Help Print this page 
Title and reference
Deponering af affald

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Deponering af affald

Den Europæiske Union fastsætter strenge tekniske krav til lossepladser for i så stort omfang som muligt at forebygge og mindske de negative miljøvirkninger af deponering af affald, herunder navnlig forurening af overfladevand, grundvand, jordbund og luft samt på menneskers sundhed.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktivet tager sigte på at forebygge eller begrænse de negative virkninger fra affaldsdeponering på miljøet.

Direktivet opstiller de forskellige kategorier af affald (dagrenovation, farligt affald, ufarligt affald og inert affald), og det finder anvendelse på alle deponeringsanlæg der defineres som anlæg til bortskaffelse af affald ved deponering af affaldet på eller i jorden. Deponeringsanlæg klassificeres i en af følgende kategorier:

 • deponeringsanlæg for farligt affald;
 • deponeringsanlæg for ufarligt affald;
 • deponeringsanlæg for inert affald.

Til gengæld anvendes direktivet ikke på:

 • spredning af slam på jorden (herunder kloakslam og klapmateriale);
 • anvendelse af inert affald i deponeringsanlæg til terrænregulerings- eller retableringsarbejder;
 • deponering af ikke forurenet jord eller ikke farligt inert affald hidrørende fra eftersøgning efter og udvinding, behandling og opbevaring af mineraler samt fra driften af stenbrud;
 • deponering af ikke farligt klapmateriale langs mindre vandløb, hvorfra det er opgravet, og af ikke farligt klapmateriale i overfladevand, herunder i bunden af vandløbet eller i dets undergrund.

Der indføres en ensartet modtagelsesprocedure af sikkerhedshensyn:

 • affald skal underkastes behandling, før det kan modtages til deponering;
 • farligt affald, der opfylder kriterierne i direktivet, skal deponeres på et deponeringsanlæg for farligt affald;
 • deponeringsanlæg for ufarligt affald skal anvendes til dagrenovation og til ufarligt affald;
 • deponeringsanlæg for inert affald må kun anvendes til inert affald.

Nedenstående typer affald modtages ikke på deponeringsanlæg:

 • flydende affald;
 • brændbart affald;
 • eksplosivt eller brandnærende affald;
 • smittefarligt affald fra hospitaler og klinikker;
 • brugte dæk, dog med særlige undtagelser;
 • enhver anden type affald, som ikke opfylder direktivets modtagelseskriterier, jf. bilag II.

I direktivet er der fastsat en procedure til godkendelse af et deponeringsanlægs ibrugtagning. Ansøgningen om godkendelse skal indeholde følgende oplysninger:

 • ansøgerens og i givet fald operatørens identitet
 • arten og den samlede mængde af det affald, der skal deponeres
 • deponeringsanlæggets karakter
 • en beskrivelse af deponeringsstedet
 • påtænkte metoder til forureningsforebyggelse og -bekæmpelse
 • en drifts-, overvågnings- og kontrolplan
 • en plan for nedluknings- og efterbehandlingsprocedurer
 • ansøgerens sikkerhedsstillelse
 • en miljørisikovurdering, hvis påkrævet ifølge Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at bestående deponeringsanlæg kun fortsætter driften, hvis de snarest muligt anvender direktivets bestemmelser.

Hvert tredje år sender medlemsstaterne Kommissionen en beretning om direktivets gennemførelse.

På grundlag af disse beretninger offentliggør Kommissionen en fællesskabsrapport om direktivets gennemførelse (jf. nedenfor "Tilhørende dokumenter").

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/31/EF

16.7.1999

16.7.2001

EFT L 182 af 16.7.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008

Ændringerne og tilføjelserne til direktiv 1999/31/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Oplysninger om øer og isolerede bebyggelser, som medlemsstaterne har undtaget i medfør af deponeringsdirektivets artikel 3, stk. 4 [Den Europæiske Unions Tidende C 316 af 13.12.2005].

Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 11 af 16.1.2003]

Kommissionens beslutning 2000/738/EF af 17. november 2000 om et spørgeskema til medlemsstaternes indberetning om gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 298 af 25.11.2000].

