Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Direktiver om EU’s indre marked — indarbejdning i national ret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Direktiver om EU’s indre marked — indarbejdning i national ret

RESUMÉ AF:

Kommissionens henstilling 2005/309/EF — gennemførelse af direktiver om det indre marked i national ret

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den beskriver, hvordan EU-landene bedre kan gennemføre direktiver om EU’s indre marked i national ret.

HOVEDPUNKTER

Direktiver er foranstaltninger, som er bindende for EU-landene for så vidt angår resultater, der skal opnås. EU-landene kan:

vælge, hvilken form og hvilke metoder der skal anvendes til at opnå dette resultat, men

skal gennemføre direktivet inden for en fast gennemførelsesfrist.

Korrekt og rettidig gennemførelse (*) af direktiver om det indre marked er af afgørende betydning, for at det indre marked fungerer gnidningsfrit. Forsinket eller ukorrekt gennemførelse af direktiver kan medføre forhindringer og gøre den europæiske økonomi mindre konkurrencedygtig.

Forsinket eller ukorrekt gennemførelse

EU-landene kontrolleres og pålægges sanktioner ved forsinket eller ukorrekt gennemførelse i form af:

jævnlig offentliggørelse af gennemførelsesresultaterne for EU-landene i resultattavlen for det indre marked

traktatbrudssager, i henhold til hvilke Europa-Kommissionen kan tage retslige skridt mod et EU-land ved Den Europæiske Unions Domstol.

Bedre praksis

For at sikre korrekt og rettidig gennemførelse henstiller Kommissionen til, at EU-landene vedtager bedre praksisser på grundlag af eksempler fra visse lande. Den henstiller til at fokusere på deres procedurer og nationale praksisser, især hvad angår:

afhjælpning af årsagerne til ukorrekt eller forsinket gennemførelse

valg af de bedst udformede og mest effektive procedurer og praksisser for hvert EU-land

udarbejdelse af tabeller, som sammenligner direktiver og gennemførelsesforanstaltninger

afståelse fra at indsætte betingelser eller krav i de nationale gennemførelsesbestemmelser, som ikke er nødvendige, og som kan gøre det mere besværligt at nå de mål, der forfølges med direktivet.

Bilaget til henstillingen indeholder detaljerede oplysninger om gode praksisser, som kan følges, herunder at:

gøre korrekt og rettidig gennemførelse til en fast politisk og operativ prioritering

sikre, at forberedelserne til gennemførelsen træffes hurtigt, så EU-direktiverne indarbejdes korrekt i national ret inden for de aftalte tidsfrister

arbejde tæt sammen med de nationale, regionale og decentrale (dvs. på lavere plan end nationalt) parlamenter, der deltager i gennemførelsen af direktiver om det indre marked

tage skridt hurtigt, synligt og effektivt til at gennemføre direktiver, hvis gennemførelsesfrist er overskredet (dvs. at parlamenterne afsætter yderligere tid til at debattere og vedtage de nødvendige nationale love eller ændringer af love rettidigt).

Desuden skal forslag til gennemførelsesbestemmelser, der fremsættes af EU-landene for deres nationale parlamenter som en del af gennemførelsesproceduren, og når Kommissionen underrettes om disse, ledsages af:

en erklæring om, at de er i overensstemmelse med EU-retten

oplysninger om, hvilke dele af direktivet der er blevet gennemført.

BAGGRUND

Forvaltning og kontrol.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Gennemførelse: indarbejdning af EU-direktiver i et EU-lands nationale ret.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i national ret af direktiver af betydning for det indre marked (EUT L 98 af 16.4.2005, s. 47-52)

seneste ajourføring 23.11.2015

Top