Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deponering af affald

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Deponering af affald

Der er mange måder at deponere affald på. At grave det ned i jorden, kendt som deponering, er den mindst miljømæssigt bæredygtige metode, og den bør ikke anvendes mere end strengt nødvendigt.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

RESUMÉ

Der er mange måder at deponere affald på. At grave det ned i jorden, kendt som deponering, er den mindst miljømæssigt bæredygtige metode, og den bør ikke anvendes mere end strengt nødvendigt.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at forebygge eller i videst muligt omfang begrænse miljøbelastningen af overfladevand, grundvand, jord, luft og menneskers sundhed fra deponering af affald. Dette gøres ved at indføre præcise tekniske krav.

HOVEDPUNKTER

Deponeringsanlæg opdeles i tre kategorier: deponeringsanlæg for farligt affald, deponeringsanlæg for ikke farligt affald og deponeringsanlæg for inert affald (affald, som ikke går i forrådnelse, og som ikke er brændbart, såsom grus, sand og sten).

EU’s regeringer skal gennemføre nationale strategier for progressivt at reducere mængden af bionedbrydeligt affald, der føres til deponering.

Deponeringspladser må ikke modtage brugte dæk eller affald, der er flydende, antændeligt, eksplosivt eller ætsende eller fra hospitaler, klinikker eller dyrehospitaler.

Kun affald, der er blevet behandlet, må deponeres.

Dagrenovation må føres til deponeringsanlæg for ikke-farligt affald.

De nationale myndigheder skal sikre, at den opkrævede betaling for affaldsbortskaffelse ved deponering dækker alle udgifter fra åbning til nedlukning af anlægget.

Operatører af deponeringsanlæg skal ansøge om en godkendelse og oplyse følgende:

ansøgerens identitet og, i nogle tilfælde, operatørens identitet

arten og den samlede mængde af det affald, der skal deponeres

deponeringsanlæggets påtænkte kapacitet, herunder drifts-, overvågnings- og kontrolplaner

metoder til forebyggelse og nedbringelse af forurening

oplysninger om nedluknings- og efterbehandlingsprocedurer.

Den 16. april 2014 blev der vedtaget EU-lovgivning, der skal styrke kvaliteten af proceduren for vurdering af indvirkningerne på miljøet, der er fastsat i direktiv 2011/92/EU. Dette var nødvendigt for at sikre sammenhæng og synergi med andre områder i europæisk lovgivning og politikker.

Afgørelse 2003/33/EF fastsætter procedurer og kriterier for affaldsmodtagelse på deponeringsanlæg.

Se siderne om deponering af affald på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/31/EF

16.7.1999

16.7.2001

EUT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1-54

Direktiv 2011/97/EU

13.12.2011

15.3.2013

EUT L 328 af 10.12.2011, s. 49-52

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 1999/31/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (Den Europæiske Unions Tidende L 124 af 25.4.2014, s. 1-18).

Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EUT L 11 af 16.1.2003, s. 27-49).

Seneste ajourføring: 22.05.2015

Top