Help Print this page 
Title and reference
 Fælles glossar for offentlige kontrakter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

 Fælles glossar for offentlige kontrakter

Forordningens formål er at forenkle gennemførelsen af de udbud, der offentliggøres i EUT, ved hjælp af et fælles klassifikationsssystem til at beskrive kontraktens genstand.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Med denne forordning indføres et fælles klassifikationssystem for offentlige kontrakter, nemlig det fælles glossar for offentlige kontrakter (Common Procurement Vocabulary - CPV). Det er målet, at klassifikationssystemet skal dække samtlige behov i forbindelse med indkøbsaftaler, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Ved at standardisere de referencer, der anvendes af de ordregivende myndigheder til at beskrive kontraktens genstand, bidrager CPV-glossaret til at øge gennemskueligheden af de offentlige kontrakter, som er omfattet af fællesskabsbestemmelserne.

CPV-glossaret indeholder en beskrivelse af kontraktgenstande på alle de officielle fællesskabssprog med en tilhørende numerisk kode. CPV-glossaret omfatter:

  • primærglossaret, der indeholder en række 8-cifrede numeriske koder, som opdeles i afdelinger, grupper, klasser og kategorier. Endelig bruges det niende ciffer til kontrol af de foranstående cifre;
  • det supplerende glossar, der giver en yderligere beskrivelse af kontraktgenstanden ved at præcisere arten eller brugen af den vare, der skal indkøbes.

Listen over koderne i CPV-glossaret og sammenligningstabeller mellem CPV og andre nomenklaturer findes på hjemmesiden "Informationssystemet for offentlige indkøb" (SIMAP).

CPV-glossaret udvikles i takt med markedsforandringerne for at opretholde dets effektivitet. Det er af denne årsag, at det supplerende glossar er blevet radikalt omstruktureret til også at omfatte karakteristika for produkter og tjenesteydelser, hvorved antallet af koder i primærglossaret mindskes.

Den seneste ændring af CPV-glossaret skal sikre, at det bliver mere brugervenligt ved hjælp af en opbygning, der fokuserer mindre på materialer og mere på produkter. CPV-glossarets hierarki er desuden blevet rationaliseret.

Meddelelserne om offentlige udbud, der er omfattet af fællesskabsbestemmelserne, udgives i S-udgaven af EUT via databasenTED har siden 20. december 2003 anvendt CPV-koderne, der bliver obligatoriske, når ændringen af fællesskabsbestemmelserne vedtages.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2195/2002

16.12.2003

-

EFT L 340 af 16.12.2002

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

De ændringer og rettelser som følger af forordning 2195/2002 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 af 16. december 2003 [EUT L 329 af 17.12.2003]. Forordningen indarbejder de tekniske forbedringer, der blev konstateret under lovgivningsprocessen forud for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2195/2002, men som det ikke var muligt at indarbejde i forordningen, og som bør indarbejdes i bilagene til den nævnte forordning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EØS-relevant tekst) [EUT L 145 af 4.6.2008].

Seneste ajourføring: 17.02.2011

Top