Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med betalingsmidler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med betalingsmidler

Med vedtagelsen af en rammeafgørelse supplerer Rådet for Den Europæiske Union den række foranstaltninger, der allerede er gennemført for at bekæmpe enhver form for svig i forbindelse med alle former for betalingsmidler bortset fra kontanter. I afgørelsen defineres bl.a. svigagtig adfærd, som kan udgøre en strafbar handling, der kan medføre sanktioner i hele Den Europæiske Union.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter

RESUMÉ

Nærværende rammeafgørelse har til formål at supplere en række andre foranstaltninger, der allerede er vedtaget af Rådet, og som tager sigte på at bekæmpe svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, f.eks.:

  • fælles aktion 98/428/RIA om oprettelse af et europæisk retligt netværk
  • fælles aktion 98/733/RIA om at gøre det strafbart at deltage i en kriminel organisation i EU's medlemsstater
  • fælles aktion 98/699/RIA vedrørende hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning, beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbare forhold.

I henhold til nærværende rammeafgørelse anerkendes svig i forbindelse med alle former for betalingsmidler bortset fra kontanter som en kriminel handling, der i alle EU-medlemsstater kan straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning.

Strafbar adfærd

Rammeafgørelsen undgår at anvende nøje definerede kriterier i strafferetten, da der optræder forskelle fra land til land. Rammeafgørelsen begrænser sig således til at opstille en liste over forskellige former for forsætlig adfærd, som bør betragtes som kriminelle handlinger i hele EU. Forskellige adfærdsformer er defineret, alt efter om de er rettet mod selve betalingsmidlet eller mod fremstillingen af betalingsmidler, eller om de er rettet mod en eller flere betalingstransaktioner eller mod selve systemet til bestilling, opkrævning, behandling, clearing og afregning af betalingstransaktionerne.

Sanktionerne

Alle de beskrevne former for adfærd er strafbare handlinger i alle medlemsstater, som således er forpligtet til at fastsætte strafferetlige sanktioner for disse lovovertrædelser, alt efter om de er begået af fysiske eller juridiske personer. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. De indebærer ikke nødvendigvis frihedsstraf, undtagen i de groveste tilfælde, som kan berettige til udlevering. Medlemsstaterne har en vis skønsmargen med hensyn til at vurdere en lovovertrædelses grovhed og til at bestemme, hvilke og hvor strenge sanktioner der skal tages i brug.

Retlig kompetence

Der opstilles nogle kriterier, hvorefter der tillægges de nationale retshåndhævende myndigheder kompetence til at forfølge sager vedrørende lovovertrædelser, der er omfattet af nærværende rammeafgørelse. Det er tilladt, når lovovertrædelsen er begået:

  • på medlemsstatens område
  • af en statsborger i den pågældende medlemsstat (hvis medlemsstaten anerkender den eksterritoriale kompetence)
  • til fordel for en juridisk person, som har sit hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

Ligeledes træffes der forholdsregler til sikring af retsforfølgning af lovovertrædelser, hvis en medlemsstat ikke udleverer sine statsborgere.

Samarbejde

Der etableres et samarbejde mellem de offentlige og private myndigheder og organer, der står for forvaltning, overvågning og tilsyn med betalingssystemerne, og de nationale myndigheder, der har ansvaret for efterforskningen og forfølgningen af de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette forslag. Supplerende samarbejdsmekanismer mellem medlemsstaterne kan indføres i overensstemmelse med konventioner, bi- eller multilaterale aftaler eller andre gældende arrangementer. Kommissionen forelægger Rådet en beretning om medlemsstaternes efterlevelse af deres forpligtelser i henhold til denne rammeafgørelse.

Denne retsakt er påvirket af EF-Domstolens dom C-176/03 (es de en fr) vedrørende fordelingen af kompenterne på strafferetsområdet mellem Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2001/413/RIA

2.6.2001

2.6.2003

EFT L 149 af 2.6.2001

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens anden rapport i henhold til artikel 14 i Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter [KOM (2006) 65 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I fortsættelse af konklusionerne fra Rådets samling den 25.-26. oktober 2004 forelægger Kommissionen denne anden rapport på grundlag af de yderligere oplysninger, som medlemsstaterne har indsendt. Rapporten omhandler Belgien, Danmark, Grækenland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Sverige og Østrig. Rapporten medtager også de medlemsstater, der tiltrådte pr. 1. maj 2004.

Kommissionen konstaterer, at flertallet af de medlemsstater, som rapporten omhandler, efterkommer rammeafgørelsen. Grækenland og Luxembourg har endnu ikke truffet alle de nødvendige foranstaltninger til fuldstændig gennemførelse af rammeafgørelsen, da det pågældende lovforslag endnu ikke er vedtaget af det nationale parlament. Cypern har ikke givet Kommissionen tilstrækkelige oplysninger til, at den kan foretage en fuldstændig evaluering af, hvorvidt dets nationale lovgivning er i overensstemmelse med rammeafgørelsens bestemmelser. Kommissionen beklager, at syv medlemsstater på tidspunktet for færdiggørelsen af rapporten endnu ikke har givet meddelelse om hele deres lovgivning eller endnu ikke har afsluttet proceduren for gennemførelse af rammeafgørelsen.

Kommissionens rapport i henhold til artikel 14 i Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter [KOM (2004) 346 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Artikel 14 i rammeafgørelsen fastsætter, at Europa-Kommissionen skal udarbejde en rapport om de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for at efterkomme rammeafgørelsen. Kommissionen kritiserer, at visse medlemsstater ikke inden for den fastsatte frist (2. juni 2003) har fremsendt de fornødne oplysninger for at sikre gennemførelsen i national ret af de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse. Rapporten bygger derfor på ufuldstændige oplysninger. Kommissionen redegør for gennemførelsen af rammeafgørelsen på grundlag af de specifikke oplysninger, der er fremsendt af ni medlemsstater.

Den konkluderer, at kun fem medlemsstater (Tyskland, Frankrig, Italien, Irland og Det Forenede Kongerige) har overholdt fristen for gennemførelse af rammeafgørelsens bestemmelser. Spanien, Finland og Sverige har også meddelt deres gennemførelsesbestemmelser. Ifølge Belgien opfylder den belgiske lovgivning allerede bestemmelserne, men der fremlægges ikke oplysninger om den pågældende lovgivning. Østrig, Grækenland og Luxembourg var i færd med at gennemføre de nødvendige bestemmelser på nationalt plan, da rapporten blev udarbejdet. Nederlandene har vedtaget foranstaltningerne, der endnu ikke er trådt i kraft. Danmark og Portugal har ikke svaret Kommissionen.

I rapporten foretages derefter en detaljeret gennemgang af de foranstaltninger, disse medlemsstater har vedtaget. De fleste bestemmelser er gennemført af et flertal af de medlemsstater, som har gennemført rammeafgørelsen, dog i forskelligt omfang og især med hensyn til sanktionerne (artikel 6).

Seneste ajourføring: 06.06.2006

Top