Help Print this page 
Title and reference
Materialer og genstande i berøring med levnedsmidler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Materialer og genstande i berøring med levnedsmidler

Det seneste videnskabelige fremskridt har gjort det muligt at udvikle "aktiv" eller "intelligent" emballage, som forlænger en fødevares holdbarhed, eller som reagerer, når fødevaren bliver dårlig (f.eks. en emballage, som skifter farve). Disse nye materialetyper indgår nu i lovgivningen om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF.

RESUMÉ

Ved denne forordning indføres der obligatorisk mærkning af eller angivelse af konkrete oplysninger for alle stoffer, der kommer i berøring med fødevarer, eller som risikerer at komme i berøring med fødevarer, såfremt det ikke tydeligt fremgår, at de er bestemt til fødevarer.

Desuden sigter forordningen mod at tillade markedsføring af to typer emballage, som handler "intelligent", når de er i berøring med fødevarer. Den ene slags giver oplysninger om produktets kvalitet (friskhed), den anden opretholder produktets tilstand længere gennem en positiv kemisk ændring.

I det første tilfælde kan emballagen f.eks. ændre farve, hvis produktet ikke længere er friskt, eller sidste salgsdato er overskredet. I det andet tilfælde hindrer emballagen dannelsen af gasser, der skader produktet (iltfjernere eller midler, der absorberer ethylen), eller den frigør konserveringsmidler eller antioxidant-emittere. Såfremt disse materialer og genstande ændrer fødevarernes sammensætning eller organoleptiske egenskaber, skal de overholde fællesskabslovgivningen om tilsætningsstoffer.

Endvidere forbyder forordningen stoffer, der kan anvendes til at skjule en forringelse af produktet (som f.eks. aldehyder eller aminer) eller til at ændre farven med det formål at bedrage forbrugeren.

Anvendelsesområde

Den nye forordning er rettet mod alle materialer, der kommer i berøring med fødevarer, dvs. alle former for emballage, flasker (plastic og glas), spisebestik, husholdningsmaskiner (f.eks. kaffemaskiner) og selv lim og trykfarver til etiketter.

Forordningen uddyber bl.a. muligheden for at udarbejde en positivliste over tilladte stoffer (med udelukkelse af alle andre), når der skal udarbejdes særordninger for hver materialetype.

Evaluering af stofferne

Kommissionen vil vedtage særlige foranstaltninger med henblik på at udarbejde en liste over nye stoffer, der er tilladt i forbindelse med fremstillingen af plastikmaterialer, der må komme i berøring med fødevarer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet vil få til opgave at foretage en forudgående test af disse stoffers giftighed for at undgå enhver risiko for forbrugeren og kan på det grundlag tillade markedsføringen af stofferne.

Desuden vil der blive udpeget EF-referencelaboratorier og nationale referencelaboratorier med henblik på at sikre analyseresultaternes ensartethed i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

Sporbarhed

I forordningen specificeres også kravene til sporbarhed i relation til materialer, som er i berøring med fødevarer i alle fremstillings-, tilvirknings- og distributionsled.

For fødevarernes vedkommende sikres sporbarheden for indeværende af en forordning fra 2002. Begrebet sporbarhed "fra jord til bord" blev første gang nævnt i hvidbogen om fødevaresikkerhed fra 2000.

Mærkning

De nye "aktive" emballagetyper skal oplyse om, hvilken form for emballage der er tale om. Al "tom" emballage, som forbrugeren kan bruge til fødevarer, skal ledsages af angivelsen "til fødevarer" eller af et symbol (glas og gaffel), såfremt det ikke er oplagt, at emballagen er beregnet til fødevarer.

Kontekst

Den tidligere lovgivning om materialer, der er i berøring med fødevarer, har beskyttet forbrugernes sundhed, idet materialer i berøring med fødevarer ikke må medføre kemiske reaktioner, som ændrer varernes sammensætning eller organoleptiske egenskaber (smag, udseende, konsistens eller endog aroma).

Ved nærværende forordning ophæves denne lovgivning, således at det bliver muligt at udnytte det videnskabelige fremskridt inden for forskning i emballage. Ved forordningen ophæves også direktiv 80/590/EØF om fastlæggelse af et symbol, der kan ledsage materialer og genstande, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, da den indeholder bestemmelser om dette symbol (se ovenfor under mærkning).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1935/2004 [vedtagelse : fælles beslutningsprocedure COD/2003/0272]

3.12.2004

-

EUT L 338 af 13.11.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer [Den Europæiske Unions Tidende L 384 af 29.12.2006]. I denne forordning fastsættes der regler for god fremstillingsmæssig praksis for materialer, der er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer, således at de ikke bringer forbrugerens sundhed i fare eller medfører en ændring af fødevarernes sammensætning eller organoleptiske egenskaber.

Denne gode praksis finder anvendelse på aktive og intelligente materialer og genstande og på lim, keramik, kork, gummi, glas, ionbytterharpikser, metaller og legeringer, papir og pap, plast, tryksværte, celluloseregenerater, silikoner, tekstiler, lak og overfladebehandlinger, voksarter og træ (i henhold til bilag 1 til forordning (EF) nr. 1935/2004).

See also

For yderligere oplysninger om stoffer, der kommer i berøring med fødevarer, henvises til det relevante netsted hos Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (EN).

Seneste ajourføring: 13.04.2007

Top