Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gødninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gødninger

Den Europæiske Union (EU) fastlægger reglerne for markedsføring af gødninger, dvs. de betingelser, der skal overholdes, for at kunne bruge betegnelsen EF-gødning, men også bestemmelser vedrørende etikettering og emballage.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordningen blev vedtaget for at samle bestemmelserne vedrørende gødninger i en samlet tekst og sikre en ensartet anvendelse af en samling meget tekniske regler. Den finder kun anvendelse på mineralsk gødning bestående af ét eller flere næringsstoffer til planter (eller hovednæringsstoffer).

Generelle bestemmelser

Alle gødningstyper, der er opført i bilag I, og som opfylder kravene i denne forordning, kan bære betegnelsen EF-gødninger. Listen over gødningstyper, der er tilladt på det europæiske marked, kan udvides. Med henblik på at blive opført på listen skal producenterne fremsætte en anmodning til den kompetente myndighed i sit land og udarbejde et teknisk dossier med gødningens egenskaber. Anmodningen sendes til Kommissionen, der godkender eller afviser forslaget.

Gødninger, der har betegnelsen EF-gødning, kan cirkulere frit på det europæiske marked. Medlemsstaterne kan ikke forbyde eller begrænse markedsføring heraf, med mindre det skønnes, at gødningen udgør en fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet. Gødningen trækkes i de tilfælde midlertidigt tilbage fra markedet, indtil der er foretaget en nærmere undersøgelse på europæisk plan for at vurdere risikoen.

Minimumskrav

En gødningstype må kun mærkes EF-gødning, hvis

  • den ikke har skadelige virkninger for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller for miljøet ved normal anvendelse
  • den er effektiv
  • der foreligger relevante prøveudtagnings- og analysemetoder.

Bilag I til forordningen, der blev ændret i 2013, fastsætter også det minimalt påkrævede niveau af næringsstoffer (kvælstof, fosfor osv.) i hver type gødning.

Regler om emballage og etikettering af gødning

Forordningen fastsætter en række obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af gødningens emballage og etiket. Der er navnlig tale om betegnelsen EF-gødning, tilpasninger om beskrivelsen af næringsstofferne og mikronæringsstoffer, oplysninger om fabrikanten samt i givet fald angivelse af blandingen af gødninger. Der er også forslag til valgfrie angivelser, så som særlige angivelser vedrørende anvendelse, oplagring og behandling af gødningen.

Forordningen harmoniserer bestemmelserne om etiketteting og emballage i EU. Bestemmelserne omfatter bl.a. angivelsen af indholdet af de forskellige næringsstoffer. Disses indhold kan anføres på flere forskellige måder. F.eks. kan indholdet af fosfat anføres som grundstof eller som oxid.

Særlige bestemmelser

Forordningen indeholder detaljerede tekniske bestemmelser vedrørende anvendelsesområde, anmeldelse og identifikation for fire typer af gødninger:

  • Uorganiske enkeltgødninger indeholdende hovednæringsstoffer: Der er tale om hovednæringsstoffer, der leveres i meget store mængder for at sikre planternes vækst, nemlig nitrogen, phosphor og kalium
  • Uorganiske enkeltgødninger indeholdende sekundære næringsstoffer: Der er tale om calcium, magnesium, natrium og svovl
  • Uorganiske gødninger indeholdende mikronæringsstoffer: De indeholder de krævede elementer i mindre mængder så som bor, kobolt, kobber, jern, mangan, osv.
  • Ammoniumnitratgødning med højt nitrogenindhold: På grund af denne gødningstypes farlighed indeholder forordningen særlige bestemmelser for eksempel en detonérbarhedsprøve, som beskrevet i bilag III i denne forordning.

Kontrol

Medlemsstaterne kan udføre officielle kontroller af om gødninger mærket EF-gødning er overensstemmelsen med bestemmelserne i forordningen. Disse kontroller udføres i hver medlemsstat af et udpeget laboratorium i henhold til en ensartet procedure, der er beskrevet i bilaget til forordningen.

Med henblik på kontrol, er fabrikanterne forpligtede til at opbevare dossierer med oprindelsen af EF-gødning i hele markedsføringsperioden.

Medlemsstaterne afgør ordningerne vedrørende straf i tilfælde af overtrædelse af forordningens bestemmelser.

I forbindelse med gennemførelse af forordningen, herunder tilpasning af bilagene, bistås Kommissionen af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2003/2003

11.12.2003 (11.6.2005 for artikel 8 og 26)

-

EUT L 304, 21.11.2003

FRAVIGELSER AF RETSAKTEN

Kommissionens beslutning 2006/348/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 17.5.2006].

Fravigelsen vedrører de nationale bestemmelser om det højst tilladte indhold af cadmium i gødninger, som Republikken Finland har givet meddelelse om.

Kommissionens beslutning 2006/349/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 17.5.2006].

Fravigelsen vedrører de nationale bestemmelser om det højst tilladte indhold af cadmium i gødninger, som Republikken Østrig har givet meddelelse om.

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

(EU) Forordning nr. 463/2013

13.6.2013

-

EUT L 134 af 18.5.2013

De ændringer og tilføjelser, som følger af forordning (EF) nr. 2003/2003 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 01.04.2014

Top