Help Print this page 
Title and reference
Produktsikkerhed: generelle regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produktsikkerhed: generelle regler

EU-lovgivningen sikrer et ensartet, højt beskyttelsesniveau for forbrugernes sikkerhed og sundhed. Produkter, der markedsføres på EU’s indre marked, er underlagt en række generelle sikkerhedskrav. Den Europæiske Union (EU) har ligeledes etableret et system for hurtig udveksling af oplysninger om produkter med høj risiko for forbrugerne (RAPEX).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed [Den Europæiske Unions Tidende L 11 af 15.1.2002].

RESUMÉ

Direktivet finder anvendelse, medmindre der foreligger EU-forskrifter med specifikke bestemmelser om sikkerheden ved visse produktgrupper, eller hvis disse sektorbestemte forskrifter frembyder huller. Direktivet finder i øvrigt anvendelse, medmindre andet gælder ifølge direktiv 85/374/EØF om bestemmelser om produktansvar.

Almindeligt sikkerhedskrav

Direktivet påtvinger et almindeligt sikkerhedskrav for alle produkter, der markedsføres, og som er bestemt til forbrugerne, eller som kan forventes anvendt af forbrugerne, herunder også produkter, forbrugerne anvender i forbindelse med en tjenesteydelse. Brugte produkter, som har karakter af antikviteter, eller som skal repareres, er ikke pålagt dette krav.

Et sikkert produkt er ethvert produkt, der ikke frembyder nogen risici eller kun frembyder minimale risici, (der er forenelige med produktets anvendelse), og som under hensyntagen til et højt beskyttelsesniveau for borgernes sikkerhed og sundhed anses for acceptable.

Et produkt anses for sikkert, når det opfylder de specifikke EU-forskrifter for produktsikkerhed, eller hvis sådanne EU-forskrifter ikke findes, de nationale specifikke bestemmelser i den medlemsstat, hvor produktet markedsføres. Produktet formodes ligeledes at være sikkert, når det opfylder en europæisk standard, der er etableret i henhold til proceduren i dette direktiv. Såfremt der ikke findes sådanne forskrifter eller standarder, vurderes sikkerheden i henhold til:

 • ikke-bindende nationale standarder, (der gennemfører de relevante europæiske standarder), og Kommissionens henstillinger, (hvori der fastsættes retningslinjer for vurdering af produktsikkerhed)
 • gældende standarder i den medlemsstat, hvor produktet fremstilles eller markedsføres
 • god forretningsskik på sikkerheds- eller sundhedsområdet
 • det aktuelle tekniske stade
 • den sikkerhed, som forbrugerne med rimelighed kan forvente.

Producenternes og distributørernes forpligtelser

Producenter må kun markedsføre produkter, der opfylder det almindelige sikkerhedskrav. Derudover skal producenterne:

 • give forbrugerne relevante oplysninger, hvorved de kan vurdere de risici, der er forbundet med et produkt, hvis disse ikke er umiddelbart indlysende,
 • således sikre sig herimod (f.eks.: tilbagetrække produkter fra markedet, advare forbrugerne, tilbagekalde produkter, der allerede er leveret til forbrugerne osv.).

Distributørerne skal ligeledes:

 • levere produkter, der opfylder det almindelige sikkerhedskrav,
 • følge de markedsførte produkters sikkerhed
 • formidle de dokumenter, der er nødvendige for at opspore produkternes oprindelse.

Hvis producenten eller distributøren konstaterer, at et produkt er farligt, skal de underrette de kompetente myndigheder og eventuelt samarbejde med disse myndigheder. Der findes særlige krav til oplysning, som er indeholdt i direktivets bilag I.

Medlemsstaternes forpligtelser

Medlemsstaterne sikrer, at producenter og distributører overholder deres forpligtelser. De opretter organer, der har beføjelser til at:

 • føre kontrol med, at produkterne overholdet sikkerhedskravet,
 • træffe passende foranstaltninger i tilfælde af risikoprodukter (f.eks.: forbud mod markedsføring), og de underretter Kommissionen om de nærmere bestemmelser.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser vedrørende sanktioner for overtrædelser og sørger for, at forbrugerne tilgodeses med et klagesystem.

