Help Print this page 
Title and reference
Det europæiske migrationsnetværk (EMN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det europæiske migrationsnetværk (EMN)

Ifølge nærværende beslutning oprettes et europæisk migrationsnetværk, hvis formål er at opfylde informationsbehovet hos Fællesskabets institutioner og medlemsstaternes myndigheder og institutioner om migration og asyl ved at tilvejebringe ajourførte, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om migration og asyl med henblik på at støtte Den Europæiske Unions (EU) politikformulering på disse områder. EMN har også til opgave at formidle oplysninger om disse spørgsmål til offentligheden.

RETSAKT

Rådets beslutning 2008/381/EF af 14. maj 2008 om oprettelse af et europæisk migrationsnetværk.

RESUMÉ

Ifølge denne beslutning oprettes et europæisk migrationsnetværk (EMN), hvis formål er at opfylde informationsbehovet hos Fællesskabets institutioner og medlemsstaternes myndigheder og institutioner om migration og asyl ved at tilvejebringe ajourførte, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om migration og asyl med henblik på at støtte Den Europæiske Unions (EU) politikformulering på disse områder. EMN har også til opgave at formidle oplysninger om disse spørgsmål til offentligheden.

For at opfylde formålet skal EMN:

 • indsamle og udveksle ajourførte og pålidelige data og oplysninger fra en lang række kilder
 • analysere disse data og oplysninger og formidle dem i et let tilgængeligt format
 • i samarbejde med andre relevante EU-organer bidrage til udarbejdelse af indikatorer og kriterier, der gør oplysningerne mere konsistente og bidrager til at udvikle fællesskabsaktiviteter, der har relation til migrationsstatistikker
 • regelmæssigt udarbejde og offentliggøre rapporter om migrations- og asylsituationen i Fællesskabet og i medlemsstaterne
 • oprette og vedligeholde et internetbaseret informationsudvekslingssystem, der giver adgang til relevante dokumenter og publikationer inden for migration og asyl
 • udbrede kendskabet til EMN ved at give adgang til de oplysninger, der indsamles, og formidle EMN's resultater, medmindre disse oplysninger er af fortrolig karakter
 • koordinere oplysninger og samarbejde med andre relevante europæiske og internationale organer.

EMN sørger for, at dets aktiviteter er i overensstemmelse med og koordineret med de relevante fællesskabsinstrumenter og –strukturer på migrations- og asylområdet.

Kommissionen koordinerer EMN’s arbejde i samarbejde med nationale kontaktpunkter udpeget i hver medlemsstat. De nationale kontaktpunkter etablerer et nationalt netværk bestående af en bred kreds af enheder, der repræsenterer alle interessenter. Et styrelsesråd yder politisk rådgivning om EMN's aktiviteter med henblik på i samarbejde med Kommissionen at sikre, at aktiviteterne på en passende måde afspejler Fællesskabets politiske prioriteter inden for migration og asyl. Kommissionen bistås i koordineringsopgaverne af en serviceudbyder.

Styrelsesrådet for EMN består af en repræsentant fra hver medlemsstat og en repræsentant for Europa-Parlamentet, der deltager som observatør. Kommissionens repræsentant er formand for styrelsesrådet. I tråd med opgaven som politisk rådgivningsorgan for EMN skal styrelsesrådets ansvarsområder omfatte godkendelse af EMN’s årlige aktivitetsprogram og budget (efterfulgt af en formel vedtagelse i Kommissionen), gennemgang af EMN’s fremskridt, fremlæggelse af en kortfattet statusrapport mindst en gang om året, identifikation af strategiske samarbejder samt rådgivning efter behov af EMN's nationale kontaktpunkter om eventuelle forbedringer i kontaktpunkternes arbejde.

De nationale kontaktpunkter består af mindst tre eksperter, der kan komme fra den samme eller forskellige enhed(er) i medlemsstaten, og som kollektivt har ekspertise inden for asyl og migration, der omfatter aspekter som lovgivning, politikformulering, forskning og statistik. Aktiviteterne omfatter:

 • deltagelse i EMN’s møder (mindst 5 møder årligt) for blandt andet at konstatere fremskridt, udveksle oplysninger og synspunkter, at give input til udarbejdelsen af aktivitetsprogrammet, at forbedre sammenligneligheden for eksempel gennem udarbejdelse af et glossar og en tesaurus
 • at udarbejde nationale rapporter efter fælles specifikationer med henblik på at øge sammenligneligheden i emner, der er relevante for de politiske beslutningstagere, herunder politikformulering og analyse af statistiske data
 • at bidrage med nationale oplysninger til informationsudvekslingssystemet på en sammenlignelig måde samt at lette struktureret informationssøgning via udarbejdelse af et EMN glossar og tesaurus
 • at udvikle kapacitet til at udsende og hurtigt besvare ad hoc forespørgsler
 • at oprette et nationalt migrationsnetværk bestående af enheder, der repræsenterer alle relevante interessenter, herunder organisering af mødeafholdelse.

På baggrund af de nationale rapporter udarbejder Kommissionen en sammenfattende rapport, der samler de vigtigste konklusioner og sætter dem i et EU-politiske perspektiv (f.eks. ved at sammenholde dem med de seneste politiske initiativer).

Irland og Det Forenede Kongerige har meddelt, at landene ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af afgørelsen om oprettelse af EMN. Danmark har meddelt, at landet ikke ønsker at deltage, men deltager dog i udvalgte EMN aktiviteter.

Baggrund

Med henblik på at løse behovet for informationsudveksling om alle aspekter vedrørende migration og bidrage til en fælles asyl- og immigrationspolitik oprettede Kommissionen i 2003 EMN på opfordring fra Det Europæiske Råd delvist som et pilotprojekt. Fra 2004 frem til udgangen af 2006 fungerede EMN som en forberedelsesaktion.

Med Haag-programmet øgedes behovet for en fælles analyse af migrationsfænomener (indsamling, tilvejebringelse, udveksling og effektiv anvendelse af ajourførte oplysninger), og EMN skal ses som et af midlerne til at nå målet.

Efter afslutningen af den vellykkede forberedelsesfase til EMN gennemførtes en offentlig høring vedrørende EMN’s fremtidige rolle og struktur. Høringen blev indledt med udgivelsen af en Grønbog af 28. november 2005 om det europæiske migrationsnetværks fremtid (KOM(2005) 606 endelig). Efterfølgende blev Forslag til Rådets beslutning publiceret i august 2007, der fastlagde retsgrundlaget for EMN. Forslaget blev vedtaget som Rådets beslutning 2008/381/EF den 14. maj 2008.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2008/381/EF

21.5.2008

-

EUT L 131 af 21.5.2008

Seneste ajourføring: 03.09.2008

Top