Help Print this page 
Title and reference
Styrkelse af gennemsigtigheden af oplysninger om udstedere af værdipapirer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Styrkelse af gennemsigtigheden af oplysninger om udstedere af værdipapirer

Formålet med gennemsigtighedsdirektivet er at indføre et krav om gennemsigtighed og om oplysninger, der er i overensstemmelse med målet om rimelig investorbeskyttelse og markedseffektivitet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF.

RESUMÉ

Formålet med direktivet er at forbedre oplysninger til investorer om udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, er beliggende i eller udøver virksomhed i mere end én medlemsstat. Direktivet forpligter medlemsstaterne til, ud over de løbende oplysninger om besiddelse af en væsentlig procentdel af stemmerettigheder, at offentliggøre periodiske finansielle oplysninger om deres indkomst i løbet af regnskabsåret.

Gennemsigtighedsdirektivet blev forskriftsmæssigt ændret i 2013 ved direktiv 2013/50/EU, der særligt har til formål at:

  • reducere den administrative byrde på små og mellemstore udbydere for at forbedre deres adgang til kapital
  • forbedre effektiviteten af gennemsigtighedsordningen, specielt med hensyn til offentliggørelse af oplysninger om virksomheders ejerforhold.

Reglerne i det nye direktiv træder i kraft, så snart de er blevet implementeret af medlemsstaterne, senest end 26. november 2015.

Periodiske finansielle oplysninger

Periodiske oplysninger omhandler den økonomiske situation for udstederen af værdipapirer og for de virksomheder, udstederen kontrollerer. Udstedelser af værdipapirer skal ledsages af årsrapporter samt delårsregnskaber (foreløbige ledelseserklæringer), hvis der ikke allerede offentliggøres kvartalsrapporter.

Direktiv 2013/50/EU har ikke desto mindre fjernet kravet om at offentliggøre en foreløbig ledelseserklæring eller kvartalsrapport. Til gengæld skal årsrapporten være tilgængelig for offentligheden i mindst ti måneder mod tidligere fem.

Meddelelse om besiddelse af en betydelig andel af stemmerettigheder

Når en aktionær erhverver eller overdrager aktier fra en udsteder, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og dermed opnår eller udvider sine stemmerettigheder, skal han/hun underrette udstederen om den procentdel af stemmerettighederne, han/hun har efter transaktionen. Reglen finder anvendelse, hvis den procentdel, der ejes, når bestemte tærskler (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 og 75 %), eller hvis den ligger over eller under disse tærskler. Dette gælder også i andre tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk person har ret til at erhverve, overdrage eller udøve stemmerettigheder.

Direktiv 2013/50/EU har udvidet anvendelsen af anmeldelsestærsklen til også at gælde andre finansielle instrumenter, der giver ret til eller mulighed for at erhverve aktier med ensartede økonomiske virkninger. Til vurderingen af om en aktionær når en tærskel, skal han/hun sammenlægge aktier og andre finansielle instrumenter.

En anmeldelse, der skal indgives så hurtigt som muligt, omhandler den nye fordeling af stemmerettigheder, identifikation af aktionæren, datoen for ændringen og hvilken tærskel af stemmerettigheder, der er nået.

Beretning om betalinger til myndigheder

Det er en ny foranstaltning, der blev indført ved direktiv 2013/50/EU. Direktivet forpligter virksomheder, der er aktive inden for udvindingsindustrien (olie, gas og mineraler) eller skovningsindustrien, til at opgive betalinger til myndigheder i de lande, hvor de har aktiviteter, i en særskilt beretning, der udarbejdes årligt.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/109/EF

20.1.2005

20.1.2007

EUT L 390 af 31.12.2004

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/22/EF

20.3.2008

-

EUT L 76 af 19.3.2008

Direktiv 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUT L 327 af 11.12.2010

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331 af 15.12.2010

Direktiv 2013/50/EU

26.11.2013

26.11.2015

EUT L 294 af 6.11.2013

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2004/109/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 340 af 22.12.2007].

Kommissionens henstilling 2007/657/EF af 11. oktober 2007 om det elektroniske net af officielt udpegede mekanismer til central opbevaring af regulerede oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 267 af 12.10.2007].

Kommissionens direktiv 2007/14/EF af 8. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked [Den Europæiske Unions Tidende L 69 af 9.3.2007].

Seneste ajourføring: 29.05.2014

Top