Kommissionens rolle

Kommissionen tager hensyn til det almindelige sikkerhedskrav i forbindelse med fastlæggelse af mandaterne for de europæiske standardiseringsorganer og offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende referencerne for de europæiske standarder, der gør det muligt at sikre overholdelse af det almindelige sikkerhedskrav. Kommissionen forvalter systemet for hurtig udveksling af oplysninger RAPEX og kan vedtage hasteforanstaltninger i samarbejde med medlemsstaterne.

RAPEX-systemet. Hurtig indgriben ved produkter, der frembyder en alvorlig risiko

Medlemsstaterne udpeger produkter, der frembyder en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed. De iværksætter hurtig indgriben for at beskytte forbrugerne. I sådanne tilfælde skal medlemsstaterne øjeblikkeligt informere Kommissionen via RAPEX-systemet. RAPEX er et middel til hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Systemet sikrer, at man kan begrænse eller forhindre udbredelse af farlige produkter. Funktionsprocedurerne for RAPEX-systemet er beskrevet i direktivets bilag II.

Fødevareprodukter, farmaceutiske produkter og medicinalvarer er omfattet af andre systemer til indgriben.

Hvis RAPEX-systemet anvendes, skal medlemsstaterne som et minimum underrette Kommissionen om følgende:

 • de produktspecifikke informationer, der gør det muligt at identificere produktet
 • beskrivelsen af den risiko, som produktet frembyder, og andre dokumenter til evaluering heraf
 • foranstaltninger, der allerede er truffet
 • oplysninger om fordelingen af produktet på de respektive modtagelseslande.

På EU-plan kan Kommissionen ligeledes iværksætte hurtig indgriben, hvis den bliver bekendt med et produkts alvorlige risiko. Efter at have hørt medlemsstaterne kan Kommissionen vedtage beslutninger af en varighed på et år, som kan forlænges med yderligere perioder af et år. Disse beslutninger kan specifikt:

 • medføre specifikke sikkerhedsforskrifter
 • medføre forbud mod anvendelse af visse stoffer
 • forpligte producenterne til at påtrykke meddelelser på produkterne.

Udvalgsprocedurer

Kommissionen bistås af et forskriftsudvalg for forbrugsvaresikkerhed i forbindelse med hurtig beslutningstagning og beslutninger om standardisering.

Kommissionen bistås ligeledes af et rådgivende udvalg for forbrugsvaresikkerhed for de øvrige aspekter i forbindelse med direktivet.

Gennemsigtighed

Offentligheden skal have adgang til oplysninger om produktrelaterede risici. Beskyttelsen af forretningshemmeligheder begrænses til behørigt berettigede tilfælde.

Baggrund

Dette direktiv er en opfølgning på Kommissionens rapport til Europa-Parlementet og Rådet af 29. marts 2000 om erfaringerne opnået ved anvendelse af direktiv 92/59/EØF om produktsikkerhed i almindelighed. Direktivet ophæver direktiv 92/59/EØF om produktsikkerhed i almindelighed med virkning fra 15. januar 2004.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/95/EF [vedtagelse: fælles beslutningstagning COD/2000/0073]

15.1.2002

15.1.2004

EFT L 11 af 15.1.2002

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 765/2008

1.1.2010

-

EUT L 218 af 13.8.2008

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende C 38 af 17.2.2009].

Kommissionen offentliggør titler og referencer på de europæiske standarder, som skal offentliggøres i henhold til direktiv 2001/95/EF.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 14. januar 2009 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed [ KOM(2008) 905 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Den europæiske ramme for produktsikkerhed giver EU’s borgere en højere grad af beskyttelse med gennemførelsen af direktiv 2001/95/EF. Det europæiske udvekslings- og alarmsystem har givet mulighed for at trække en lang række farlige produkter tilbage fra markedet. På visse områder kan der dog skabes forbedringer for at sikre forbrugerne fuld beskyttelse. Rapporten fastlægger prioriteter på følgende områder:

 • sikkerheden ved forbrugsprodukter øges, bl.a. forbedring af produkternes sporbarhed, ved at gøre identifikation af produkt, producent eller distributør obligatorisk,
 • markedstilsynet styrkes på den ene side via en bedre koordinering mellem medlemsstaterne baseret på udveksling af oplysninger og god praksis (herunder også samarbejde med toldmyndighederne), og på den anden side ved at RAPEX systemet åbnes for deltagelse af internationale, regionale eller nationale organisationer fra tredjelande,
 • standardiseringsprocedurerne forenkles for særlige produktkategorier, og ved indførelse af standarder formodes produkter, der overholder standarden, også at overholde de generelle sikkerhedskrav,
 • nødforanstaltninger truffet inden for rammerne af det hurtige varslingssystem kan gøres generelt gældende for at sikre, at farlige produkter trækkes tilbage fra markedet.

