Help Print this page 
Title and reference
Forurenende stoffer i fødevarer (grænseværdier) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Forurenende stoffer i fødevarer (grænseværdier) - EUR-Lex

Den Europæiske Union (EU) fastsætter grænseværdier for bestemte forurenende stoffer med det formål at nedbringe tilstedeværelsen af disse forurenende stoffer i fødevarer til de laveste niveauer ved hjælp af god fremstillings- eller landbrugspraksis. Formålet er at opnå en bedre beskyttelse af folkesundheden, især for sårbare befolkningsgrupper som børn, gravide kvinder osv.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (se ændringsretsakt(er)).

RESUMÉ

De fødevarer, hvis indhold af forurenende stoffer ligger over de grænseværdier, der er fastlagt i bilaget til forordningen, må ikke markedsføres (se bilaget).

Disse grænseværdier gælder for den spiselige del af fødevarerne og finder ligeledes anvendelse på sammensatte eller forarbejdede, tørrede eller fortyndede fødevarer, evt. ved anvendelse af en koncentrerings- eller fortyndingsfaktor eller ved hensyntagen til de forholdsvise mængder af det sammensatte produkts ingredienser.

Forurenende stoffer

Forordningen dækker følgende forurenende stoffer:

  • nitrater
  • mykotoksiner (aflatoksiner, ochratoksin A, patulin, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin, T-2-toksiner og HT-2-toksiner)
  • metaller (bly, cadmium, kviksølv og uorganisk tin)
  • monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)
  • dioxiner og PCB'er
  • polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH'er).

Forbud mod blanding

Fødevarer, der overholder de fastsatte grænseværdier, må ikke blandes med fødevarer, der overskrider disse grænseværdier. Ligeledes må fødevarer, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling for at reducere indholdet af forurenende stoffer, ikke blandes med fødevarer, der overholder grænseværdierne, og som er bestemt til konsum.

Specifikke regler for mærkning

Mærkning af jordnødder, andre oliefrø, nødder, tørret frugt, ris og majs, der markedsføres som fødevarer, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum, skal bære angivelsen: produktet skal undergå sortering eller anden fysisk behandling for at reducere aflatoksinindholdet, inden det anvendes til konsum eller som ingrediens i fødevarer.

Derudover skal det af mærkningen på jordnødder, andre oliefrø, forarbejdede produkter af olieholdige frø og korn fremgå, hvad produktet skal anvendes til, og identifikationskoden for varepartietskal ligeledes fremgå af mærkningen. Grænseværdierne i denne forordning finder anvendelse, hvis det ikke er klart angivet, at den påtænkte anvendelse ikke er konsum.

Med hensyn til grænseværdierne for nitrat i salat gælder de grænseværdier, der er bestemt i bilaget, for frilandssalat, med undtagelse af væksthussalat, der er mærket som sådan.

Undtagelser

Forordningen giver Finland og Sverige dispensation til at overskride grænserne for dioxiner og PCB'er i vildlaks, sild, flodlampret, ørred og rødding samt produkter heraf, der stammer fra Østersøområdet, og som er bestemt til konsum på deres område. Letland nyder godt af en lignende dispensation for vildlaks. Ingen af disse produkter må markedsføres i andre medlemsstater i Den Europæiske Union. Mærkningen af dem skal være tilstrækkelig til at kunne oplyse forbrugerene om de potentielle sundhedsrisici.

Overvågning

Medlemsstaterne har ansvaret for at kontrollere indholdet af nitrat i grøntsager, der sandsynligvis har et betydeligt indhold af nitrat, navnlig grønne bladgrøntsager. De skal meddele deres resultater til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

Afsætning af lagre

Denne forordning tillader afsætning af lagre af fødevarer, der overskrider grænseværdierne for forurenende stoffer, og som blev markedsført inden ikrafttrædelsesdatoen for grænseværdierne for de forskellige forurenende stoffer.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato ‒ udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1881/2006

9.1.2007

Gældende fra den 1.3.2007

EUT L 364 af 20.12. 2006

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato ‒ udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1126/2007

30.9.2007

-

EUT L 255 af 29.9.2007

Forordning (EF) nr. 629/2008

23.7.2008

-

EUT L 173 af 3.7.2008

Forordning (EF) nr. 165/2010

9.3.2010

-

EUT L 50 af 27.2.2010

Forordning (EU) nr. 420/2011

20.5.2011

-

EUT L 111 af 30.4.2011

Forordning (EU) nr. 1258/2011

23.12.2011

-

EUT L 320 af 3.12.2011

Forordning (EU) nr. 1259/2011

23.12.2011

-

EUT L 320 af 3.12.2011

Forordning (EU) nr. 594/2012

26.7.2012

-

EUT L 176 af 6.7.2012

Forordning (EU) nr. 1058/2012

13.12.2012

-

EUT L 313 af 13.11.2012

Forordning (EU) nr. 1067/2013

20.11.2013

-

EUT L 289 af 31.10.2013

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1881/2006, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

PRØVEUDTAGNINGS- OG ANALYSEMETODER

Forordning (EU) nr. 252/2012 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB’er og ikke-dioxinlignende PCB’er i visse fødevarer (EUT L 84 af 23.3.2012).

Forordning (EF) nr. 333/2007 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer (EUT L 88 af 29.3.2007).

Forordning (EF) nr. 1882/2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af nitrater i visse fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006).

Forordning (EF) nr. 401/2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i visse fødevarer (EUT L 70 af 9.3.2006).

IMPORT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse af særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af beslutning 2006/504/EF (EUT L 313 af 28.11.2009).

Seneste ajourføring: 10.04.2014

Top