Beretninger

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 20. november 2009 om gennemførelsen af Fællesskabets lovgivning om affald, direktiv 2006/12/EF om affald, direktiv 91/689/EØF om farligt affald, direktiv 75/439/EØF om olieaffald, direktiv 86/278/EØF om slam fra rensningsanlæg, direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, direktiv 1999/31/EF om deponering af affald og direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr for perioden 2004-2006 [KOM(2009) 633 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Gennemførelsen af direktivet om deponering af affald er særdeles utilfredsstillende, og der skal gøres en omfattende indsats for at fremme processen. Ti år efter vedtagelsen af direktivet har alle medlemsstater endnu ikke meddelt, at de har omsat og gennemført alle bestemmelserne. Et stort antal deponeringsanlæg overholder ikke direktivets krav, og der er reel risiko for, at et stort flertal af medlemsstaterne ikke vil overholde fristen den 16. juli 2009, pr. hvilken dato alle deponeringsanlæg under standarden, som eksisterede før direktivets indførelse, skal opfylde dets krav (medmindre der specifikt er givet dispensation). Kun ni medlemsstater har indberettet, at de opfylder 2006-kravene om omledning af biologisk nedbrydeligt kommunalt affald fra deponeringsanlæg, og opsamlingen af gas fra deponeringsanlæg forekommer utilstrækkelig. I 2009 var der 13 verserende sager om manglende overensstemmelse og 11 om mangelfuld gennemførelse mod medlemsstaterne. Kommissionen har som reaktion på medlemsstaternes systematiske forsømmelse af at gennemføre EU’s affaldslovgivning korrekt anlagt en strategisk tilgang.

Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af fællesskabets affaldslovgivning: Direktiv 75/442/EØF om affald, direktiv 91/689/EØF om farligt affald, direktiv 75/439/EØF om olieaffald, direktiv 86/278/EØF om slam fra rensningsanlæg, direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald og direktiv 1999/31/EF om deponering af affald for perioden 2001-2003 [KOM(2006) 406 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Ifølge denne rapport har flere medlemsstater benyttet direktivets undtagelsesmuligheder for visse former for affald eller deponeringsanlæg (f.eks. for afsides beliggende anlæg og underjordisk deponering). I en række lande skal et stort antal deponeringsanlæg for ikke-farligt affald eller inert affald genudstyres eller nedlukkes inden udgangen af 2009 med henblik på at opfylde direktivets krav. Størstedelen af medlemsstaterne har vedtaget kriterier for modtagelse af affald på anlæggene og nationale strategier for reduktion af mængden af bionedbrydeligt affald, der deponeres. Kommissionen har indledt flere overtrædelsesprocedurer på grund af ikke godkendte deponeringsanlæg eller misligholdelse af pligten til at sikre, at alle operatører af bestående deponeringsanlæg havde forelagt deres overgangsplaner i juli 2002.

Beretning fra Kommissionen af 30. marts 2005 om de nationale strategier til reduktion af deponeringen af bionedbrydeligt affald, i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [KOM(2005) 105 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I januar 2004 modtog Kommissionen de nationale strategier fra tolv medlemsstater (Irland og Spanien har ikke forelagt deres nationale strategier, mens Finlands strategi blev forelagt for sent til at kunne blive taget i betragtning i forbindelse med denne beretning). Belgien og Det Forenede Kongerige forelagde deres strategi på basis af regionale strategier. Til orientering skal de ti nye medlemsstater først forelægge deres efter tiltrædelsen.

Beretningen fremhæver, at kompostering, genanvendelse af papir og energigenvinding indgår i alle strategierne. De fleste strategier understreger behovet for at anvende organisk affald, der er sorteret ved kilden for at opnå kompost af høj kvalitet. Der er stor forskel på detaljeringsgraden i strategierne og foranstaltningerne til at nå målene. Nogle medlemsstater har valgt juridisk bindende foranstaltninger, medens andre har valg frivillige ordninger og tiltag. En gennemgang af strategierne gør det ikke muligt at afgøre med sikkerhed, om reduktionsmålene nås i de medlemsstater, hvor de endnu ikke er det. Der ser derimod ud til, at der skal gøres en yderligere indsats, for at nå målene.

Seneste ajourføring: 24.02.2010

Top