Help Print this page 
Title and reference
Mekanisme for betalingsbalancestøtte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mekanisme for betalingsbalancestøtte

Med denne forordning indføres finansiel støtte til medlemsstater af Den Europæiske Union (EU), som ikke har indført euroen. Disse medlemsstater kan modtage finansiel støtte i tilfælde af problemer med hensyn til betalingsbalancens løbende poster eller kapitalposter. Lånemaksimum er 12 mia. EUR.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Mekanismen for mellemfristet finansiel støtte giver mulighed for at yde lån til medlemsstater, som har vanskeligheder med hensyn til betalingsbalancens løbende poster eller kapitalposter. Kun medlemsstater, der ikke har vedtaget euroen, kan omfattes af denne EU-mekanisme.

Ved denne forordning fastlægges proceduren for ansøgning samt vilkår for tildeling af lån til medlemsstater, der udnytter denne mekanisme.

Procedure

Mekanismen kan bringes i anvendelse af Rådet på foranledning af enten Kommissionen efter samråd med den berørte medlemsstat, eller en medlemsstat, som har vanskeligheder.

For at opnå mellemfristet finansiel støtte skal medlemsstaten sammen med Europa-Kommissionen foretage en evaluering af behovet og forelægge denne samt det økonomiske og finansielle udvalg et forslag til genopretningsprogram. Efter en undersøgelse af situationen i den ansøgende medlemsstat træffer Rådet afgørelse om:

  • ydelse af et lån eller en passende finansieringsfacilitet, beløbets størrelse samt den gennemsnitlige løbetid;
  • de økonomisk-politiske betingelser, der knyttes til den mellemfristede finansielle støtte, med henblik på at genskabe en holdbar betalingsbalancesituation;
  • de vilkår, der knyttes til lånet eller finansieringsfaciliteten, som i princippet udbetales eller aktiveres successivt.

Kommissionen og den pågældende medlemsstat indgår en aftaleprotokol, der beskriver betingelserne fastlagt af Rådet i detaljer. Protokollen fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen kontrollerer med regelmæssige mellemrum og i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, at den økonomiske politik i den begunstigede medlemsstat er i overensstemmelse med forpligtelserne i genopretningsprogrammet og de andre betingelser. Medlemsstaten stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for Kommissionen og indgår i fuldt samarbejde med denne. De successive udbetalinger af trancherne afhænger af resultaterne af denne kontrol.

Lånevilkår

Lånoptagelsestransaktionerne og de tilsvarende långivningstransaktioner udføres i euro. De sker med samme valørdato og må for EU hverken indebære nogen ændring af forfaldsdagen eller risici i tilknytning til valutakurs- og renteudvikling eller nogen anden kommerciel risiko.

På anmodning af den begunstigede medlemsstat kan der til lånene knyttes en klausul om indfrielse før forfald.

På anmodning af debitormedlemsstaten kan Kommissionen, hvis omstændighederne tillader en forbedring af udlånsrentesatsen, foretage en refinansiering eller ændre de finansielle betingelser for sin oprindelige lånoptagelse eller dele heraf. Disse transaktioner må ikke resultere i en forlængelse af den gennemsnitlige løbetid for lånene eller i en forhøjelse af restgælden. Udgifter i forbindelse med iværksættelsen og gennemførelsen af hver transaktion afholdes af den begunstigede medlemsstat. Det Økonomiske og Finansielle Udvalg holdes løbende underrettet om gennemførelsen af transaktionerne.

Derudover er den samlede hovedstol for de lån, der kan ydes medlemsstaterne i henhold til denne mekanisme for betalingsbalancestøtte begrænset til 50 mia. EUR. Med henblik herpå er Europa-Kommissionen bemyndiget til på Den Europæiske Unions vegne at optage lån på kapitalmarkederne eller i finansielle institutioner.

Den Europæiske Centralbank (ECB) træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre forvaltningen af lånene.

Den begunstigede medlemsstat skal åbne en særlig konto i landets centralbank til forvaltning af bistanden. Den skal ligeledes overføre forfaldne betalinger til en konto hos ECB syv bankdage før den egentlige betalingsdato.

Den Europæiske Revisionsret kan gennemføre den nødvendige kontrol eller finansiel revision. Europa-Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig kan også sende funktionærer til den støttemodtagende medlemsstat for at udføre kontrollen.

Overensstemmelse med andre finansielle støttemekanismer

Lån tildelt som mellemfristet finansiel støtte kan indgå som supplement til kortfristet monetær bistand tildelt af ECB under den meget kortfristede finansieringsfacilitet.

Mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte er ligeledes forenelig med den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme. Under stabiliseringsmekanismen tilbydes finansiel støtte til medlemsstater, der er i finansielle vanskeligheder.

Endelig skal medlemsstater, der ikke har indført euroen, og som ønsker at gøre brug af finansieringskilder uden for EU, rådføre sig med Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Det sker i det økonomiske og sociale udvalg. Formålet er i første omgang at undersøge mulighederne under mekanismen for betalingsbalancestøtte.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 332/2002

24.2.2002

-

EUT L 53 af 23.2.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1360/2008

1.1.2009

-

EUT L 352 af 31.12.2008

Forordning (EF) nr. 431/2009

28.5.2009

-

EUT L 128 af 27.5.2009

TILHØRENDE RETSAKTER

Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/14 af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte [Den Europæiske Unions Tidende L 297 af 15.11.2003]. Afgørelsen iværksætter artikel 9 i forordning (EF) nr. 332/2002 og sikrer administrationen af de lån der er bevilliget i henhold til forordningen.

Seneste ajourføring: 15.09.2011

Top