Help Print this page 
Title and reference
Etablering af et indre marked for posttjenester

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Etablering af et indre marked for posttjenester

Den lovgivningsmæssige gennemførelse af det indre marked for postsektoren skete i 2008 med vedtagelsen af direktiv 2008/6/EF. Den gradvise åbning og liberalisering af EU's marked for posttjenester trådte ind i en afgørende fase. Medlemsstaterne skal sørge for, at postbefordringspligten garanteres med høj kvalitet og overkommelige priser i hele EU. Etableringen af uafhængige nationale lovgivende myndigheder er grundpillen i EU’s postreform. Herved fastlægges også den lovgivningsmæssige ramme for at definere postbefordringspligten, principperne for takstfastsættelse, fælles regler for gennemsigtighed i regnskaberne hos tjenesteudbyderne samt kvalitetsstandarder for opfyldelse af befordringspligten og overholdelse af disse standarder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabe [Se ændringsretsakt (er)].

RESUMÉ

Baggrund

Fællesskabets lovgivningsmæssige rammer for posttjenester i EU fastlægges i direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/6/EF, som udgør de sidste trin i EU’s postreform, som blev påbegyndt i 1992 med udarbejdelsen af en grønbog. Direktiv 97/67/EC var udgangspunkt for liberaliseringsprocessen, som blev videreført med direktiv 2002/39/EF samt med den fortsatte gradvise åbning af markedet.

Direktivet fastlagde en tidsplan for den gradvise liberalisering i to faser: 1. januar 2003 for brevforsendelser under 100 g (eller for hvilke portoen er over tre gange højere end taksten for et standardbrev) og 1. januar 2006 for breve under 50 g (eller for hvilke portoen er over to og en halv gange højere end taksten for et standardbrev).

Direktiv 2008/6/EF fastlægger en tidsfrist for den fulde åbning af markedet pr. 31 december 2010 i de fleste medlemsstater (95% af EU’s marked for posttjenester i volumen) og pr. 31 december 2012 for de resterende medlemsstater.

Befordringspligten

Medlemsstaterne sikrer overalt på deres område, at brugerne til enhver tid har adgang til et udbud af posttjenester af nærmere fastlagt kvalitet til priser, der er overkommelige for alle brugere.

Til dette formål sikrer medlemsstaterne, at tætheden af og adgangsforholdene til posttjenestens kontaktpunkter bestemmes af brugernes behov, og at befordringspligten minimum fem arbejdsdage pr. uge garanteres med mindst én indsamling og én levering til enhver fysisk og juridisk persons hjemsted (art. 3).

Hver medlemsstat sørger for, at befordringspligten garanteres, og meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger den træffer med henblik herpå. Medlemsstaterne kan udpege én eller flere virksomheder til at opfylde befordringspligten, så det sikres, at befordringstjenesten ydes på hele det nationale område. Udpegning af en befordringspligtig virksomhed er betinget af en periodisk revision (art. 4). Medlemsstaterne fastlægger, hvilke forpligtelser og rettigheder disse virksomheder skal have, og offentliggør disse forpligtelser og rettigheder i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den eller de udpegede befordringspligtige virksomheders navn.

Hver medlemsstat sikrer, at følgende krav opfyldes i forbindelse med varetagelsen af befordringspligten (art. 5):

 • der skal tilbydes en tjeneste, som garanterer, at de væsentlige krav overholdes
 • der skal tilbydes brugerne de samme ydelser, når vilkårene er sammenlignelige
 • tjenesten skal ydes uden nogen form for forskelsbehandling baseret på f.eks. politiske, religiøse eller ideologiske grunde
 • tjenesten må ikke afbrydes eller indstilles, medmindre der er tale om force majeure
 • tjenesten skal tilpasses de tekniske, økonomiske og sociale omstændigheder samt brugernes behov (art. 5).

Hver medlemsstat træffer foranstaltninger for at sikre, at brugere og leverandører af den universelle posttjeneste regelmæssigt giver brugerne præcise og aktuelle oplysninger om den universelle tjeneste (art. 6).

Garanti for opfyldelse af befordringspligten

Direktiv 2008/6/EF er den sidste lovgivningsmæssige fase i den gradvise åbning af markedet, idet medlemsstaterne pålægges at undlade at udstede eller opretholde ene- eller særrettigheder for etablering og udførelsen af posttjenesterne.