Anvendelsesområdet for Direktiv 2001/95/EF dækker endvidere sikkerhed i forbindelse med levering af forbrugertjenester. Direktivet er gennemført i alle medlemsstater.

RAPEX

Kommissionens afgørelse 2010/15 af 16. december 2009 om retningslinjer for forvaltningen af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX), jf. artikel 12 i direktiv 2001/95/EF (direktivet om produktsikkerhed i almindelighed), og notifikationsproceduren, jf. samme direktivs artikel 11 [Den Europæiske Unions Tidende L 22 af 26.1.2010].

Kommissionen vedtager nye retningslinjer, der skal lette forvaltningen af RAPEX systemet og notifikationsproceduren for farlige produkter. Retningslinjerne stiles til de nationale myndigheder med ansvar for markedsovervågning.

MP3-AFSPILLERE

Kommissionens afgørelse 2009/490/EF af 23. juni 2009 om sikkerhedskravene i europæiske standarder vedrørende MP3-afspillere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende L 161 af 24.6.2009].

Kommissionen fastlægger sikkerhedskrav med det formål at hindre, at lydgrænsen i MP3-afspillere kan forårsage høreskade hos forbrugere, som benytter disse under omstændigheder, som med rimelighed kan forudses. Sikkerhedskravet skal overholdes ved udformning og fremstilling af MP3-afspillere. Sikkerhedskravet anvendes ved fastlæggelse af europæiske standarder udarbejdet af de europæiske standardiseringsorganer. Produkterne skal ligeledes forsynes med passende advarsler for at forebygge, at forbrugerne udsættes for de eksisterende risici for høreskade.

LIGHTERE

Kommissionens beslutning 2009/298/EF af 26. marts 2009 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets [meddelt under nummer K(2009) 2078] (EØS-relevant tekst).

Kommissionens afgørelse 2006/502/EF (ændret af beslutning 2007/231/EF og 2008/322/EF) af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EØS relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende L 198 af 20.7.2006].

Utilsigtet brug af lightere som legetøj af børn er årligt årsag til 1.500-1.900 skader og 34-40 dødsfald årligt i EU. For at forhindre denne type ulykker har der de seneste ti år været krav om børnesikring på lightere i USA, Canada, Australien og New Zealand. Efter kravet om børnesikring er indført i USA, er antallet af ulykker reduceret med 60%.

For at forhindre ulykker i fremtiden har Kommissionen den 11. maj 2006 vedtaget beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.

Kommissionens afgørelse 2008/357/EF af 23. april 2008 om særlige krav til børnesikring i europæiske standarder for lightere i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 120 af 7.5.2008].

Kravene til børnesikring for lightere skal udarbejdes ifølge bestemmelserne i artikel 4 i direktiv 2001/95/EF med det formål at anmode standardiseringsorganerne om at revidere den europæiske standard EN 13869 og tillade offentliggørelse af henvisning til den reviderede standard i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne beslutning fastlægger kravene til børnesikring, ud fra hvilke Den Europæiske Standardiseringsorganisation CEN skal revidere den europæiske standard EN 13869 med hensyn til børnesikring af lightere og testmetoder.

CIGARETTER

Kommissionens afgørelse 2008/264/EF af 25. marts 2008 om brandsikkerhedskrav i europæiske standarder for cigaretter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 83 af 26.3.8].

Tændte cigaretter, der lægges uforsigtigt eller ligger uden opsyn, indebærer en væsentlig sikkerhedsrisiko for forbrugerne. Den type ulykker skønnes at være skyld i ca. 1.000 dødsfald om året i Fællesskabet. Der er udviklet tekniske løsninger, der kan hindre cigaretter i at brænde i hele deres længde, eller som gør, at cigaretten slukkes, når der ikke suges aktivt på den. Der indsættes papirstrimler som stopklodser i cigaretpapiret med en given afstand, hvilket gør cigaretten selvslukkende i de fleste tilfælde på grund af mangel på luft.

