Help Print this page 
Title and reference
Bevægelseshæmmede personers rettigheder ved lufttransport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bevægelseshæmmede personers rettigheder ved lufttransport

Dette forordning indgår i en helhedsplan for, hvordan man kan styrke passagerernes rettigheder inden for alle former for kollektiv trafik. Bevægelseshæmmede personer bør, uanset om årsagen til bevægelseshæmningen er invaliditet, alder eller andre forhold, have samme mulighed for flybefordring som andre borgere.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly.

RESUMÉ

Ifølge forordningen om bevægelseshæmmedes rettigheder i lufttrafikken må luftfartselskaberne ikke nægte en person at reservere billet eller at gå ombord, fordi vedkommende er bevægelseshæmmet eller handicappet *.

Der er dog visse undtagelser, navnlig af hensyn til lovfæstede begrundede sikkerhedshensyn. Luftfartsselskabet kan afvise en reservation fra en bevægelseshæmmet eller handicappet person, afvise at lade denne gå om bord eller forlange, at en bevægelseshæmmet eller handicappet rejsende ledsages af en anden person, hvis dette er nødvendigt af hensyn til de gældende lovfæstede sikkerhedsbestemmelser, eller hvis flyets størrelse gør det fysisk umuligt at tage den handicappede eller bevægelseshæmmede person om bord.

Luftfartsselskabet skal inden for fem arbejdsdage efter, at reservationen eller ombordstigningen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat, skriftligt give den pågældende bevægelseshæmmede eller handicappede person sin begrundelse herfor.

Der skal vederlagsfrit ydes bevægelseshæmmede og handicappede passagerer den i forordningen fastlagte bistand i lufthavne (ved afgang, ankomst og transit) og om bord på fly (f.eks. transport af kørestole eller af førerhunde).

Det er lufthavnenes forvaltningsorganer, som er ansvarlige for at yde bistanden, og som kan pålægge luftfartsselskaberne en særlig afgift til at finansiere disse ydelser.

Landene i Den Europæiske Union (EU) og andre omfattede lande (landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA)) skal indføre sanktioner i tilfælde af overtrædelser og oprette uafhængige klageorganer.

Kommissionen aflægger senest den 1. januar 2010 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings gennemførelse og resultater.

Dokumentets nøglebegreber

 • "handicappet" eller "bevægelseshæmmet person": en person, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller bevægelsesmæssigt, permanent eller forbigående), mentalt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og tilpasning af de ydelser, alle passagerer har adgang til, på grundlag af den pågældendes særlige behov.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1107/2006

15.8.2006

26.7.200826.7.2007 for artikel 3 og 4

EUT L 204, 26.7.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og resultaterne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly [KOM(2011) 166 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Rapporten konkluderer, at forordning (EF) nr. 1107/2006 har stillet handicappede og bevægelseshæmmede personer bedre, navnlig gennem etableringen af en fælles rammebeskyttelsesordning, en klar fordeling af opgaverne mellem lufthavne og luftfartsselskaber og indførelse af et netværk af nationale håndhævelsesorganer i alle EU-lande.

Kommissionen konstaterer dog visse problemer med forordningens gennemførelse, som må forventes at svække dens potentiale. Følgende problemområder er noteret

 • til tider utilstrækkelig servicekvalitet og tilpasning heraf til bevægelseshæmmedes individuelle behov
 • utilstrækkelig oplysning til passagerer bedømmes
 • håndtering af skrøbelige og kostbare hjælpemidler
 • restriktioner for bevægelseshæmmedes reservation eller ombordstigning af sikkerhedshensyn
 • utilstrækkelig assistance under flyvningen, bl.a. luftfartsselskabets pligt til at følge passageren hen til toiletfaciliteterne
 • forskellig fortolkning hos luftfartsselskaberne af definitionen af, hvilke handicaphjælpemidler der skal transporteres uden beregning
 • forskelle i EU-landenes gennemførelse af forordningen
 • uenighed om beløb og den metode, hvormed afgiften beregnes og pålægges
 • fortolkningsmæssige vanskeligheder med visse af forordningens definitioner, f.eks. hvorvidt selve definitionen af handicappede eller bevægelseshæmmede personer også omfatter gravide kvinder, overvægtige og små børn
 • transport og levering af ilt til medicinsk brug.

Den foreløbige status over forordningens anvendelse er positiv overordnet set, og der er derfor ikke behov for lovændringer på nuværende tidspunkt. Kommissionen foreslår dog flere grupper af forbedringer inden for den eksisterende ramme, herunder

 • ensartet fortolkning af forordningen
 • forbedringer af forordningens virkemåde i praksis
 • styrkelse af de nationale myndigheders tilsyn og effektiviteten af sanktionsordninger
 • behandling af spørgsmålet om ilt til medicinsk brug.

Meddelelse fra Kommissionen af 7. august 2008 om omfanget af luftfartsselskabers og lufthavnes ansvar, når bevægelseshæmmede personers hjælpemidler ødelægges, beskadiges eller bortkommer i forbindelse med flyrejser [ KOM(2008) 510 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

På baggrund af ”Undersøgelse af erstatningstærskler for beskadiget eller bortkommet udstyr og anordninger, der tilhører bevægelseshæmmede flypassagerer”, som Kommissionen har offentliggjort, beskriver nærværende meddelelse de vanskeligheder, som bevægelseshæmmede personer kan opleve, når deres hjælpemidler bortkommer eller beskadiges, samt de løsninger, der fastlægges i Forordning (EF) nr. 1107/2006.

Hvad angår de kvantitative målsætninger er formålet at nedbringe antallet af hændelser vedrørende hjælpemidler. I den sammenhæng fastlægger forordningen de retlige forpligtelser, der påhviler luftfartsselskaber og lufthavne vedrørende de procedurer og den uddannelse af personalet, som er nødvendige for at sikre, at bevægelseshæmmede får tilstrækkelig bistand. Hvad angår den kvalitative målsætning er formålet at minimere konsekvenserne af sådanne hændelser. I den sammenhæng er der

 • mangel på en fælles procedure, der fører til umiddelbare løsninger på stedet
 • forskel på arten af og grænserne for luftfartsselskabers og lufthavnes erstatningsansvar, og forordningen pålægger dem en forpligtelse til at yde erstatning efter bestemmelserne i international lovgivning, EU-lovgivning og national lovgivning
 • problemer med utilstrækkelige erstatninger og procedurer. Forordningen skal dog nedbringe antallet af hændelser og deres konsekvenser, der allerede er forholdsvis ubetydelige
 • uklarhed vedrørende definitionen af ”bagage” og medtagelse eller udelukkelse af hjælpemidler heri. Kommissionen ønsker at igangsætte en diskussion inden for ICAO, så hjælpemidler enten undtages fra definitionen, eller grænserne for erstatningsansvar for ”bagage”, der pålægges af internationale aftaler, ændres, med henblik på bringe erstatninger for ødelagte, beskadigede eller mistede hjælpemidler på niveau med udstyrets faktiske værdi.

Hvis den fremtidige vurdering af Forordning (EF) nr. 1107/2006 viser, at der ikke er opnået de nødvendige forbedringer, vil Kommissionen fremsætte et særligt forslag til lovgivning vedrørende bevægelseshæmmede flypassagerers rettigheder.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 [Den Europæiske Unions Tidende L 46 af 17.2.2004].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen ”Beskyttelse af luftfartspassagerer i Den Europæiske Union” [KOM(2000) 365 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

See also

 • Yderligere oplysninger findes på Europa-Kommissionens portal vedrørende Flytransport (EN)

Seneste ajourføring: 11.07.2011

Top