Hvis den eller de befordringspligtige virksomheder hævder og kan dokumentere, at befordringspligten medfører en nettoomkostning, der udgør en urimelig økonomisk byrde, kan medlemsstaterne ifølge direktiv 2008/6/EF kompensere de pågældende virksomheder med offentlige midler eller i form af en fordeling af befordringspligten mellem postbefordrende virksomheder og/eller brugere eller på anden måde, der er lovlig ifølge traktaten.

Ethvert krav om urimelig økonomisk byrde skal vurderes og godkendes af den nationale forvaltningsmyndighed (artikel 7).

Levering af posttjenester og tilladelsesprocedurer

Medlemsstaterne kan for tjenester, der er omfattet af befordringspligten, indføre tilladelsesprocedurer, herunder individuelle tilladelser, for at garantere, at de væsentlige krav overholdes, og sikre de tjenester, der er omfattet af befordringspligten.

Medlemsstaterne kan for tjenester, der ikke hører under befordringspligten, indføre generelle tilladelser for at garantere, at de væsentlige krav overholdes.

Alle procedurer, forpligtelser og krav i forbindelse med levering af posttjenester skal være gennemsigtige, tilgængelige, ikke-diskriminerende, stå i et rimeligt forhold til deres formål, være præcise og utvetydige, offentliggøres på forhånd og bygge på objektive kriterier (art. 9).

Takstpolitik og gennemsigtige regnskaber

Medlemsstaterne sikrer, at taksterne for alle tjenester, der er omfattet af befordringspligten, fastsættes under overholdelse af følgende principper:

 • priserne skal være overkommelige og gøre tjenesterne tilgængelige for samtlige brugere uanset deres geografiske placering og under hensyn til nationale forhold
 • priserne skal være omkostningsægte og tilskynde til en effektiv opfyldelse af befordringspligten
 • anvendelsen af en ensartet takst udelukker ikke de befordringspligtige virksomheder fra at indgå individuelle takstaftaler med brugerne
 • taksterne skal være gennemsigtige og ikke-diskriminerende
 • hvis befordringspligtige virksomheder anvender særlige takster, skal de anvende principperne om gennemsigtighed og ikke-diskriminering, både med hensyn til takster og de dertil knyttede betingelser (art. 12).

For at sikre opfyldelsen af befordringspligten ved grænseoverskridende post tilskynder medlemsstaterne deres befordringspligtige virksomheder til at overholde følgende principper i deres aftaler om terminalafgifter for grænseoverskridende post inden for Fællesskabet:

 • terminalafgifterne fastsættes i forhold til omkostningerne ved håndtering og omdeling af den indgående grænseoverskridende post
 • vederlaget fastlægges i forhold til kvaliteten af de leverede tjenesteydelser
 • terminalafgifterne skal være gennemsigtige og ikke-diskriminerende (art. 13).

Den eller de befordringspligtige virksomheder udarbejder i deres interne regnskabssystemer adskilte opgørelser, der gør det muligt at sondre klart mellem på den ene side tjenester og produkter, der er omfattet af befordringspligten, og på den anden side tjenester og produkter, som ikke er det. Sådanne interne regnskabssystemer baseres på anvendelse af ensartede og objektivt begrundede principper for produktøkonomiopgørelser.

De nationale forvaltningsmyndigheder skal sikre, at den anvendte kalkulationsmetode kontrolleres af et uafhængigt kvalificeret organ (art. 14).

Servicekvalitet

Medlemsstaterne sikrer, at der fastsættes og offentliggøres kvalitetsstandarder for opfyldelsen af befordringspligten med henblik på at sikre en posttjeneste af høj kvalitet.

Kvalitetsstandarderne omhandler navnlig den tid, der medgår til postbefordringen, samt denne befordrings regelmæssighed og pålidelighed (art. 16).

Kvalitetsstandarder for grænseoverskridende postbefordring inden for Fællesskabet er fastsat (i bilag II til direktivet): D + 3 for 85 % af forsendelserne i den hurtigste standardkategori, og D + 5 for 97 % af disse forsendelser, hvor D er indleveringsdatoen og n antallet af hverdage, der forløber fra forsendelse til afleveringen til modtageren.