Denne afgørelse fastlægger de sikkerhedskrav, ud fra hvilke Den Europæiske Standardiseringsorganisation CEN skal opfylde kravene om at vedtage en standard for nedsat antændelsestilbøjelighed for cigaretter. Dette brandsikkerhedskrav for cigaretter baseres på direktiv 2001/95/EF.

Overholdelse af standarden kontrolleres ved at udtage stikprøver af cigaretter i handlen, og kravet er, at ikke mere end 25% af cigaretterne i et testet parti må brænde i hele deres længde.

SPÆDBØRN OG SMÅBØRN

Kommissionens afgørelse 2010/9/EU af 6. januar 2010 om de sikkerhedskrav, som de europæiske standarder skal indeholde, for så vidt angår baderinge, badeudstyr, badekar og badekarstativer til spædbørn og småbørn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF [meddelt under nummer K(2009) 10290] (EØS-relevant tekst).

Badeprodukter til spædbørn og småbørn skal være i overensstemmelse med de generelle krav til produkters sikkerhed. Til det formål skal EU's standardiseringsorganer fastlægge sikkerhedsstandarder vedrørende:

 • badestole: anvendes kun til børn, der kan sidde op men ikke er i stand til at stå op
 • badeudstyr: der tjener til at holde barnet i en skråtliggende position, anvendes fra fødslen og til de er i stand til selv at sidde,
 • badekar der anvendes i barnets første 12 levemåneder: det vil sige produkter, der anbringes i eller fastgøres på kanten af et badekar eller anbringes på gulvet eller på stativ.

Kommissionens afgørelse 2010/11/UE af 7. januar 2010 om sikkerhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF skal opfyldes af de europæiske standarder for børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre [meddelt under nummer K(2009) 10298] (EØS-relevant tekst).

Visse børnesikringsanordninger, der anbringes foran et vindue eller en åbning sælges som saml-selv sæt. Der skal fastsættes specifikke EU-standarder for disse produkter beregnet til børn under 51 måneder.

BIOCIDER

Kommissionens beslutning 2009/251/EF af 17. marts 2009 om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at produkter indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende L 74 af 20.3.2009].

Dimethylfumarat (DMF) er et biocid, der anvendes til beskyttelse af visse forbrugsprodukter mod skimmelsvampe under opbevaring eller transport (møbler, fodtøj, skindbeklædning, etc.). DMF kan fremkalde kraftige hudreaktioner (kontaktdermatitis), og stoffets skadelige virkninger er dokumenteret i kliniske undersøgelser.

Fra 1. maj 2009 skal medlemsstaterne indføre et forbud mod, at produkter indeholdende DMF bringes på markedet. Eksisterende produkter skal tilbagekaldes fra markedet, og forbrugerne skal informeres om den eksisterende risiko forbundet med produkterne. Betegnelsen produkter indeholdende DMF dækker produkter, der indeholder over 0,1 mg DMF pr. kilo produkt eller pr. kilo produktdel.

Beslutningen er gældende frem til 15. marts 2010 og kan eventuelt forlænges.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerproduktsikkerhed og ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 2001/95/EF. [ COM(2013)78 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslagets formål er at erstatte direktiv 87/357/EØF om fødevareimiterende produkter og direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed med en ny forordning om forbrugerproduktsikkerhed. Den foreslåede forordning bevarer det grundlæggende princip i den eksisterende lovgivning om, at alle forbrugerprodukter skal være sikre, når de gøres tilgængelige på markedet. Den lægger dog større vægt på forbedret produktidentifikation og -sporbarhed. Procedurerne til udvikling af nye eller opdatering af eksisterende standarder forenkles væsentligt, hvorved den rolle, som standarder spiller inden for forbrugerproduktsikkerhed, styrkes.

Forslaget udgør en del af Produktsikkerheds- og markedsovervågningspakken, som desuden indeholder et forslag til en forordning om markedsovervågning og en flerårig handlingsplan for markedsovervågning i perioden 2013-2015. Akten for det indre marked II, der blev vedtaget i 2012, bekræfter Produktsikkerheds- og markedsovervågningspakken som en nøgleaktion til forbedring af sikkerheden for de produkter, der cirkulerer i EU.

Seneste ajourføring: 21.01.2014

Top