Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Havnefaciliteter til driftsaffald og lastrester

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Havnefaciliteter til driftsaffald og lastrester

Beskyttelsen af havmiljøet kan forbedres ved at begrænse udtømning i havet af driftsaffald og lastrester fra skibe.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe - Erklæring fra Kommissionen.

RESUMÉ

Beskyttelsen af havmiljøet kan forbedres ved at begrænse udtømning i havet af driftsaffald og lastrester fra skibe.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sørger for flere modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester. Det fastlægger også en ordning til håndhævelse, herunder et system til inspektioner og udveksling af oplysninger.

HOVEDPUNKTER

Direktivet dækker:

 • alle skibe, uanset flag, som anløber en havn i et land i Den Europæiske Union (EU), undtagen orlogsfartøjer og skibe, der ejes eller drives af en stat til ikkekommercielle formål i statens tjeneste
 • alle havne i EU, som normalt anløbes af disse skibe.

EU-landene skal sikre, at havnefaciliteterne:

 • imødekommer behovene for de skibe, der anløber havnene, uden at forårsage unødig forsinkelse af skibene
 • passer til havnens størrelse og de kategorier af skibe, der anløber havnen, eftersom større havne normalt modtager flere og større skibe.

Affaldsmodtagelse og -håndtering

Der skal udarbejdes en plan for affaldsmodtagelse og -håndtering for alle havne. Disse planer skal godkendes og evalueres af det pågældende EU-land. Planerne skal godkendes på ny mindst hvert tredje år.

Meddelelse

Skibsføreren på skibe (bortset fra fiskerfartøjer og fritidsfartøjer med tilladelse til befordring af højst 12 passagerer), som planlægger at anløbe en EU-havn, skal give meddelelse om visse oplysninger, navnlig:

 • sidste havn, hvor driftsaffald blev afleveret, og datoen herfor
 • type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, samt maksimal lagerkapacitet.

Aflevering

Driftsaffald fra skibe skal afleveres til en modtagefacilitet i havnen, før skibet forlader en EU-havn, medmindre skibsføreren kan bevise, at skibet har tilstrækkelig lagerkapacitet til at nå den planlagte afleveringshavn. I dette tilfælde kan et EU-land dog stadig kræve, at skibe afleverer deres affald, før de forlader havnen, hvis der er god grund til at formode, at:

 • der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den planlagte afleveringshavn
 • eller hvis denne havn ikke kendes
 • og der derfor er risiko for, at affaldet vil blive udtømt i havet.

Inspektioner

Der er et krav om at foretage inspektion af mindst 25 % af skibene, der anløber en EU-havn. EU-landene skal navnlig være opmærksomme på skibe, der:

 • ikke har opfyldt meddelelseskravet
 • er mistænkt for ikke at have afleveret deres affald i henhold til direktivet.

Affaldsafgifter

Havnene skal indføre ordninger tildækning af omkostningerne for at tilskynde skibene til at aflevere deres affald på land og ikke dumpe det i havet. Alle skibe, der anløber en EU-havn, afholder en betydelig andel af omkostningerne (af Europa-Kommissionen fastsat til 30 %), uanset deres faktiske brug af faciliteterne. Afgiften kan differentieres efter skibets kategori, type og størrelse. Afgiften kan også nedsættes, hvis skibsføreren kan godtgøre, at skibets miljøledelse, udformning, udstyr og drift er af en sådan art, at skibet producerer begrænsede mængder driftsaffald.

Gennemførelse

Kommissionen offentliggjorde i 2015 en endelig evaluering af gennemførelsen af direktivet og fandt, at det har været delvist virkningsfuldt, effektivt og sammenhængende. Den identificerede også et antal forhold, der skal behandles i en gennemgang af direktivet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 28. december 2000.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/59/EF

28.12.2000

28.12.2002

EUT L 332 af 28.12.2000, s. 81-90

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/84/EF

29.11.2002

23.11.2003

EUT L 324 af 29.11.2002, s. 53-58

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1-54

De ændringer, som følger af direktiv 2000/59/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 25.08.2015

Top