Medlemsstaterne fastsætter kvalitetsstandarder for den indenlandske postbefordring og sikrer, at disse standarder er forenelige med de standarder, der fastsættes for grænseoverskridende postbefordring inden for Fællesskabet. Medlemsstaterne meddeler deres kvalitetsstandarder for den indenlandske postbefordring til Kommissionen, som offentliggør dem på samme måde, som den offentliggør standarderne for grænseoverskridende postbefordring inden for Fællesskabet, (art. 17 og 18).

Medlemsstaterne sikrer, at postbefordrende virksomheder stiller gennemsigtige, enkle og økonomisk overkommelige procedurer til rådighed for behandling af klager fra brugere af posttjenesterne.

Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at sikre, at tvister kan afgøres retfærdigt og inden for rimelig tid. Medlemsstaterne tilskynder derudover til etablering af uafhængige ordninger for udenretlig bilæggelse af tvister mellem postbefordrende virksomheder og brugere (art. 19).

Harmoniseringen af tekniske standarder videreføres under særlig hensyntagen til brugernes interesser. Fastsættelsen af de tekniske standarder, der skal anvendes i postsektoren, overlades til Den Europæiske Standardiseringsorganisation på grundlag af mandater i overensstemmelse med principperne i Rådets direktiv 83/189/EØF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (art. 20).

Europa-Kommissionen og nationale forvaltningsmyndigheder

Kommissionen bistås af et udvalg (art. 21).

Hver medlemsstat udpeger en eller flere nationale forvaltningsmyndigheder for postsektoren, der er retligt selvstændige og driftsmæssigt uafhængige af postvirksomhederne. Medlemsstater, der bevarer ejerskab til eller kontrol over postbefordrene virksomheder, sikrer, at myndighedsopgaverne på effektiv måde er strukturelt adskilt fra de aktiviteter, der er knyttet til ejerskab eller kontrol.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke nationale forvaltningsmyndigheder de har udpeget til at varetage de opgaver, der følger af dette direktiv (art. 22).

Oplysningspligt

Medlemsstaterne sikrer, at postbefordrende virksomheder tilvejebringer alle oplysninger, særlig til de nationale forvaltningsmyndigheder, herunder økonomiske oplysninger og oplysninger om udførelsen af befordringspligttjenester, for at de nationale forvaltningsmyndigheder kan sikre overholdelsen af dette direktiv og afgørelser truffet i medfør heraf samt til klart afgrænsede statistiske formål (art. 22a).

Rapportering om udviklingen i EU’s indre marked for posttjenester

Kommissionen forelægger første gang senest den 31. december 2013 og derefter hvert fjerde år Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om, hvordan direktivet er blevet anvendt.

Dato for gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2010.

Som undtagelse fra ovennævnte bestemmelser kan følgende medlemsstater udsætte gennemførelsen af dette direktiv 2008/6/EF indtil den 31. december 2012.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 97/67/EF [vedtagelse fælles beslutningstagning COD/1995/0221]

10.2.1998

9.2.1999

EFT L 15 af 21.1.1998

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/39/EF

5.7.2002

31.12.2002

EFT L 15 af 5.7.2002

Direktiv 2008/6/EF

27.2.2008

31.12.2010/31.12.2012

EUT L 52 af 28.2.2008

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 22. december 2008 om anvendelsen af postdirektivet (direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF) [KOM(2008) 884 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Den fjerde beretning om anvendelsen giver en omfattende vurdering af postdirektivets generelle gennemførelse i medlemsstaterne, herunder anvendelsen af vigtige elementer i postdirektivet, den lovgivningsmæssige udvikling samt detaljerede oplysninger om udviklingen af markedet (herunder økonomiske, tekniske, sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter samt spørgsmålet om posttjenesternes kvalitet). I beretningen gives en beskrivelse af de vigtigste udviklingstendenser efter den seneste beretning om anvendelsen, som blev godkendt i oktober 2006, og som dækker rapporteringsperioden 2006-2008.

I rapporteringsperioden kan man se følgende vigtige udviklingstendenser på lovgivningsområdet:

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 18. oktober 2006 om anvendelsen af postdirektivet (direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF) [KOM(2006) 595 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Den tredje beretning om anvendelsen ledsagede forslaget til det tredje postdirektiv og tog udgangspunkt i konklusionen, at posttjenesterne er et vigtigt led i det indre marked for tjenesteydelser og er omfattet af Lissabon-strategien som en kilde til økonomisk vækst og jobskabelse.

