Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eksportkreditforsikring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eksportkreditforsikring

Den Europæiske Union (EU) ønsker at mindske konkurrencefordrejningen mellem virksomheder, som skyldes forskelle mellem de offentlige mellem- og langfristede eksportkreditforsikringssystemer, og indføre en vis grad af gennemsigtighed i denne sektor.

DOKUMENT

Rådets direktiv 98/29/EF af 7. maj 1998 om harmonisering af de væsentligste bestemmelser vedrørende eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

De enkelte lande i Den Europæiske Union (EU) har et eget offentligt eksportkreditforsikringssystem med forskellige garantiformer, præmier og dækningspolitikker, som kan medføre betydelige konkurrencefordrejninger mellem virksomheder i EU. Dette direktiv tager sigte på at reducere sådanne risici ved at harmonisere EU-landenes forskellige regler vedrørende eksportkreditforsikring.

Direktivet finder anvendelse på dækning for en eller flere EU-landes regning eller med deres støtte til fordel for forretninger i forbindelse med eksport af varer og/eller tjenesteydelser hidrørende fra et EU-land, hvor den samlede risikoperiode (tilbagebetalingsperioden inklusive fremstillingsperioden) er mindst to år.

EU-landene drager omsorg for, at institutioner, der direkte eller indirekte yder dækning i form af eksportkreditforsikring, garantier eller refinansiering for et EU-lands regning eller med støtte fra et EU-land (herefter "forsikringsgivere") i overensstemmelse med direktivets bilag dækker forretninger i forbindelse med eksport til lande uden for EU.

I bilag til direktivet fastsættes de fælles principper, som skal overholdes af eksportkreditforsikringsgiverne, og som vedrører grundlæggende elementer i garantien (kapitel I), præmieberegning (kapitel II) og dækningspolitikken i de forskellige lande (kapitel III). Desuden fastsættes der indberetningsregler, som medfører mere gennemsigtighed (kapitel IV).

De fælles principper om de grundlæggende elementer i garantien vedrører generelle principper og definitioner, garantiens rækkevidde, de skadeudløsende faktorer og udelukkelse fra garantien samt bestemmelser om skadeserstatning.

Med de fælles principper om præmierne på eksportkreditforsikring skabes der en ramme med henblik på at skabe mere gennemsigtighed i præmieberegningen, og især skabes der et fundament for præmiekonvergens. Sidst, men ikke mindst, er det også hensigten, at denne ramme skal medføre, at de retningslinjer, der i juni 1997 blev aftalt i Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) (EN) (FR) for dette område, bliver anvendt.

Med de fælles principper for dækningspolitikken per land skabes der et nødvendigt grundlag for gensidig underretning blandt kreditforsikringsgiverne på dette område. Disse oplysninger kompletteres af oplysninger om tekniske resultater, som forsikringsgiverne indberetter hvert år (jvf. indberetningsproceduren i kapitel IV).

Disse fælles principper kan anvendes fleksibelt. Undtagelserne fra disse regler tillades reelt i det omfang, ændringerne i garantiens kvalitet afspejles i de fakturerede præmier og indberettes til de andre kreditforsikringsgivere og til Kommissionen.

I direktivet fastlægges der tillige følgende fire indberetningsprocedurer med henblik på at skabe mere gennemsigtighed på EU-niveau om denne sektor:

  • en årlig underretning til orientering, hvori er angivet forsikringsgiverens aktiviteter i det forløbne år og dækningspolitikken, som forsikringsgiveren praktiserer i det kommende år
  • underretning med henblik på beslutning inden for et anvendelsesområde, der kun vedrører debitors status (offentlig eller privat) som led i en beslutningsprocedure ifølge komitologireglerne
  • forudgående underretning til orientering, hvis forsikringsgiveren agter at fravige bestemmelserne i bilaget til direktivet ved at tilbyde gunstigere betingelser eller at dække en af debitorens forretninger i lande, hvor der normalt ikke ydes dækning
  • efter underretning til orientering, såfremt forsikringsgiveren beslutter at tilbyde mindre gunstige betingelser end foreskrevet i bilaget eller at ændre sin dækningspolitik eller at tilpasse sig de mere gunstige betingelser, som en anden forsikringsgiver har bekendtgjort.

De i direktivet forudsete anmeldelsesprocedurer supplerer dem, der er fastsat i beslutning 73/391/EØF. Dette direktiv ophæver direktiv 70/509/EØF og 70/510/EØF.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/29/EF

16.6.1998

1.4.1999

EFT L 148 af 19.5.1998

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122 af 16.5.2003

Ændringer og rettelser, som følger af direktiv 98/29/EF, er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 09.09.2011

Top