Help Print this page 
Title and reference
Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udstedes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udstedes

Formålet med dette direktiv er at forbedre kvaliteten af de oplysninger, investorer modtager fra virksomheder, der ønsker at tiltrække eksterne investorer for at rejse kapital i Den Europæiske Union (EU) og finansiere deres vækst.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF.

RESUMÉ

Formålet med dette direktiv er at forbedre kvaliteten af de oplysninger, investorer modtager fra virksomheder, der ønsker at tiltrække eksterne investorer for at rejse kapital i Den Europæiske Union (EU) og finansiere deres vækst.

Det søger at sikre, at der indføres tilstrækkelige og ækvivalente oplysningskrav i alle EU-lande i tilfælde af, at værdipapirerne udbydes til alle europæiske investorer.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Direktivet fastsætter regler for det prospekt, som virksomheder i EU skal offentliggøre, når de udsteder værdipapirer for at tiltrække investeringer. Når et prospekt er blevet godkendt i et EU-land, er det i henhold til disse regler gyldigt i hele EU (fælles emittentpas).

Prospektet er et dokument til offentliggørelse, der indeholder oplysninger, som gør det muligt for investorer at træffe deres investeringsbeslutninger på et kvalificeret grundlag.

NØGLEELEMENTER

Forpligtelse til at offentliggøre et prospekt

Udstedere er forpligtede til at offentliggøre et prospekt om udbud af værdipapirer, medmindre udbuddet:

udelukkende henvender sig til kvalificerede (professionelle) investorer og/eller

henvender sig til færre end 150 personer, som ikke er kvalificerede investorer (f.eks. enkeltpersoner), per EU-land og/eller

henvender sig til investorer, som erhverver disse værdipapirer for i alt mindst 100 000 EUR per investor og/eller

dækker værdipapirer (aktier eller obligationer), hvis pålydende værdi pr. enhed beløber sig til mindst 100 000 EUR

har en samlet værdi i Unionen på mindre end 100 000 EUR.

Oplysninger

Prospektet skal indeholde et resumé, udformet i standardformat, med nøgleoplysninger om:

de væsentligste kendetegn ved udstederen af værdipapirerne (f.eks. det udstedende selskab), om garanter (f.eks. banken) og om de værdipapirer, der er udbudt eller optaget til handel på et reguleret marked, og hovedrisiciene, der er forbundet med dem

udbuddets almindelige betingelser, særligt en skønsmæssig opgørelse over omkostningerne, som udstederen fakturerer til investoren.

Udstederen er civilretligt ansvarlig for oplysningerne i prospektet. Oplysningerne skal stemme overens med virkeligheden og være uden udeladelser.

Godkendelse og offentliggørelse

Når prospektet er blevet godkendt af den kompetente myndighed i EU-oprindelseslandet, skal det offentliggøres (i en landsdækkende avis med stor udbredelse eller på udstederens websted), og der skal sendes en kopi til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

Et prospekt forbliver gyldigt i op til 12 måneder efter dets godkendelse, såfremt det ajourføres og påkrævede elementer tillægges.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet skulle være gennemført i national lovgivning den 1. juli 2005. Ændringsdirektivet (2010/73/EU) har været gældende siden 1. juli 2012.

I en grønbog om kapitalmarkedsunionen offentliggjort i februar 2015 meddelte Kommissionen, at den vil undersøge prospektdirektivet igen, så virksomheder, særligt SMV’er, lettere kan rejse kapital og finde investorer i udlandet.

For yderligere oplysninger henvises der til Europa-Kommissionens websted om prospektdirektivet.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/71/EF

31.12.2003

1.7.2005

EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64-89

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/11/EF

20.3.2008

-

EUT L 76 af 19.3.2008, s. 37-38

Direktiv 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUT L 327 af 11.12.2010, s. 1-12

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120-161

Direktiv 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

EUT L 294 af 6.11.2013, s. 13-27

Berigtigelse til direktiv 2013/50/EU

-

-

EUT L 14 af 18.1.2014, s. 35

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153 af 22.5.2014, s. 1-61

Seneste ajourføring: 02.04.2015

Top