Help Print this page 
Title and reference
Europæisk betalingspåkravsprocedure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europæisk betalingspåkravsprocedure

Denne forordning fastlægger en europæisk betalingspåkravsprocedure. Proceduren forenkler, fremskynder og nedsætter omkostningerne i forbindelse med grænseoverskridende sager om ubestridte pengekrav på det civil- og handelsretlige område. Det europæiske betalingspåkrav anerkendes og fuldbyrdes i alle medlemsstater, undtagen Danmark, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure.

RESUMÉ

Forordningen, der har fundet anvendelse siden 2008, fastlægger en europæisk betalingspåkravsprocedure. Denne procedure forenkler, fremskynder og nedsætter omkostningerne i forbindelse med grænseoverskridende sager om ubestridte pengekrav. Forordningen muliggør fri bevægelighed for europæiske betalingspåkrav overalt i medlemsstaterne ved at fastsætte mindstestandarder, hvis overholdelse overflødiggør en mellemliggende procedure i fuldbyrdelsesstaten forud for anerkendelsen og fuldbyrdelsen.

Anvendelse af proceduren på det civil- og handelsretlige område

Den europæiske betalingspåkravsprocedure finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område i grænseoverskridende sager, uanset domsmyndighedens art. Ved en grænseoverskridende sag forstås en sag, hvori mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor den ret, som har fået forelagt en anmodning, er beliggende. Forordningen finder anvendelse på alle medlemsstater undtagen Danmark.

Proceduren finder ikke anvendelse i spørgsmål vedrørende skat, told og administrative anliggender eller statens ansvar for handlinger og undladelser under udøvelse af statsmagt (acta jure imperii).

Den finder heller ikke anvendelse på:

 • formueforholdet mellem ægtefæller
 • konkurs, akkord og andre lignende ordninger
 • social sikring
 • krav affødt af forpligtelser uden for kontrakt, medmindre de er genstand for en aftale mellem parterne, eller der foreligger en gældsvedgåelse, eller de vedrører opgjort gæld i forbindelse med sameje.

Indgivelse af en anmodning om europæisk betalingspåkrav

Forordningen foreskriver, at der ved indgivelse af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav skal anvendes en formular A (bilag I). Det pågældende pengekrav skal være forfaldent på det tidspunkt, hvor anmodningen om et europæisk betalingspåkrav indgives.

Retternes kompetence fastslås efter fællesskabsreglerne på området, bl.a. forordning (EF) nr. 44/2001. Hvis kravet er knyttet til en aftale, der er indgået af en forbruger med henblik på brug, der anses for at ligge uden for dennes erhvervsmæssige virksomhed, og skyldneren er forbrugeren, er dog alene retterne i den medlemsstat, hvor skyldneren har bopæl, kompetente.

Den ret, som har fået forelagt en anmodning om et europæisk betalingspåkrav, undersøger hurtigst muligt, om betingelserne for godtagelse er opfyldt (om der er tale om en grænseoverskridende sag på det civil- og handelsretlige område, om retten, som har fået forelagt anmodningen, er kompetent mv.), og om anmodningen synes at være begrundet.

Hvis anmodningsformularen ikke indeholder alle de nødvendige oplysninger, giver retten ansøgeren lejlighed til at komplettere eller berigtige anmodningen inden for en vis frist, medmindre anmodningen er klart ubegrundet eller uantagelig. Forordningen foreskriver hertil anvendelse af formular B (bilag II).

Retten kan sende et forslag til ændring af anmodningen til ansøgeren, hvis anmodningen kun opfylder en del af de stillede krav. Forordningen foreskriver hertil anvendelse af formular C (bilag III). Inden for en vis frist opfordres ansøgeren til at acceptere eller afslå forslaget til et europæisk betalingspåkrav på det beløb, som retten har fastsat. Ansøgeren informeres om konsekvenserne af sin beslutning. Han svarer ved at returnere formularen.

Accepterer ansøgeren rettens forslag, udsteder retten et europæisk betalingspåkrav for den del af kravet, som ansøgeren har accepteret. Konsekvenserne af denne accept for den resterende del af det oprindelige krav afgøres efter national lov. Hvis fordringshaveren ikke overholder den frist, retten har fastsat, eller hvis han afviser forslaget, afviser retten anmodningen om et europæisk betalingspåkrav som helhed.

Retten underretter fordringshaveren om grundene til afvisning ved anvendelse af formular D (bilag IV). Afvisningen af anmodningen kan ikke appelleres. Afvisningen af anmodningen er dog ikke til hinder for, at fordringshaveren kan forfølge sit krav gennem en ny anmodning om et europæisk betalingspåkrav eller enhver anden procedure, der er hjemlet i en medlemsstats lov.

Udstedelse af et europæisk betalingspåkrav

Hvis betingelserne for indgivelse af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav er opfyldt, udsteder retten hurtigst muligt det europæiske betalingspåkrav, normalt senest tredive dage efter anmodningens indgivelse. Ved beregningen af de tredive dage ses der bort fra den tid, det tager fordringshaveren at komplettere, berigtige eller ændre anmodningen.

Det europæiske betalingspåkrav udstedes alene på grundlag af fordringshaverens oplysninger, som ikke er prøvet af retten. Det europæiske betalingspåkrav bliver eksigibelt, medmindre skyldneren indgiver en indsigelse til den udstedende ret.

Forordningen afskaffer eksekvaturproceduren, dvs. at det europæiske betalingspåkrav anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen. Fuldbyrdelsesprocedurerne er undergivet lovgivningen i den medlemsstat, i hvilken der anmodes om fuldbyrdelse af det europæiske betalingspåkrav.

