Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indrejse og ophold for højt kvalificeret arbejdskraft (det blå EU-kort)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Indrejse og ophold for højt kvalificeret arbejdskraft (det blå EU-kort)

Direktivet fastlægger betingelserne for højt kvalificerede tredjelandsstatsborgeres indrejse i EU. Det indfører et blåt EU-kort og fastlægger betingelser og rettigheder i forbindelse med ophold, såvel i den udstedende stat som i de andre medlemsstater.

RETSAKT

Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse.

RESUMÉ

Nærværende direktivs formål er at forbedre Den Europæiske Unions (EU) evne til at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande. Formålet er ikke kun at styrke konkurrencedygtigheden i overensstemmelse med Lissabon-strategien men også at begrænse hjerneflugt. Direktivet skal:

 • lette højtkvalificerede arbejdstageres indrejse ved at harmonisere betingelserne for indrejse og ophold i hele EU
 • forenkle indrejseprocedurerne
 • forbedre retsstatus for højtkvalificerede arbejdstagere, der allerede befinder sig i EU.

Direktivet gælder for højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere, der søger ophold på over tre måneder i en medlemsstat med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, og for deres familiemedlemmer.

Betingelser for indrejse

For at opnå indrejsetilladelse til EU skal ansøgeren fremlægge:

 • en gyldig ansættelseskontrakt eller et bindende jobtilbud med en aflønning på mindst 1,5 gange den gennemsnitlige bruttoårsløn i den pågældende medlemsstat (medlemsstaterne kan sænke aflønningsniveauet til 1,2 for visse professioner, hvor landet har særligt stort behov for arbejdskraft fra tredjelande)
 • et gyldigt rejsedokument og en gyldig opholdstilladelse eller et nationalt langtidsvisum
 • bevis for gældende sygeforsikring
 • for regulerede erhverv, et dokument, der attesterer opfyldelse af betingelserne i den nationale ret for unionsborgeres udøvelse af et reguleret erhverv, og for ikke-regulerede erhverv dokumenter, der beviser, at den pågældende har relevante højere faglige kvalifikationer inden for det pågældende erhverv.

Derudover må ansøger ikke betragtes som en trussel mod den offentlige orden ifølge medlemsstatens opfattelse. Der kan forekomme krav om oplysning af ansøgers adresse i medlemsstaten.

Medlemsstaterne fastlægger det antal tredjelandsstatsborgere, der gives indrejsetilladelse.

Indrejseprocedure, udstedelse og inddragelse af det blå EU-kort

Medlemsstaterne kan frit beslutte, om ansøgning om det blå EU-kort skal udarbejdes af tredjelandsstatsborgeren og/eller dennes arbejdsgiver. Hvis en kandidat opfylder de ovennævnte betingelser, og de nationale myndigheder beslutter at tildele vedkommende indrejsetilladelse, får vedkommende udstedt et blåt EU-kort, der er gyldigt i en standardperiode på et til fire år. Ansøgningen skal godkendes eller afvises inden for 90 dage efter ansøgning. Hvis ansøgningen godkendes, skal ansøger have mulighed for at opnå de krævede visa.

En ansøgning om det blå EU-kort kan afvises, hvis den er udarbejdet på baggrund af dokumenter, der er forfalsket eller erhvervet på uretmæssig vis, eller hvis af hensyn til forholdene på arbejdsmarkedet medlemsstaten beslutter at give fortrinsret til:

 • EU-borgere
 • tredjelandsstatsborgere med præferencestatus ifølge Fællesskabsretten, som er statsborgere eller har status som fastboende udlændinge, og som ønsker at flytte til den pågældende medlemsstat.

Ansøgningen kan også afslås med baggrund i begrænsninger for det antal indrejsetilladelser, som den enkelte medlemsstat udsteder, regler for etisk ansættelsespraksis, eller hvis arbejdsgiveren er blevet straffet for sort arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse.

Det blå EU-kort kan blive inddraget, hvis indehaveren ikke har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og sine familiemedlemmer uden at skulle gøre brug af den pågældende medlemsstats sociale bistandssystem, eller hvis vedkommende har været arbejdsløs i mere end tre sammenhængende måneder eller i mere end en periode i løbet af kortets gyldighedsperiode.

Rettigheder og ophold i andre medlemsstater

Med kortet kan tredjelandsstatsborgere og deres familiemedlemmer:

 • rejse ind i, komme tilbage til og opholde sig i den udstedende medlemsstat og rejse gennem andre medlemsstater
 • arbejde i den pågældende sektor
 • oppebære samme rettigheder som statsborgere i den pågældende medlemsstat, hvad angår for eksempel arbejdsvilkår, social sikring, pension, anerkendelse af eksamensbeviser, uddannelse og erhvervsuddannelse.

Efter to års lovligt ophold har personerne ret til ligebehandling i forhold til statsborgere i medlemsstaten med hensyn til adgang til anden form for højt kvalificeret beskæftigelse. Efter 18 måneders lovligt ophold kan personerne flytte til en anden medlemsstat med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (under hensyntagen til de begrænsninger for antal indrejsetilladelser til tredjelandsstatsborgere, der er fastlagt i den pågældende medlemsstat).

Proceduren er den samme som ved indrejse i den første medlemsstat. En indehaver af det blå EU-kort og dennes familiemedlemmer kan dog frit rejse ind i og opholde sig i en anden medlemsstat, men skal indgive meddelelse til den anden medlemsstat senest én måned efter indrejsen. Den anden medlemsstat kan nægte tredjelandsstatsborgeren tilladelse til at arbejde der, indtil der foreligger en afgørelse om ansøgningen. Ansøgningen kan sendes til myndighederne i den anden medlemsstat, mens indehaveren af det blå EU-kort stadig bor og arbejder i den første medlemsstat.

Gennemførelse og rapportering

Fra 2013 indsamler Kommissionen årligt statistik fra medlemsstaterne over antallet af tredjelandsstatsborgere, til hvem et blåt EU-kort er udstedt, fornyet, tilbagekaldt eller afslået, om deres nationalitet og beskæftigelse samt om deres familiemedlemmer. Fra 2014 skal Kommissionen aflægge rapport om gennemførelsen af direktivet til Europa-Parlamentet og Rådet hvert tredje år og foreslå eventuelle ændringer, der skønnes nødvendige.

Baggrund

I sit handlingsprogram for lovlig indvandring, der blev fremlagt den 21. december 2005, fremsatte Kommissionen fem lovforslag vedrørende forskellige kategorier af tredjelandsstatsborgere. Nærværende direktiv er det første af forslagene.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/50/EF

19.6.2009

19.6.2011

EUT L 155 af 18.6.2009

Seneste ajourføring: 18.08.2009

Top