Help Print this page 
Title and reference
Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet

Samtidig med at internettet er blevet en del af vores hverdag, er internetbrugerne også blevet sårbare over for kriminelle, der ofte opererer fra andre kontinenter. Set i lyset af den hurtige stigning i cyberkriminalitet* banede Europa-Kommissionen i 2007 vejen for en vidtrækkende politik, der skal tackle den.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget: Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet (KOM(2007) 267 endelig udg. af 22.5.2007).

RESUMÉ

Samtidig med at internettet er blevet en del af vores hverdag, er internetbrugerne også blevet sårbare over for kriminelle, der ofte opererer fra andre kontinenter. Set i lyset af den hurtige stigning i cyberkriminalitet* banede Europa-Kommissionen i 2007 vejen for en vidtrækkende politik, der skal tackle den.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den havde til formål at fremlægge en generel politik, der skulle forbedre koordineringen i bekæmpelsen af cyberkriminalitet.

HOVEDPUNKTER

Målsætning og tiltag

Dette var for at styrke bekæmpelsen af cyberkriminalitet på nationalt, europæisk og internationalt plan ved:

1.

bedre operationelt politisamarbejde ved at styrke og afklare ansvaret mellem Europol, Eurojust og andre strukturer

2.

koordinerede og forbundne uddannelsesprogrammer for EU-landenes politi- og domsmyndigheder i samarbejde med Europol, Eurojust, Det Europæiske Politiakademi og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere

3.

bedre politisk samarbejde og koordinering mellem EU-landene ved at oprette et permanent EU-kontaktsted til udveksling af oplysninger og en EU-uddannelsesplatform vedrørende cyberkriminalitet

4.

politisk og juridisk samarbejde med ikke-EU-lande via Europarådets konvention fra 2001 om cyberkriminalitet (og tillægsprotokollen hertil), G8 Lyon-Roma High-Tech Crime Group og Interpol-administrerede projekter

5.

forbedret dialog mellem den private og den offentlige sektor for at skabe gensidig tillid og dele relevante oplysninger

6.

ensartet lovgivning og definitioner i EU-landene på området for cyberkriminalitet

7.

udvikling af måleredskaber/indikatorer, som kan måle omfanget af cyberkriminalitet

8.

øget opmærksomhed på farerne og omkostningerne ved cyberkriminalitet

9.

EU-forskningsprogrammer, f.eks. under fonden for intern sikkerhed - politi.

RESULTATER

Disse omfatter:

et direktiv om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn online og børnepornografi

et direktiv om angreb på informationssystemer (2013).

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om cyberkriminalitet.

BAGGRUND

Artikel 68 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som trådte i kraft i 2009, anerkendte formelt Det Europæiske Råds afgørende rolle i lovgivningen på området for indre anliggender. Det giver mulighed for at supplere tiltaget mod cyberkriminalitet med EU-lovgivning og mere vidtrækkende initiativer.

NØGLEBEGREB

Cyberkriminalitet: kriminelle handlinger, som begås under anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og informationssystemer eller er rettet mod sådanne net og systemer.

Handlingerne kan inddeles i tre kategorier:

Traditionelle former for kriminalitet, der begås ved at anvende internettet (f.eks. svig eller falskneri). Disse handlinger spænder fra identitetstyveri til »phishing« (hvor cyberkriminelle opretter falske bankwebsteder for at narre kunderne til at oplyse deres adgangskode eller data, så de kan stjæle deres penge). Internettet har også forandret den internationale handel med narkotika, våben og udryddelsestruede arter.

Udgivelse af ulovligt indhold, såsom materiale, der opfordrer til terrorisme, vold, racisme og fremmedhad eller seksuel misbrug af børn.

Kriminalitet, som kun angår elektroniske net. Ny og ofte vidtrækkende kriminalitet i stor skala, der var ukendt før internetalderen. Her angriber kriminelle informationssystemer, og det omfatter i nogle tilfælde angreb på en stats kritiske informationsinfrastruktur, hvilket også er et direkte angreb på borgerne. Disse angreb kan ske via »botnet« (et akronym for »robot networks«), hvor kriminelle distribuerer »malware« (skadelig software), som forvandler en brugers computer til en »bot«, når det downloades. Et netværk af inficerede computere anvendes herefter til at begå kriminalitet uden brugernes viden.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - EU-strategi for cybersikkerhed: Et åbent, sikkert og beskyttet cyberspace (JOIN (2013) 1 final af 7. februar 2013).

Seneste ajourføring: 26.05.2015

Top