Help Print this page 
Title and reference
Sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

Direktivet omhandler beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i Den Europæiske Union (EU), med henblik på at modvirke ulovlig indvandring. Direktivet fastsætter fælles minimumsstandarder for sanktioner og andre foranstaltninger (udelukkelse fra offentlige ydelser, etc.) og i alvorlige tilfælde strafferetlige sanktioner mod arbejdsgivere, der beskæftiger sådanne tredjelandsstatsborgere.

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

RESUMÉ

Direktivet kræver, at medlemsstaterne skal forbyde beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Det fastsætter fælles minimumsstandarder for sanktioner mod arbejdsgivere, der overtræder forbudet. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende direktivet over for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, hvis udsendelse er blevet udsat, og som har tilladelse til at arbejde i henhold til national ret.

Arbejdsgivernes forpligtelser

Medlemsstaterne pålægger arbejdsgiverne:

 • at kræve, at en tredjelandsstatsborger inden ansættelse fremlægger en gyldig opholdstilladelse eller anden tilladelse,
 • at opbevare en kopi af opholdstilladelsen eller anden tilladelse mindst så længe beskæftigelsen varer, således at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eventuelt kan inspicere den,
 • at underrette de kompetente myndigheder om påbegyndelse af beskæftigelse af en tredjelandsstatsborger inden for en frist, som den enkelte medlemsstat fastsætter.

Medlemsstaterne kan vælge at anvende en forenklet underretningsprocedure, hvis arbejdsgiveren er en fysisk person, der i privat øjemed beskæftiger en tredjelandsstatsborger. Medlemsstaterne kan bestemme, at underretning ikke er nødvendig, hvis den ansatte har opnået status som fastboende udlænding.

Sanktioner

Medlemsstaterne skal sikre, at overtrædelser straffes med sanktioner over for arbejdsgiveren, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, herunder:

 • finansielle sanktioner, som øges efter antallet af ulovligt beskæftigede tredjelandsstatsborgere,
 • betaling af omkostningerne ved tilbagesendelse af ulovligt beskæftigede tredjelandsstatsborgere.

De finansielle sanktioner kan nedsættes i tilfælde, hvor en fysisk person i privat øjemed beskæftiger en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, uden at der er tale om særligt udnyttende arbejdsforhold.

Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgivere er forpligtet til at foretage efterbetalinger som f.eks. udestående løn, herunder omkostninger ved at sende efterbetalinger til det land, som tredjelandsstatsborgeren er rejst eller blevet sendt tilbage til inklusive bidrag til sociale sikringsordninger. Ved beregning af efterbetalinger antages det, at ansættelsesforholdet har varet mindst 3 måneder, med mindre bevis for andet foreligger.

Medlemsstaterne sørger for, at de nødvendige ordninger indføres for at sikre, at ulovligt beskæftigede tredjelandsstatsborgere kan modtage eventuelle efterbetalinger af løn fra deres arbejdsgivere. Tredjelandsstatsborgere skal underrettes om deres rettigheder, før hjemsendelse iværksættes.

Medlemsstaterne skal sikre, at følgende foranstaltninger også i givet fald anvendes over for arbejdsgivere:

 • udelukkelse fra visse eller alle offentlige ydelser, herunder EU-finansiering i op til fem år,
 • udelukkelse i op til fem år fra deltagelse i en offentlig kontrakt,
 • inddrivelse af ydelser, tilskud eller støtte, som er ydet til arbejdsgiveren i op til 12 måneder forud for opdagelsen af den ulovlige beskæftigelse,
 • midlertidig eller permanent lukning af forretningsstedet.

Når arbejdsgiveren er en underkontrahent, sikrer medlemsstaterne, at den kontrahent, som arbejdsgiveren er direkte underkontrahent til, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren kan holdes ansvarlig. Dog holdes kontrahenter, der har opfyldt kravene om nødvendig omhu som defineret i national ret, ikke ansvarlig. Medlemsstaterne kan i national ret fastsætte strengere ansvarsbestemmelser for underkontrahenter.

Forsætlig overtrædelse udgør en strafbar handling, når:

 • overtrædelsen fortsætter eller gentages konsekvent,
 • overtrædelsen vedrører samtidig ansættelse af et betydeligt antal tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold,
 • overtrædelsen er forbundet med særligt udnyttende arbejdsforhold,
 • overtrædelsen vedrører ansættelse af personer, der er offer for menneskehandel,
 • overtrædelsen vedrører ulovlig beskæftigelse af en mindreårig.

Tilskyndelse, medvirken til og anstiftelse af de omhandlede former for adfærd kan straffes som en strafbar handling.

Strafferetlige sanktioner kan ledsages af andre foranstaltninger, herunder offentliggørelse af retsafgørelsen. Juridiske personer kan også gøres ansvarlige.

Klager og inspektioner

Medlemsstaterne skal sikre, at ulovligt beskæftigede tredjelandsstatsborgere kan indgive klager over deres arbejdsgivere direkte eller gennem upegede tredjemænd. Til personer, der har været udsat for særligt udnyttende arbejdsforhold, kan der fra sag til sag udstedes opholdtilladelser af begrænset varighed, der er knyttet til varigheden af de relevante nationale procedurer, efter tilsvarende retningslinjer som i Direktiv 2004/81/EF om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder.

Medlemsstaterne skal foretage effektive og tilstrækkelige inspektioner baseret på en regelmæssig risikovurdering, med henblik på at styre beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Baggrund

Kommissionen foreslår de nævnte foranstaltninger i Meddelelse fra Kommissionen af 19. juli 2006 om den politiske prioritering i bekæmpelsen af ulovlig indvandring af statsborgere fra tredjelande. Rådet (15.-16. december 2006) har underskrevet forslaget og bedt Kommissionen om at fremsætte forslag.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/52/EF

20.7.2009

20.7.2011

EUT L 168 af 30.6.2009

Seneste ajourføring: 03.12.2009

Top