Help Print this page 
Title and reference
Civil luftfart og det europæiske luftfartssikkerhedsagentur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civil luftfart og det europæiske luftfartssikkerhedsagentur

Fælles sikkerhedsbestemmelser udgør grundlaget for Den Europæiske Unions (EU) luftfartssikkerhed. De giver operatører*, fabrikanter og luftfartspersonale et ensartet niveau for krav, og dette muliggør fri bevægelighed for varer, personer og organisationer i EU’s indre marked og giver mulighed for EU-landenes gensidige anerkendelse af certifikater*. Dette reducerer den administrative byrde og arbejdsbyrden for nationale myndigheder og industrien.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF.

RESUMÉ

Fælles sikkerhedsbestemmelser udgør grundlaget for Den Europæiske Unions (EU) luftfartssikkerhed. De giver operatører*, fabrikanter og luftfartspersonale et ensartet niveau for krav, og dette muliggør fri bevægelighed for varer, personer og organisationer i EU’s indre marked og giver mulighed for EU-landenes gensidige anerkendelse af certifikater*. Dette reducerer den administrative byrde og arbejdsbyrden for nationale myndigheder og industrien.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Hovedformålet er at fastsætte de vigtigste regler og principper for at fastlægge og opretholde et højt ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa, herunder oprettelsen af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EASA).

Andre formål omfatter:

at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau

at fremme den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser

at fremme omkostningseffektive regulerings- og certificeringsprocesser*.

HOVEDPUNKTER

Denne EU-retsakt gælder konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur samt personale og organisationer, der beskæftiger sig med disse aktiviteter.

Et af de vigtigste midler til gennemførelsen af ovenstående målsætninger er oprettelsen af EASA. Retsakten fastlægger agenturets opgaver, interne struktur, arbejdsmetoder og finansielle bestemmelser.

EASA’s primære opgaver omfatter:

at vedtage udtalelser om civil luftfartssikkerhed i Europa

at bistå Europa-Kommissionen med foranstaltninger til gennemførelse af retsakten, herunder foranstaltninger vedrørende tekniske aspekter såsom konstruktion og design

at foretage de inspektioner og undersøgelser, som er nødvendige, for at det kan udføre sine opgaver.

Vedrørende den interne struktur fastsætter retsakten de vigtigste regler for agenturet, herunder dets retlige status, beføjelser og bestyrelsens sammensætning samt den administrerende direktørs beføjelser og opgaver.

Ud over EASA fastlægger retsakten de fælles regler for luftfartssikkerhed, herunder:

luftdygtighed: der kræver, at luftfartøjer har et gyldigt luftdygtighedscertifikat, der omfatter specifikke certifikater for produkter, dele og flykonstruktionen

miljøbeskyttelse: der kræver, at luftfartøjsprodukter, -dele og -apparatur overholder gældende miljøbeskyttelsesbestemmelser på EU-plan og internationalt plan

certificering af flyvebesætninger: der kræver, at piloter skal være i besiddelse af et passende certifikat, og at træningsorganisationer er i besiddelse af passende certifikater

flyvepladser og flyvekontrol: der kræver certifikater, der garanterer flyvepladsers* sikkerhed, og at deres flyveledere er i besiddelse af passende certifikater.

Retsakten omhandler også en række relaterede forhold. De omfatter tilsyn og håndhævelse, anerkendelse af certifikater samt anerkendelse af ikke-EU-certifikater.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 8. april 2008.

VIGTIGE BEGREBER

* Operatør: enhver juridisk eller fysisk person, der opererer eller har til hensigt at operere med et eller flere luftfartøjer.

* Certifikat: enhver godkendelse eller licens eller ethvert andet dokument udstedt som følge af certificering.

* Certificering: enhver form for anerkendelse af, at materiel, dele eller apparatur samt organisationer eller personer opfylder gældende krav. Det dækker også udstedelse af det relevante certifikat som bevis for denne overensstemmelse.

* Flyveplads: ethvert sted, hvor flyveoperationer kan finde sted, det være sig fra landingsbaner til store internationale lufthavne.

For yderligere oplysninger henvises til:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 216/2008

8.4.2008

-

EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1-49

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1108/2009

14.12.2009

-

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 51-70

Forordning (EU) nr. 6/2013

29.1.2013

-

EUT L 4 af 9.1.2013, s. 34-35

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (Den Europæiske Unions Tidende L 97 af 9.4.2008, s. 72-84).

Seneste ajourføring: 10.06.2015

Top