Den tredje beretning om anvendelsen konkluderer, at alle postdirektivets mellemliggende politiske mål er nået i beretningsperioden (2005-2006): For det første er monopolerne efterhånden blevet trængt tilbage, enten ved en gradvis åbning af markedet efter direktivets tidsplan (f.eks. indskrænkningen af eneretsområdet til breve på højst 50 g pr. 1. januar 2006), ved supplerende åbning af vigtige markedssegmenter (f.eks. adresserede reklameforsendelser) eller ved fuldstændig åbning af postmarkedet (UK, SV og FI). For det andet er konkurrencen øget, og i de mest fremskredne medlemsstater er de etablerede selskabers markedsandele faldet til omkring 90%; desuden er det subjektive indtryk af konkurrence generelt blevet stærkere mellem 2000 og 2005. For det tredje har de befordringspligtige virksomheder gennemført strukturomlægninger og med held tilpasset sig til udviklingen i reguleringssystemet og på markedet. Dette bekræftes af de generelt positive udviklinger med hensyn til samlede indtægter og vækst i rentabiliteten. Og for det fjerde er tjenesternes kvalitet blevet bedre, forbrugertilfredsheden er høj og tjenesterne med befordringspligt holdt i live.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 23. marts 2005 om anvendelsen af postdirektivet (direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 2002/39/EF [KOM(2005) 102 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 123 af 21.5.2005]. I denne anden beretning bekræftes det, at reformen af postsektoren i EU samlet set er godt på vej. Selvom reformen endnu ikke er fuldført, har den allerede resulteret i en række markante forbedringer, navnlig af tjenesternes kvalitet og af erhvervslivets effektivitet, og den har desuden ført til adskillelse af regulerende myndigheder og operatører. Den praktiske gennemførelse af nogle af de mere komplekse lovkrav i postdirektivet (kontrol af takster, regnskabers gennemsigtighed, autorisation og licenser) kræver dog stadig yderligere bestræbelser. Endvidere konstaterer Kommissionen med hensyn til situationen på markedet for posttjenester, at konkurrencen skal udvikles yderligere, og at det er nødvendigt inden for lovgivningen at rette op på den asymmetriske situation, der stadig findes mellem medlemsstater navnlig vedrørende de skattemæssige forplig­telser. For så vidt angår fremtiden, er det afgørende, at alle operatører benytter sig af alle muligheder for at modernisere denne sektor, at tidsplanen i direktivet overholdes, at reguleringen nøje over­våges, og at der etableres et effektivt samarbejde både på medlemsstatsplan og på Kommissionsplan samt at der fremmes en udførlig debat om fremtidens postpolitik.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af postdirektivet (direktiv 97/67/EF) [KOM(2002) 632 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I 2000 var indtægterne i postsektoren omkring 85 mia. EUR, og over 1,6 mio. mennesker var direkte beskæftiget i sektoren.

Postdirektivet har haft stor betydning for udviklingen på markedet for posttjenester. Det sikrer et minimumsniveau for befordringspligttjenesterne og garanterer, at der også i forbindelse med den fremtidige markedsudvikling vil være adgang til posttjenester. Ved at fremme servicekvaliteten gennem bl.a. servicemål (i 2001 blev 92,3 % af den grænseoverskridende A-post i EU bragt ud inden for en frist på D+3) og fælles europæiske standarder har postdirektivet højnet serviceniveauet og begrænset de hindringer, som landegrænserne indebærer. Selv om der stadig er en række problemer med hensyn til de nationale forvaltningsmyndigheders uafhængighed, er der med direktivet også opnået en minimumsharmonisering af markedet. Postdirektivet har åbnet mulighed for en større åbning af markedet, dette perspektiv har sat gang i postreformerne på nationalt plan og i omstruktureringen af postsektoren, således at der opnås større effektivitet og bedre rentabilitet.

Rådets resolution af 7. februar 1994 om udvikling af Fællesskabets posttjenester [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 48 af 16.2.1994].

Seneste ajourføring: 03.02.2009

Top