Help Print this page 
Title and reference
Fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (Sesar)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (Sesar)

Med denne forordning oprettes et fællesforetagende med det formål at sikre, at det europæiske lufttrafikstyringssystem bliver moderniseret. Fællesforetagendet skal samle kræfterne om forskning og udvikling i Den Europæiske Union (EU) i et projekt kaldet Sesar (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum).

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (Sesar) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Lufttransporten er et vigtigt led i europæisk økonomi og i samhørigheden i Europa. Den bidrager med 220 milliarder euro til det europæiske BNP og beskæftiger over 3 millioner mennesker. Lufttrafikken ekspanderer og vil formentlig vokse til det dobbelte i de kommende tyve år, ja nogle steder til det tredobbelte. Men værktøjet og procedurerne til at styre disse trafikstrømme har knap nok udviklet sig og har svært ved at følge med.

De nuværende flyvekontrolsystemer er tæt ved at være forældede og egner sig ikke til at stå til tjeneste for en hastig, rentabel og pålidelig udvikling af luftfarten i Europa svarende til de aktuelle samfundsmæssige behov:

 • Passagererne forlanger et sikkert transportmiddel til en overkommelig pris.
 • Miljøhensynet bliver en stærkt begrænsende faktor.
 • Begivenhederne den 11. september 2001 viste, at fly kan udgøre en trussel mod befolkningens sikkerhed.

Det fælles europæiske luftrum (Single European Sky – SES) er Den Europæiske Unions (EU) svar på problemet. Initiativet blev lanceret i marts 2004, og dermed blev lufttrafikstyring en kompetence i EU. Det udgør en institutionel reform af lufttrafikstyringen med henblik på at reorganisere det europæiske luftrum og styrke udøvelsen af luftfartstjenesterne.

En institutionel reform er imidlertid ikke tilstrækkelig til at indfri præstationsmålene under SES. Der var også brug for et paradigmeskift via en teknologisk reform af lufttrafikstyringen. SESAR (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum) er det teknologiske fundament bag SES og en vigtig forudsætning for implementeringen heraf. SESAR gennemføres i tre tempi:

 • en definitionsfase (2005-2007), hvor planen for modernisering af trafikstyringen (eller "ATM-masterplanen") udarbejdes med fastlæggelse af de forskellige teknologiske faser, prioritering og tidsplan
 • en udviklingsfase (2008-2013) bestående af forskning, udvikling og validering af de nye teknologier og procedurer, som den nye generation af systemer skal bygge på
 • en opbygningsfase (2014-2020) med produktion og implementering i stor målestok af de nye teknologier og procedurer.

Fællesforetagendet Sesar: opgaver, vedtægter og finansiering

Med forordningen oprettes et fællesforetagende ifølge artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) til administration af udviklingsfaserne i SESAR-projektet. Det tager form af et offentligt-privat partnerskab, hvor EU og Eurocontrol indgår som stiftende medlemmer, og som skal gøre det muligt at rationalisere og samordne forskning og udvikling inden for lufttrafikstyring i hele EU ud fra en implementeringsorienteret tilgang. Fællesforetagendet gør det muligt at samle og sikre effektiv udnyttelse af midler og viden og undgå fragmentering i spredte nationale og regionale projekter med samme mål og styrke den private sektors kompetencer og innovationsevne inden for rammerne af passende risikodelingsordninger med offentlige instanser.

Fællesforetagendet SESAR tildeles følgende opgaver:

 • at tilrettelægge og samordne udviklingen af Sesar-projektet i overensstemmelse med "ATM-masterplanen"
 • at sikre den nødvendige finansiering af aktiviteterne ved at sammenlægge og forvalte offentlige og private midler
 • at gennemføre og ajourføre "ATM-masterplanen"
 • at tilrettelægge det tekniske forsknings- og udviklingsarbejde og det validerings- og undersøgelsesarbejde, der skal udføres, så fragmentering af aktiviteterne undgås
 • at sikre, at aktørerne i lufttrafikstyringssektoren involveres (tjenesteudøvere, brugere, faglige personaleorganisationer, lufthavne og fremstillingsindustri samt det videnskabelige miljø og videnskabelige institutioner)
 • at føre tilsyn med udviklingen af "ATM-planens" fælles produkter og eventuelt iværksætte specifikke udbud.

Fællesforetagendet SESAR, der har hjemsted i Bruxelles, er et EU-organ, der har status som juridisk person og finansieres ved bidrag fra medlemmerne, herunder private foretagender. EU’s bidrag kommer fra budgettet for rammeprogrammerne for forskning og udvikling og budgettet for de transeuropæiske net.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 219/2007

3.3.2007

-

EUT L 64 af 2.3.2007

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1361/2008

1.1.2009

-

EUT L 352 af 31.12.2008

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 219/2007, er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 30.08.2011

Top