Help Print this page 
Title and reference
Civil luftfart og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Civil luftfart og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Nærværende forordning indebærer en udvidelse af Den Europæiske Unions (EU) kompetence inden for luftfartssikkerhed og fastsætter nye regler for flyveoperationer, certifikater og uddannelse af flyvebesætninger. Den fastsætter ligeledes regler vedrørende idømmelse af bødestraf ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne. Endelig styrker forordningen Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs kompetencebeføjelse.

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur [Se ændringsretsakt(er)].

RESUME

Forordningen finder anvendelse på udformning, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af dele og udstyr til luftfartøjer samt på personer og organisationer, der beskæftiger sig med de nævnte aktiviteter. Formålet er at

 • fastlæggelse og ensartet anvendelse af fælles regler for luftfartssikkerhed for at garantere en høj passagersikkerhed og miljøbeskyttelse
 • tilvejebringe lige vilkår for alle aktører på det indre marked for luftfart og fremme den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser gennem godkendelse af certifikater udarbejdet af de ansvarlige myndigheder
 • forenkle og effektivisere certificeringsprocessen ved at centralisere på europæisk plan de mulige aktiviteter
 • formidle Den Europæiske Unions (EU) synspunkter vedrørende normer og regler for civil luftfartssikkerhed på verdensplan.

Forordningen fastsætter, at der til at udføre opgaverne skal oprettes et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EASA) med større kompetenceområde.

DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR (EASA)

Struktur, mission og finansiering

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) er et EU-organ, der har status af juridisk person. EASA ledes af en administrerende direktør samt en bestyrelse, der består af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen. Agenturets personale består dels af et begrænset antal tjenestemænd, som udpeges eller udstationeres af Kommissionen eller medlemsstaterne til at varetage ledelsesopgaver, dels af øvrige ansatte, som Agenturet ansætter efter behov for en nøje afgrænset periode.

EASA har følgende primære opgaver

 • at bistå Kommissionen med at udarbejde fælles regler på området for civil luftfart samt at yde Kommissionen den tekniske, videnskabelige og administrative bistand, den har behov for til udførelse af sine opgaver
 • at sikre via inspektion en ensartet anvendelse af standarderne i medlemsstaterne
 • at udstede certifikater til europæiske virksomheder, som designer luftfartøjer, at certificere de luftfartøjer, som anvendes i Europa samt at certificere luftfartsselskaberne, samt virksomheder som varetager reparation, vedligeholdelse eller uddannelse i tredjelande.

Agenturet kan fremsætte anbefalinger til Kommissionen eller certificeringsbestemmelser samt acceptable foranstaltninger til at sikre overholdelse af EU-reglerne.

Agenturet skal udarbejde et årligt arbejdsprogram, som sigter mod at fremme en vedvarende forbedring af luftfartssikkerheden i Europa, og som indeholder klare oplysninger om, hvilke af agenturets mandater og opgaver der er tilføjet, ændret eller ikke videreføres i forhold til det foregående år.

Agenturets indtægter kommer hovedsageligt fra gebyrer (som betaling for certifikater udstedt af agenturet) og betalinger (for offentliggørelse, uddannelse og andre tjenester, som leveres af agenturet), samt et bidrag fra EU eller frivillige bidrag fra tredjelande eller medlemsstater.

FÆLLES BESTEMMELSER OM LUFTFARTSSIKKERHED

Luftdygtighed

Luftdygtighed betegner luftfartøjernes evne til at gennemføre flyvninger under sikre forhold. Begrebet er en naturlig del af de primære krav, der stilles til luftfartøjer. EU kræver således, at luftfartøjer er forsynet med et gyldigt luftdygtighedsbevis, før de kan opereres. Derudover kræves en række andre certificeringer for

 • luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur
 • organisationer, der konstruerer og producerer luftfartøjer
 • organisationer og personale med ansvar for den fortsatte luftdygtighedsfunktion og vedligeholdelse af luftfartøjer.

Miljø

Materiel, dele og apparatur, der indgår i luftfartøjer, skal opfylde miljøbeskyttelseskravene i konventionen om den internationale civile luftfart, den såkaldte Chicago-konventionen, Disse regler blev skærpet i 2011 på ICAO-niveau. På tilsvarende måde har forordning (EU) nr. 6/2013 på EU-plan skærpet kravene til miljøbeskyttelse (artikel 6, stk. 1), men den giver også mulighed for fritagelse i en overgangsperiode indtil den 31. december 2016.

