Help Print this page 
Title and reference
Klagemuligheder: indkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Klagemuligheder: indkøbskontrakter, bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter

Formålet med dette direktiv er at øge garantien for gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling i forbindelse med offentlige udbud i EU inden for områderne vareindkøb, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Det sikrer virksomhederne en række ensartede garantier i samtlige medlemsstater, når det gælder deres klagemuligheder.

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktivet tjener til at sikre en effektiv anvendelse af bestemmelserne i direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter, det være sig bygge- og anlægskontrakter, indkøbskontrakter eller servicekontrakter. Det indeholder en forpligtelse for medlemsstaterne til at indføre effektive og hurtige klageprocedurer i tilfælde af en overtrædelse af de pågældende bestemmelser. Der skal være adgang til klageprocedurerne for i hvert fald personer, der har eller har haft interesse i at opnå en bestemt offentlig kontrakt, og som har lidt eller vil kunne lide skade som følge af en påstået overtrædelse.

Der skal effektivt og hurtigt kunne indgives klage over beslutninger truffet af ordregivende myndigheder i strid med fællesskabsbestemmelserne om offentlige udbud. Klageprocedurerne skal i samtlige medlemsstater mindst omfatte:

  • en mulighed for, som en hastesag, at træffe foreløbige foranstaltninger (f.eks. suspendere den omstridte udbudsprocedure)
  • en mulighed for at annullere ulovlige beslutninger, herunder tekniske, økonomiske eller finansielle specifikationer i udbudsmaterialet
  • en mulighed for at tilkende de skadelidte personer skadeserstatning.

Når der kræves skadeserstatning med den begrundelse, at beslutningen er ulovlig, kan medlemsstaterne bestemme, at den anfægtede beslutning først skal annulleres af en instans, der har den fornødne kompetence hertil.

Frister

For at sikre, at klagesystemet fungerer ordentligt, er der i direktivet fastsat forskellige frister. Kontrakter skal indgås maksimalt 15 dage (eller 10 dage, hvis der benyttes et elektronisk kommunikationsmiddel) efter tildelingsdatoen. Tilsvarende kan den nationale lovgivning fastsætte, at der højst må gå 15 dage (eller ti dage, hvis der benyttes et elektronisk kommunikationsmiddel) mellem tildelingen af kontrakten og indgivelsen af en klage.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at en klage skal indgives senest 30 dage efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen om tildelingen af kontrakten.

Under alle omstændigheder kan der kun indgives klage i de første seks måneder efter indgåelsen af kontrakten.

Ingen virkning

I forlængelse af en klageprocedure kan en kontrakt erklæres virkningsløs. Tilsvarende kan kontraktlige forpligtelser annulleres med tilbagevirkende kraft. Medlemsstaterne kan desuden sanktionere overtrædelser ved at pålægge bøder eller forkorte kontraktens løbetid.

Korrektionsmekanisme

Hvis Kommissionen før indgåelsen af en kontrakt finder, at der foreligger en klar og åbenbar overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne om offentlige udbud, kan den anmode den berørte medlemsstat om at bringe forholdene i orden.

Revision

Kommissionen undersøger gennemførelsen af dette direktiv senest den 20. december 2012.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/665/EØF

3.1.1991

21.12.1991

EFT L 395 af 30.12.1989

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/66/EF

9.1.2008

20.12.2009

EUT L 335 af 20.12.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens meddelelse af 28. maj 2003 til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en samlet EU-politik mod korruption [KOM(2003) 317 – ikke offentliggjort i EUT]. I denne meddelelse gennemgås resultaterne af EU's kamp mod korruption, og den indeholder forslag til, hvordan denne kamp kan gøres mere effektiv. Kommissionen satser på at mindske korruption på alle niveauer i såvel EU-institutionerne som i medlemsstaterne og tredjelande.

Seneste ajourføring: 02.06.2008

Top