Help Print this page 
Title and reference
Køb af ejendom i andre EU-lande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Køb af ejendom i andre EU-lande

RESUMÉ AF:

Køb af fast ejendom i andre EU-lande (artikel 63 og følgende i traktaten om EU's funktionsmåde)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE RETSAKTER?

Disse retsakter fastsætter de regler, der regulerer kapitalens frie bevægelighed (*) i Den Europæiske Union (EU), herunder retten til at købe ejendom i et andet EU-land og undtagelser til hovedreglen.

HOVEDPUNKTER

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter hovedreglen for kapitalens frie bevægelighed blandt EU-landene samt mellem dem og ikke-EU-lande. Dette omfatter borgernes ret til at købe ejendom, såsom en feriebolig eller en sekundær bolig.

Den frie bevægelighed gælder alle EU-lande, men på tiltrædelsestidspunktet for nye lande blev der forhandlet visse overgangsperioder og undtagelser for kapitalens frie bevægelighed, der også vedrører køb af ejendom samt landbrugsjord og skovområder i specifikke lande. Disse undtagelser er fastlagt i en række protokoller til TEUF og i tiltrædelsesakterne for EU-landene.

Især gælder, at:

Protokol nr. 32 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) tillader Danmark at fastholde den eksisterende lovgivning, der begrænser udlændinges erhvervelse af sekundære boliger.

Protokol nr. 6 til tiltrædelsesakten fra 2003 tillader Malta at begrænse erhvervelsen af sekundære boliger.

Bilag XII til Polens tiltrædelsesakt fra 2003 tillader Polen at fastholde regler om erhvervelse af landbrugsjord og skovområder af statsborgere i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i 12 år fra tiltrædelsesdatoen.

Protokol nr. 2 til Finlands tiltrædelsesakt fra 1994 tillader specifikke begrænsninger vedrørende Åland, herunder f.eks. erhvervelse af fast ejendom.

Bilag V til Kroatiens tiltrædelsesakt fra 2011 tillader Kroatien at fastholde visse restriktioner for erhvervelsen af landbrugsjord af statsborgere i EU og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) i 7 år fra tiltrædelsesdatoen, med mulighed for at forlænge perioden med 3 år.

BAGGRUND

Kapitalens frie bevægelighed

VIGTIGE BEGREBER

(*) Kapitalens frie bevægelighed er grundstenen i EU's indre marked og én af de »4 friheder« (sammen med fri bevægelighed for mennesker, varer og tjenesteydelser). Den giver borgere og virksomheder mulighed for at foretage mange investeringstransaktioner i andre EU-lande.

DOKUMENT

Traktaten mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Republikken Tjekkiet, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Republikken Frankrig, Republikken Italien, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Republikken Portugal, Rumænien, Republikken Slovenien, Republikken Slovakiet, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige og Nordirland (medlemsstater i Den Europæiske Union) samt Republikken Kroatien vedrørende Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 112 af 24.4.2012, s. 6-110)

Traktaten mellem Kongeriget Belgien, Republikken Tjekkiet, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Republikken Frankrig, Irland, Republikken Italien, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Republikken Portugal, Republikken Slovenien, Republikken Slovakiet, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige og Nordirland (medlemsstater i Den Europæiske Union) samt Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11-393)

Tiltrædelsestraktaten for Republikken Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet underskrevet i Athen den 16. april 2003 — Bilag V til XIV (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 803-924)

Dokument vedrørende tiltrædelsesbetingelserne for Republikken Tjekkiet, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Republikken Slovakiet samt tilpasninger til traktaterne som Den Europæiske Union bygger på — protokol nr. 6 om erhvervelse af sekundære boliger på Malta (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 947)

Dokument vedrørende tiltrædelsesbetingelserne for Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige samt tilpasninger til traktaterne som Den Europæiske Union bygger på — protokol nr. 2 om Åland (EUT C 241 af 29.8.1994, s. 352)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — protokol nr. 32 om ejendomserhvervelse i Danmark (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 318)

seneste ajourføring 11.01.2016

Top