Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bortskaffelse af polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Bortskaffelse af polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT)

RESUMÉ AF:

Direktiv 96/59/EF — bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det harmoniserer lovgivningen om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (*) samt dekontaminering eller bortskaffelse af apparater, der indeholder dem.

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal sikre, at:

 • brugte PCB'er og PCT'er samt apparater, der indeholder dem, bortskaffes snarest muligt
 • der udarbejdes fortegnelser over apparater, der indeholder mere end 5 liter PCB'er og PCT'er, og at resuméer af disse sendes til Europa-Kommissionen inden for 3 år efter retsaktens vedtagelse
 • virksomheder, der bortskaffer PCB'er og PCT'er, godkendes og fører register over mængden af de brugte PCB'er og PCT'er, de modtager, samt deres oprindelse og art
 • der er indført sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge enhver brandfare for PCB'er og PCT'er eller apparater, der indeholder dem
 • PCB'er eller PCT'er ikke afbrændes på skibe
 • transformatorer ikke påfyldes PCB'er eller PCT'er
 • transformatorer, der indeholder mere end 0,05 vægtprocent PCB'er eller PCT'er, dekontamineres i henhold til betingelserne angivet i retsakten
 • apparater, der indeholder mere end 5 liter PCB'er og PCT'er dekontamineres og/eller bortskaffes senest ved udgangen af 2010, undtagen transformatorer, der indeholder mellem 0,05 og 0,005 vægtprocent PCB'er eller PCT'er, der kan bortskaffes, når deres levetid er forbi.

Fortegnelserne indeholder:

 • navn og adresse på indehaveren af apparatet
 • placering og beskrivelse af apparatet
 • mængden af PCB'er eller PCT'er, som apparatet indeholder
 • datoen for og behandlingsmetoden eller udskiftningen, der er udført eller planlagt
 • anmeldelsesdato.

Kommissionen:

 • fastsætter referencemålemetoderne til bestemmelse af PCB- og PCT-indholdet i kontaminerede materialer
 • fastsætter tekniske standarder for andre metoder til bortskaffelse af PCB'er og PCT'er
 • stiller en liste til rådighed over produktbetegnelser på elektriske apparater, dvs. kondensatorer, modstande eller induktansspoler, som indeholder PCB'er og PCT'er
 • definerer om nødvendigt mindre farlige PCB- og PCT-erstatningsprodukter.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 16. september 1996. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 16. marts 1998.

VIGTIGT BEGREB

(*) Polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT): en gruppe af menneskeskabte forbindelser, der tidligere blev benyttet i vid udstrækning, hovedsageligt i elektriske apparater. De blev forbudt i slutningen af 1970'erne i mange lande af miljømæssige årsager.

DOKUMENT

Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31-35)

Efterfølgende ændringer til direktiv 96/59/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2001/68/EF af 16. januar 2001 om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (meddelt under nummer K(2001) 107) (EFT L 23 af 25.1.2001, s. 31)

seneste ajourføring 24.05.2016

Top