Help Print this page 
Title and reference
Internettopdomænet .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Internettopdomænet .eu

Med indførelsen af topdomænet .eu har Europa fået sin egen identitet på internettet. Det styrker EU's synlighed på internettet, øger brugernes muligheder for at vælge domænenavne og fremmer e-handelen på det indre marked.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu.

RESUMÉ

Formålet med denne forordning er at fastlægge vilkårene for implementering af topdomænet .eu, herunder bestemmelser om udpegning af en topdomæneadministrator og de generelle politiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under.

Oprettelse af topdomænet .eu er et af de mål, der er fastlagt i handlingsplanen eEurope 2002 for at fremskynde elektronisk handel og stimulere brugen af internettet.

Domænet .eu vil ikke erstatte dem, der allerede findes i EU (f.eks. .se for Sverige eller .dk for Danmark); det skal blot supplere dem og give brugerne mulighed for at vælge en fælleseuropæisk internetidentitet (hovedsagelig websteds- og e-post-adresser).

Mål

Formålet med at oprette topdomænet .eu er:

 • at lette brugen af internettet og udvide brugernes valgmuligheder ved at skabe et yderligere registreringsdomæne som alternativ til de eksisterende nationale topdomæner og de globale topdomæner
 • at forbedre interoperabiliteten mellem de transeuropæiske net ved at sikre, at der er .eu-navneservere til rådighed i EU
 • at synliggøre det indre marked og styrke EU's image på de globale informationsnet.

Karakteristik af topdomæneadministratoren

Europa-Kommissionen udpeger en topdomæneadministrator efter at have offentliggjort en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Topdomæneadministratoren skal være en enhed, som ikke arbejder med gevinst for øje, som er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som er hjemmehørende i EU.

Topdomæneadministratorens forpligtelser

Topdomæneadministratorens opgaver er:

 • at registrere domænenavne i topdomænet .eu gennem en akkrediteret .eu-registrator efter anmodning fra foretagender, organisationer eller fysiske personer, der er hjemmehørende eller bosat i EU
 • at vedtage en registreringspolitik for topdomænet .eu i samråd med Kommissionen og andre berørte parter og under hensyntagen til de generelle retningslinjer
 • at opkræve gebyrer, der er direkte baseret på de afholdte omkostninger
 • at implementere politikken om udenretslig tvistbilæggelse med henblik på en hurtig løsning af tvister mellem indehavere af domænenavne i forbindelse med navnerelaterede rettigheder samt tvister vedrørende individuelle afgørelser truffet af topdomæneadministratoren
 • at vedtage procedurer for og foretage akkreditering af .eu-registratorer
 • at sikre domænenavnsdatabasernes integritet.

Generelle rammer

Kommissionen vedtager de generelle retningslinjer for implementering af topdomænet .eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Retningslinjerne skal blandt andet omfatte:

 • principper for udenretslig tvistbilæggelse
 • retningslinjer for forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne
 • retningslinjer for eventuel tilbagekaldelse af domænenavne
 • spørgsmål af sproglig og geografisk karakter
 • behandling af intellektuel ejendomsret og andre rettigheder.

Rettigheder

EU besidder alle rettigheder til topdomænet .eu, herunder navnlig intellektuel ejendomsret og andre rettigheder til topdomæneadministratorens databaser.

Implementeringsrapport

Hvert andet år skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implementeringen af topdomænet .eu, om dets gennemslagskraft og om, hvordan det fungerer; den første rapport skulle forelægges et år efter vedtagelsen.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 733/2002

30.4.2002

-

EFT L 113, 30.4.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 6. juli - Rapport om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer [KOM(2007) 385 endelig].

To år efter lanceringen viser topdomænet .eu sig som en ubestridelig succes. Rapporten viser, at domænenavnene udnyttes aktivt og lever op til behovene hos europæiske borgere, erhvervsliv og organisationer. Ifølge EURid er der oprettet over 2,8 millioner .eu-domænenavne på internettet, hvad der gør .eu til det fjerdestørste topdomæne i Europa og det niendestørste på verdensplan (.com, .net, .info osv.). Udfordringen består nu i yderligere at forbedre betjeningen af kunderne, f.eks. ved at indføre en adfærdskodeks for registratorerne.

Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering [Den Europæiske Unions Tidende L 162 af 30.4.2004].

Denne forordning fastlægger en række forhold, som er en forudsætning for iværksættelsen af forordning (EF) nr. 733/2002, herunder hvad der skal stå i registreringsansøgninger, regler om akkreditering af registratorer, sprogbestemmelser, procedurer for reservering af geografiske navne og regler vedrørende spekulation i og misbrug af registreringer.

Den indeholder desuden en procedure for trinvis registrering og principper for udenretslig tvistbilæggelse.

Registreringsansøgninger indsendes til en registrator, der er akkrediteret af topdomæneadministratoren EURid, som Kommissionen har udpeget til at forvalte domænenavne, der ender på .eu (se nedenfor). Registreringerne gennemføres efter "først til mølle"-princippet (se artikel 14).

See also

 • Topdomænet .eu (EN), på Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier

Seneste ajourføring: 11.05.2011

Top