Help Print this page 
Title and reference
Information af passagerer om luftfartsselskabets identitet og « sort » liste over selskaber med sikkerhedsrisiko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Information af passagerer om luftfartsselskabets identitet og « sort » liste over selskaber med sikkerhedsrisiko

Ulykken i Sharm-el-Sheikh i 2004, der kostede 148 mennesker livet (for de flestes vedkommende europæiske turister), viste, at gældende sikkerhedsbestemmelser bør skærpes. Med henblik herpå bør rampeinspektioner af fly gøres obligatoriske, og medlemsstaterne skal tvinges til at deltage i en bredere udveksling af information om luftfartsselskabers sikkerhed.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

De nye bestemmelser giver de rejsende ret til at få oplyst, hvilket luftfartsselskab der vil udføre den flyvning, de har reservation til, og sideløbende hermed skal medlemsstaternes pligt til at give meddelelse om sikkerhedsrelaterede oplysninger strammes. De selskaber, hvis fly betragtes som mindre pålidelige, vil blive pålagt et flyveforbud og opført på en « sort » liste, som offentliggøres og alle har adgang til. Listen offentliggøres på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende.

Bestemmelserne gælder for flyvninger:

  • der afgår fra en lufthavn på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse
  • der afgår fra en lufthavn i et tredjeland til en lufthavn på en medlemsstats område, hvis det luftfartsselskab, der udfører flyvningen, er et EF-luftfartsselskab
  • der afgår fra en lufthavn i et tredjeland, hvis flyvningen er omfattet af en transportkontrakt, der er indgået i Fællesskabet, og hvis befordringen blev påbegyndt i Fællesskabet.

En « sort » liste over mindre pålidelige luftfartsselskaber

I et bilag opstilles de fælles kriterier for undersøgelse af et driftsforbud af sikkerhedsgrunde på fællesskabsplan. Luftfartsselskaber opføres på den sorte liste under hensyn til følgende elementer:

  • når der foreligger oplysninger med beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos et luftfartsselskab
  • manglende evne og/eller vilje hos et luftfartsselskab til at afhjælpe sikkerhedsmangler (manglende gennemsigtighed eller utilstrækkelige foranstaltninger)
  • manglende evne og/eller vilje hos de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med et luftfartsselskab, til at afhjælpe sikkerhedsmangler (manglende samarbejde, utilstrækkelig kapacitet, osv.).

Medlemsstaterne offentliggør en liste over de luftfartsselskaber, der har fået pålagt et driftsforbud på deres område, eller hvis beflyvningsrettigheder er blevet pålagt restriktioner af sikkerhedsmæssige grunde. Listen meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Kommissionen offentliggør en samlet liste over disse luftfartsselskaber. Den skal endvidere mindst hver tredje måned undersøge, om det er hensigtsmæssigt at ajourføre den sorte liste ved at tilføje eller slette sådanne selskaber. Med henblik på ajourføring af listen skal den pågældende medlemsstat og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (AESA) meddele Kommissionen alle relevante oplysninger.

Flypassagerers ret til information og refusion

Flyrejsende bør, når de reserverer en flyvning, kunne vide, hvilket luftfartsselskab der faktisk vil udgøre den pågældende flyvning. Det kontraherende selskab skal underrette passagererne om luftfartsselskabets identitet på reservationstidspunktet, og det uanset på hvilken måde billetterne reserveres. Passagerer skal også underrettes om enhver ændring af det selskab, der faktisk udfører flyvningen, enten ved indtjekning eller senest ved boarding.

Forordningen giver også passagererne ret til refusion eller omlægning af rejsen, hvis det selskab, hos hvilket der er reserveret en flyvning, i mellemtiden er blevet opført på den sorte liste, og den pågældende flyvning er blevet annulleret.

Kontekst

Tilsyn med flysikkerheden reguleres på verdensplan i henhold til Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart og efter de normer, der er udarbejdet af Organisationen for international civil luftfart (ICAO (EN)). Ifølge konventionen skal tilsyn med luftfartsselskabers overholdelse af sikkerhedskravene føres af de lande, hvor selskaberne er hjemmehørende.

På europæisk plan er sikkerhedsprocedurerne baseret på fællesskabsretten og navnlig Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Uden for EU afhænger sikkerhedsniveauet dog af, hvordan tilsynsprocedurerne gennemføres i tredjelande. I den sammenhæng sikrer direktiv 2004/36/EF et højt niveau af luftfartssikkerhed for fly, der flyver til, fra eller inden for Fællesskabet, gennem rampeinspektioner af fly fra tredjelande, der benytter europæiske lufthavne.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2111/2005

16.1.2006

-

EUT L 344 af 27.12.2005

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 596/2009

9.9.2010

-

EUT L 237 af 8.9.2010

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 2111/2005 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Sortliste over højrisiko-virksomheder.

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 [EUT L 84 af 23.3.2006].

Seneste ajourføring: 17.09.2010

Top