyppigheden, hvormed medlemmerne i den første gruppe kan udøve stemmeret, kan ikke være lavere end for medlemmerne i den anden gruppe.

Anden etape: Stemmerettigheder, når der er 22 centralbankchefer

Når antallet af centralbankchefer udgør 22, inddeles de i tre grupper. Den første gruppe vil bestå af de fem centralbankchefer for nationale centralbanker i de medlemsstater, som har den største andel af det samlede euroområde. Den anden gruppe vil bestå af halvdelen af det samlede antal centralbankchefer. Centralbankcheferne i denne gruppe er chefer for nationale centralbanker i de medlemsstater, der indtager de næste pladser på ranglisten over lande ifølge førnævnte kriterier. Den tredje gruppe vil bestå af alle de øvrige centralbankchefer.

Den første gruppe får tildelt fire stemmerettigheder, den anden otte og den tredje tre stemmerettigheder. Når antallet af medlemsstater i euroområdet udgør 27, vil den første gruppe kunne udøve stemmeret med en hyppighed på 80 %, den anden gruppe 57 % og den tredje gruppe 38 %.

Inden for hver gruppe udøver centralbankcheferne stemmeret i lige lange perioder. Styrelsesrådet træffer de nødvendige operationelle foranstaltninger til gennemførelse af dette princip.

Justering efter den økonomiske udvikling og fremtidige ændringer

Sammensætningen af grupperne justeres for hver 5-årige justering af det aggregerede bruttonationalprodukt i markedspriser, eller når antallet af centralbankchefer øges. Denne eventuelle justering vil gælde fra det tidspunkt, hvor de nye centralbankchefer bliver medlem af Styrelsesrådet.

Som undtagelse til den nye fremgangsmåde ved afstemning skal alle afgørelser, som er nødvendige til gennemførelse af de operationelle bestemmelser i rotationssystemet, vedtages med to tredjedeles flertal blandt alle medlemmer af Styrelsesrådet, uanset om de på tidspunktet for afgørelsen kan udøve stemmeret eller ikke.

Kontekst

Før en medlemsstat kan indføre euroen, skal landet opfylde en række økonomiske og finansielle betingelser, også kaldet konvergenskriterierne.

I øjeblikket opfylder 17 ud af 27 medlemsstater kriterierne og har dermed kunnet indføre den fælles valuta euroen. De øvrige medlemsstater er omfattet af en fritagelse, indtil de opfylder kriterierne. Danmark og Det Forenede Kongerige har særstatus i form af et forbehold, da landene ikke i øjeblikket ønsker at indføre euroen.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2003/223/EF

Efter medlemsstaternes ratification

EUT L 83, 1.4.2003

See also

Seneste ajourføring: 13.07.2011

Top