Forkyndelse af det europæiske betalingspåkrav for skyldneren

Det europæiske betalingspåkrav forkyndes for skyldneren i overensstemmelse med national lov i den stat, hvor forkyndelsen skal foretages. Forordningen fastslår de minimumsnormer, der skal overholdes ved forkyndelse med bevis eller uden bevis for modtagelse fra skyldnerens side.

Forkyndelse med bevis for modtagelse

 • personlig forkyndelse: skyldneren underskriver et personligt modtagelsesbevis
 • personlig forkyndelse: den kompetente stævningsmand underskriver et dateret dokument, der fastslår, at skyldneren har modtaget dokumentet, eller at han har nægtet at modtage det uden lovlig grund
 • skyldneren underskriver og returnerer et dateret modtagelsesbevis, når han modtager det europæiske betalingspåkrav pr. post eller ved elektroniske midler som f.eks. fax eller e-mail.

Forkyndelse uden bevis for modtagelse:

 • personlig forkyndelse: forkyndelse på skyldnerens personlige adresse for personer, der har bopæl eller er ansat på den pågældende adresse
 • personlig forkyndelse: forkyndelse på skyldnerens erhvervsmæssige hjemsted for personer, der er ansat af skyldneren, hvis denne er en selvstændig erhvervsdrivende eller en juridisk person
 • deponering af påkravet i skyldnerens postkasse
 • deponering af påkravet på et postkontor eller hos en kompetent offentlig myndighed og skriftlig meddelelse om denne deponering i skyldnerens postkasse med angivelse af, at det drejer sig om et retsdokument
 • forkyndelse pr. post eller ved elektroniske midler med en automatisk kvittering for levering, hvis skyldneren på forhånd har givet sit samtykke hertil.

For at forkyndelsen af det europæiske betalingspåkrav kan foretages, skal skyldnerens adresse kendes med sikkerhed. Forkyndelsen kan også foretages for en repræsentant for skyldneren.

Indsigelse mod det europæiske betalingspåkrav

Den person, der modtager et europæisk betalingspåkrav, dvs. skyldneren, kan indgive en indsigelse over for den ret, der har udstedt betalingspåkravet. Indsigelsen skal sendes senest tredive dage efter, at betalingspåkravet er blevet forkyndt. Til indgivelse af indsigelsen kan skyldneren anvende formular F (bilag VI), som fremsendes til ham sammen med betalingspåkravet. Skyldneren angiver i indsigelsen, at han bestrider kravet, men er ikke forpligtet til at angive grundene hertil.

Når skyldneren indgiver indsigelse mod det europæiske betalingspåkrav, fortsætter sagen ved retterne i udstedelsesstaten efter de almindelige civile retsplejeregler, medmindre fordringshaveren har anmodet om, at sagen i så fald hæves.

Efter udløbet af fristen på tredive dage for indsigelse har skyldneren ret til anmode om prøvelse af det europæiske betalingspåkrav ved den kompetente ret i udstedelsesstaten i følgende tilfælde:

 • påkravet er blevet forkyndt uden modtagelsesbevis fra skyldnerens side, og hvis forkyndelsen ikke er foretaget i så god tid, at skyldneren har kunnet varetage sine interesser under sagen
 • skyldneren har været forhindret i at gøre indsigelse mod kravet som følge af force majeure eller som følge af ekstraordinære omstændigheder
 • hvis betalingspåkravet er blevet udstedt med urette.

Hvis retten afviser skyldnerens anmodning, forbliver det europæiske betalingspåkrav virksomt. Fastslår retten derimod, at prøvelsen er berettiget, er det europæiske betalingspåkrav uvirksomt.

Desuden afslås fuldbyrdelse på skyldnerens anmodning af den kompetente ret i fuldbyrdelsesstaten, hvis påkravet er uforeneligt med en retsafgørelse eller et påkrav, der tidligere er blevet udstedt i en medlemsstat eller et tredjeland. Denne afgørelse skal bl.a. vedrøre en tvist med samme genstand og samme parter, og den skal være anerkendt i fuldbyrdelsesstaten.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1896/2006

31.12.2006

-

EUT L 399 af 30.12.2006

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 1896/2006 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget På vej mod en europæisk horisontal ramme for kollektive retsmidler [ COM(2013 401 final af 11.6.2013 - ikke offentliggjort i EUT].

Dokumentet fremsætter en række fælles, ikke-bindende principper for kollektive søgsmålsordninger i medlemsstaterne, der giver borgere og virksomheder mulighed for at håndhæve de rettigheder, de har i medfør af EU-retten, i sager hvor de er blevet krænket.

Formålet med dokumentet er at sikre en sammenhængende tilgang til kollektive retsmidler i EU uden at harmonisere systemerne i medlemsstaterne. Der skal være mulighed for kollektive søgsmål på forskellige områder, hvor EU giver borgere og virksomheder rettigheder, som for eksempel inden for forbrugerbeskyttelse og finansielle tjenesteydelser. Disse midler bør medføre en forbedret adgang til domstolsprøvelse og samtidig garantere en passende retspleje for at undgå misbrug af sagsanlæg.

Henstillingen opfordrer EU-medlemsstaterne til at indføre passende foranstaltninger inden for to år. Kommissionen vil herefter vurdere status ud fra medlemsstaternes årlige rapporter med henblik på at evaluere, om det er nødvendigt med yderligere midler til at styrke den horisontale tilgang.

Seneste ajourføring: 08.04.2014

Top