Certificering af flyvebesætninger

Piloter skal være i besiddelse af et certifikat og et helbredsbevis, der er relevant for den operation, der skal udføres. Der udstedes kun certifikat til en person, hvis den pågældende opfylder de bestemmelser, der skal sikre overholdelse af de væsentlige krav til teoretisk viden, praktiske færdigheder, sprogkundskaber og erfaring.

Organisationer, der træner piloter, og operatører af flyvesimulatortræningsanordninger, der anvendes til træning af piloter, skal være omfattet af et certifikat.

Kabinebesætningsmedlemmer, der er ansat i erhvervsmæssig operation, skal være certificeret, og deres helbredsattest skal fornyes regelmæssigt for at sikre, at de på sikker vis er i stand til at udføre de sikkerhedsopgaver, som de har ansvar for.

Flyveoperationer

Operatører er personer eller virksomheder, der operer luftfartøjer, som f.eks. privatpiloter eller luftfartsselskaber. Alle kommercielle operatører skal være i besiddelse af et certifikat, hvor det krævede niveau afhænger af den udførte aktivitetstype, og som specifikt garanterer et højt sikkerhedsniveau for erhvervsmæssig lufttransport.

Derudover skal tredjelandsoperatører, hvis luftfartøjer benytter EU’s lufthavne, ligeledes opfylde visse EU-krav.

Flyvepladser og styring af lufttrafikken

Flyvepladser betegner den infrastruktur, der benyttes ved luftfartøjers ankomst og afgang. Infrastrukturen skal være certificeret og garantere sikkerhed og tilstrækkelig kapacitet i de organisationer, der har ansvar for at drive flyvepladserne.

Luftfartstjenester og personale med ansvar for styring af lufttrafikken skal ligeledes være certificerede. Disse tjenester har primært til opgave at styre aktiviteterne og luftfartøjernes samt køretøjers trafik på flyvepladsens område.

Kommunikation og information

Medlemsstaterne godkender uden nogen yderligere tekniske krav eller vurderinger certifikater, som er udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

Medlemsstaterne og agenturet foretager undersøgelser, herunder inspektioner af luftfartøjer, og træffer enhver foranstaltning til at forhindre enhver mulig overtrædelse.

Der er vedtaget en sanktionsmekanisme for overtrædelse af denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Særligt kan Kommissionen beslutte at tilbagekalde EU’s godkendelse af de nævnte certifikater, og på anmodning fra agenturet idømme en økonomisk straf til indehavere af et certifikat udstedt af agenturet, som er i modstrid med EU-reglerne.

TEKNISKE KRAV TIL OG ADMINISTRATIVE PROCEDURER VEDRØRENDE FLYVEOPERATIONER

Den 5. oktober 2012 vedtog Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008. Denne forordning fastsætter de nærmere regler for driften af fly og helikoptere som midler til erhvervsmæssig lufttransport.

For at sikre en harmonisk overgang og for at garantere et højt sikkerhedsniveau for den civile luftfart i EU tager denne forordning navnlig hensyn til de regler, der er udstedt af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og af de europæiske myndigheder, der har forbindelse med luftfart (tidligere JAA - Joint Aviation Authorities).

Denne nye forordning fastlægger blandt andet nærmere regler om:

 • inspektioner på jorden af operative fly, for hvilket sikkerhedsovervågning er sikret af en anden medlemsstat eller et tredjeland,
 • betingelser vedrørende udstedelse, suspension, tilbagekaldelse mv af certifikater til drift af fly,
 • certifikatindehaveres rettigheder og ansvar, og
 • omstændigheder, hvorunder drift er forbudt, begrænset eller sker på visse betingelser af hensyn til sikkerheden

Fra den 28. oktober 2014 skal, efter en toårig overgangsperiode, alle luftfartsforetagender overholde de tekniske og administrative standarder, der er fastsat i forordning nr. 965/2012.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 216/2008

8.4.2008

-

EUT L 79, 19.3.2008

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1108/2009

14.12.2009

-

EUT L 309, 24.11.2009

Forordning (EU) nr. 6/2013

29.01.2013

-

EUT L 4, 9.01.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 [Den Europæiske Unions Tidende L 97 af 9.4.2008].

Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 [Den Euroæiske Unions Tidende L 296 af 25.10.2012]

Seneste ajourføring: 13.01.2014

Top