Help Print this page 
Title and reference
Rotterdam-konventionen om handel med visse farlige kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rotterdam-konventionen om handel med visse farlige kemikalier

Den Europæiske Union regulerer eksport og import af kemikalier og godkender Rotterdam-konventionen af 1998. Konventionen har til formål at forbedre den internationale lovgivning om handel med visse kemikalier og farlige pesticider med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet samt at bidrage til en miljøforsvarlig anvendelse af stofferne.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/730/EF af 25. september 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 af 17. juni 2008 om eksport og import af farlige kemikalier.

RESUMÉ

Rotterdam-konventionen blev undertegnet af Fællesskabet den 11. september 1998. Afgørelsen godkender Rotterdam-konventionen på Det Europæiske Fællesskabs vegne og er ledsaget af Rådets forordning om gennemførelse af konventionens bestemmelser i Den Europæiske Union (EU).

AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF ROTTERDAM-KONVENTIONEN

Grundlæggende princip

Konventionen regulerer import og eksport af visse farlige kemikalier og pesticider. Det grundliggende princip, som konventionen hviler på, er forudgående informeret samtykke (PIC-proceduren fra det engelske Prior Informed Consent). I forbindelse med konventionen betyder det, at et kemikalie, som er omfattet af konventionen, kun kan eksporteres, hvis importøren har givet forudgående samtykke hertil. Konventionen indfører en procedure, hvorved man kan få kendskab til og bekendtgøre importlandenes beslutninger og således gennemføre princippet om PIC i den internationale handel med kemikalier. Den indeholder bestemmelser med krav om detaljerede oplysninger vedrørende kemikalierne, så at afgørelsen kan træffes, efter at man er blevet informeret om kemikaliernes egenskaber og virkninger, bl.a. for menneskets sundhed og miljøet.

Omhandlede produkter

Konventionen finder anvendelse på kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner og meget farlige pesticidformuleringer. På nuværende tidspunkt er mere end 30 kemikalier omfattet af PIC-proceduren.

Visse produkter er imidlertid ikke omfattet af anvendelsesområdet. Der er tale om:

Gennemførelse af konventionen

Hver part udpeger en national myndighed, som skal stå for gennemførelsen på nationalt eller regionalt niveau. Konventionen opretter en partskonference, som står for gennemførelse af konventionen på internationalt niveau og evaluering af konventionen, herunder vedtagelse af ændringer. Desuden findes der et hjælpeorgan, der betegnes kemikalieundersøgelseskomiteen (komiteen). Komiteen er ansvarlig bl.a. for analyse og evaluering af kemikalier. Sekretariatet står hovedsagelig for koordinering og udførelse af administrative opgaver.

Anmeldelse af farlige kemikalier/pesticider

Parterne underretter sekretariatet om alle bestemmelser, der vedtages for et eller flere kemikalier eller pesticider på deres område. Anmeldelsen skal være ledsaget af oplysninger vedrørende kemikaliets egenskaber, identifikation og anvendelse samt lovgivningsbestemmelserne. Når der er to anmeldelser vedrørende samme kemikalie fra mindst to forskellige regioner, undersøger komiteen de indsamlede oplysninger og anbefaler i givet fald at opføre kemikaliet på listen over kemikalier, der er omfattet af konventionens bestemmelser. Der findes særlige bestemmelser vedrørende meget farlige pesticider. Konventionen tager hensyn til, at udviklingslande og lande med en overgangsøkonomi har mere begrænsede midler til rådighed, og disse lande kan anmode om bistand fra andre tekniske kilder, hvis de ønsker at opføre et pesticid på listen. Endelig kan komiteen, efter at have undersøgt oplysningerne, anbefale, at pesticidet opføres på listen.

Partskonferencen undersøger komiteens indstilling og kan træffe den endelige beslutning. Den kan også fjerne et kemikalie fra konventionens anvendelsesområde.

Import

Hver part skal præcisere, hvorvidt den giver tilladelse eller ej til import på sit eget territorium af farlige kemikalier og pesticider, der er omfattet af konventionen. Det er muligt kun at give tilladelse til import på visse nærmere betingelser. Foreløbige beslutninger er også en mulighed. En part, som ikke tillader import af et kemikalie, eller som kun godkender den på visse betingelser, skal sørge for, at enhver import af kemikaliet, uanset dets oprindelse, og national produktion til forbrug i landet sker på samme betingelser.

Eksport

Enhver eksporterende part skal naturligvis overholde de øvrige parters beslutninger vedrørende tilladelse til import af kemikalierne. Eksport af et kemikalie til en part, som ikke har afgivet noget svar, eller som kun har fremsendt et foreløbigt svar vedrørende import af dette produkt, er forbudt. Dog er der undtagelser, f.eks. for det kemikalie, der kan eksporteres, hvis den importerende part udtrykkeligt har givet tilladelse hertil for det pågældende kemikalie.

