Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valgret og valgbarhed ved kommunale valg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Valgret og valgbarhed ved kommunale valg

Det fastlægger de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg* for EU-borgere i det EU-land, hvor de har bopæl.

DOKUMENT

Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg* for EU-borgere i det EU-land, hvor de har bopæl.

HOVEDPUNKTER

Alle EU-borgere, som ikke er statsborgere i det EU-land, hvor de har bopæl, har valgret og er valgbare ved kommunale valg i det pågældende land på samme vilkår som landets statsborgere.

For at kunne deltage i valg skal EU-borgere lade sig optage på valglisten i bopælslandet og forevise den samme dokumentation som landets egne vælgere. I lande med stemmepligt gælder denne pligt også for dem.

Hvis EU-bopælslandets egne statsborgere skal have haft bopæl i landet i et bestemt tidsrum for at have valgret og være valgbare, kan EU-borgere fra andre lande medregne et tilsvarende tidsrum tilbragt i andre EU-lande for at opfylde kravet.

Et EU-land kan nægte en EU-borger valgbarhed, hvis denne:

har fortabt denne ret i EU-hjemlandet ved en individuel civilretlig eller strafferetlig afgørelse

ikke kan fremlægge en erklæring med oplysninger om nationalitet og adresse eller om nødvendigt visse andre identitetsbeviser.

Et EU-land kan under visse omstændigheder træffe afgørelse om, at hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem i bopælslandet er uforeneligt med et tilsvarende hverv, som udøves i andre EU-lande.

Et EU-land kan beslutte, at valg til visse højerestående poster skal være forbeholdt landets egne statsborgere, eller at valgte borgere fra andre EU-lande ikke må deltage i udpegning af delegerede, som derefter kan vælge medlemmer af en parlamentarisk forsamling eller stemme i denne forsamling.

Direktivet indeholder også mulighed for undtagelser for:

ethvert EU-land, hvor andelen af EU-borgere, som har nået valgalderen, og som har bopæl i landet uden at have statsborgerskab i landet, udgør 20 % af den samlede vælgerskare og

EU-borgere, som allerede har valgret til det nationale parlament i deres EU-bopælsland.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 20. januar 1995.

VIGTIGT BEGREB

* Kommunale valg: valg, der er åbne for alle valgbare fastboende voksne på grundlæggende lokalt administrativt plan, som anført i bilaget til direktivet.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 94/80/EF

20.1.1995

31.12.1995

EFT L 368 af 31.12.1994, s. 38-47

Efterfølgende ændringer af bilagene til direktiv 94/80/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 24.09.2015

Top