Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forvaltning af kollektive pensionsordninger: arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Forvaltning af kollektive pensionsordninger: arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Arbejdsrelaterede pensionskasser i EU nyder godt af principperne om kapitalens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser. Denne frihed kræver strenge regler, der sikrer, at medlemmer af pensionsfonde og pensionsmodtagere beskyttes tilstrækkeligt.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed.

RESUMÉ

Arbejdsrelaterede pensionskasser i EU nyder godt af principperne om kapitalens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser. Denne frihed kræver strenge regler, der sikrer, at medlemmer af pensionsfonde og pensionsmodtagere beskyttes tilstrækkeligt.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet fastsætter reglerne for aktiviteter og overvågning af udbydere af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser* eller pensionsfonde i alle EU-lande.

HOVEDPUNKTER

Direktivet har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for fremtidens pensionsmodtagere (pensionsfondes medlemmer og pensionsmodtagere), mens effektive investeringer garanteres ved at vedtage tre regelsæt:

  • 1.

    Strenge tilsynsbestemmelser, der skal beskytte arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers medlemmer og pensionsmodtagere, som skal have tilstrækkelige oplysninger om pensionsordningens** regler, om pensionskassens finansielle situation og deres rettigheder.

  • 2.

    Investeringsregler, der er tilpasset de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers karakteristika og en effektiv forvaltning af opsparingsaktiviteter. Grunden er, at arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser investerer på lang sigt og skal sprede deres aktiver ved at udnytte fordelene ved EU’s indre marked og euroen fuldt ud. Hvis hver pensionskasse opretter den sikreste og mest effektive investeringspolitik, må investeringsreglerne, særligt reglerne for investering i aktier, ikke være for restriktive.

  • 3.

    Regler, der tillader grænseoverskridende forvaltning af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. Denne grænseoverskridende forvaltning kræver gensidig anerkendelse af de tilsynsmetoder, der anvendes i EU-landene.

Direktivet omfatter ikke pensionskasser, der er omfattet af direktivet om livsforsikring og direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) er ansvarlig for at indsamle oplysninger fra EU-landene om udviklingen af grænseoverskridende ordninger for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og for at offentliggøre sådanne oplysninger på dens websted.

EIOPA kan udarbejde reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige standarder og henstillinger om passende tilsyn med arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser. EIOPA har et nært samarbejde med EU-landene og Europa-Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 23. september 2003.

VIGTIGE BEGREBER

* Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser: er finansielle institutioner, der forvalter kollektive pensionsordninger for arbejdsgivere med det formål at udbetale pensionsydelser til deres ansatte (dvs. ordningens medlemmer og pensionsmodtagere).

** Pensionsordning: en kontrakt, aftale, fundats eller vedtægt om, hvilke pensioner der ydes og på hvilke vilkår.

Der er flere oplysninger på: Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/41/EF

23.9.2003

22.9.2005

EUT L 235, 23.9.2003, s. 10-21

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/138/EF

6.1.2010

31.3.2015

EUT L 335, 17.12.2009, s. 1-155

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120-161

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1-73

Direktiv 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

EUT L 145 af 31.5.2013, s. 1-3

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2003/41/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen om centrale elementer i direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (KOM(2009) 203 endelig udg. af 30.4.2009).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (Den Europæiske Unions Tidende L 128 af 30.4.2014, s. 1-7).

seneste ajourføring 26.06.2015

Top