Desuden skal de eksporterende parter efter anmodning bistå de importerende parter med at fremskaffe de nødvendige oplysninger og dermed sætte dem bedre i stand til at administrere de berørte kemikalier i hele deres livscyklus.

Ethvert eksporteret kemikalie, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner ifølge konventionens bestemmelser, skal ledsages af en eksportanmeldelse, og den importerende part skal bekræfte modtagelsen af produktet. Konventionen indeholder bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal ledsage kemiske produkter, f.eks. mærkningsregler.

Informationsudveksling

Der er tale om at fremme udveksling af videnskabelige, tekniske, økonomiske og juridiske oplysninger om kemikalier, der er omfattet af konventionen, og at stille oplysninger til rådighed om indenlandske forskrifter på området.

Teknisk bistand

Udviklingslande og lande med overgangsøkonomi kan få teknisk bistand fra mere udviklede lande vedrørende regler for kemiske produkter.

Bilæggelse af uoverensstemmelser

Partskonferencen udformer bestemmelser om manglende overholdelse af konventionen. I tilfælde af uenighed kan parterne benytte en forligsprocedure. En part, der ikke er en regional organisation for økonomisk integration, kan tillige indbringe sagen for Den Internationale Domstol.

Opsigelse af konventionen

En part kan opsige konventionen tre år efter dens ikrafttræden. Opsigelsen får virkning tidligst et år efter at meddelelsen om opsigelse er modtaget.

FORORDNING OM EKSPORT OG IMPORT AF FARLIGE KEMIKALIER

Mål

Formålet med forordningen er at gennemføre Rotterdam-konventionen i EU. Den nye forordning skal sikre, at der vedtages sådanne bestemmelser, som kræves i konventionen, men nogle af bestemmelserne går endda videre end krævet i konventionen.

Omhandlede kemiske produkter

Forordningen har et bredere anvendelsesområde end konventionen. Den dækker visse farlige kemikalier, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i Fællesskabet eller en medlemsstat. Den dækker endvidere klassificering, emballering og mærkning af alle kemikalier, der eksporteres.

Eksportprocedure

Forordningen indeholder tidsfrister og forpligtelser i forbindelse med anmeldelsesproceduren. Ifølge systemet skal hver eksportør foretage en eksportanmeldelse hvert år inden den første eksport af et kemikalie. Anmeldelserne registreres centralt.

Forordningen indeholder strengere krav end konventionen. Ifølge forordningen skal alle kemikalier og pesticider, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i EU, og alle artikler, der indeholder sådanne kemikalier, være ledsaget af en anmeldelse. Desuden kræves der udtrykkeligt samtykke for alle farlige kemikalier og pesticider, der er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i EU og opfylder betingelserne for en PIC-anmeldelsesprocedure, selv om de ikke er omfattet af konventionen og ikke er omfattet af PIC-proceduren. Forordningen fastsætter desuden minimumsstandarder for bl.a. holdbarheden af eksporterede kemikalier og pesticider og for oplagring af dem. Der er også strengere krav til mærkning og emballering.

Eksportreglerne gælder for eksport til alle tredjelande, ikke kun dem, der er part i konventionen.

Forordningen giver endvidere mulighed for at indføre fuldstændigt forbud mod eksport af bestemte kemikalier, pesticider og artikler.

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Udveksling af oplysninger

Bestemmelserne gælder for alle lande, og i forordningen omtales Det Europæiske Fællesskabs deltagelse i det informationsnet for kapacitetsopbygning, som er oprettet af Det Internationale Forum for Kemisk Sikkerhed

Overvågning og evaluering

Forordningen kræver regelmæssige rapporter om de mængder af kemikalier og pesticider, der bliver handlet med. Overvågning og evaluering af forordningens virkemåde skal gennemføres ved, at medlemsstaterne regelmæssigt sender Kommissionen oplysninger, der herefter regelmæssigt udarbejder rapporter herom.

Gennemførelse

Gennemførelsen sker i store træk som fastsat i konventionen. Hver medlemsstat udpeger en eller flere national(e) myndighed(er), der står for gennemførelsen af forordningen på nationalt plan. Europa-Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af forordningen på fællesskabsplan og fungerer tillige som koordinator mellem medlemsstaterne og mellem Det Europæiske Fællesskab og konventionens organer. Kommissionen har også ansvaret for ajourføring af bilagene. Den bistås af et udvalg.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2006/730/EF

19.2.2002

-

EUT L 299 af 28.10.2006

Forordning (EF) nr. 689/2008

1.8.2008

-

EUT L 204 af 31.7.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til Forordning (EF) nr. 689/2008 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

Seneste ajourføring: 06.09.2010

Top