Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-statistikker over asyl og migration

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU-statistikker over asyl og migration

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 862/2007 — EU-statistikker over migration og international beskyttelse

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter fælles regler for EU vedrørende indsamling og udarbejdelse af statistikker om migration (udvandring (*) og indvandring (*)), international beskyttelse (asyl), lovlig og ulovlig migration (*) og tilbagevenden af EU og EFTA landene.

HOVEDPUNKTER

Krav til statistik

Forordningen fastsætter krav til statistik for forskellige kategorier af data:

I forbindelse med international migration skal EU-landene indberette statistiske oplysninger til Eurostat vedrørende:

indvandrere, der flytter til det pågældende EU-land

udvandrere, der flytter fra det pågældende EU-land

personer med sædvanlig bopæl i det pågældende EU-land

personer, der har erhvervet statsborgerskab.

I forbindelse med ikke-EU-statsborgeres opholdstilladelser og ophold skal EU-landene indberette statistiske oplysninger til Eurostat vedrørende:

udstedte opholdstilladelser og udstedte tilladelser grundet en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for ophold

antallet af gyldige opholdstilladelser og tilladelser til fastboende udlændinge.

I forbindelse med international beskyttelse skal EU-landene indberette statistiske oplysninger til Eurostat vedrørende:

personer, der ansøger om international beskyttelse

uledsagede børn, der ansøger om international beskyttelse

verserende ansøgninger om international beskyttelse

asylansøgninger, som er blevet trukket tilbage

afviste ansøgninger om international beskyttelse

tildelinger af flygtningestatus, subsidiær beskyttelse, nationale humanitære og midlertidige beskyttelsesstatusser

anmodninger, afgørelser og overførsler i henhold til Dublin III-forordningen

personer, der tildeles genbosættelse (*).

I forbindelse med forebyggelse af ulovlig indrejse og ophold samt med tilbagevenden skal EU-landene indberette statistiske oplysninger om antallet af:

ikke-EU-statsborgere, som er nægtet indrejse ved EU-landets ydre grænser

ikke-EU-statsborgere, som anses for at opholde sig ulovligt i EU-landet

administrative eller retslige afgørelser, der pålægger personer at forlade EU-landet

antallet af ikke-EU-statsborgere, der har forladt EU-landet efter at være pålagt at forlade landets område.

Datakilder

Statistikkerne baseres på en række datakilder, herunder:

registre over administrative og retslige procedurer

registre over populationen eller vedrørende administrative procedurer

folketællinger

stikprøveundersøgelser.

Generelt opdeles statistikker efter alder, køn, statsborgerskab eller fødeland. Dataene indsamles dog også til andre kategorier såsom begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse eller et land, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl eller får sædvanlig bopæl.

Gennemførelse

Kommissionen forelægger hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af forordningen. Rapporten fra 2015 konkluderede, at der var sket forbedringer med hensyn til dataenes tilgængelighed, fuldstændighed, kvalitet og rettidighed.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. august 2007.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

(* Udvandring: den handling, hvorved en person, der tidligere har haft sædvanlig bopæl i et EU-land, ophører med at have bopæl i dette EU-land i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder.

(*) Indvandring: den handling, hvorved en person tager sædvanlig bopæl i et andet EU-land eller ikke-EU-land i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder.

(*) Ulovlig migration: bevægelsen af personer over grænser, der ikke overholder de administrative eller juridiske normer i udrejse-, transit- eller indrejselandet.

(*) Genbosættelse: overførslen af ikke-EU-borgere til et EU-land, hvor de har tilladelse til at opholde sig med det formål at opnå international beskyttelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199, 31.7.2007, s. 23-29)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2010 af 23. april 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse for så vidt angår fastlæggelse af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, og grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl, og grupper af statsborgerskaber (EUT L 104, 24.4.2010, s. 37-39)

Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2010 af 15. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse for så vidt angår fastsættelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelser (EUT L 66, 16.3.2010, s. 1-2)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse (COM(2015) 374 final af 30.7.2015)

seneste ajourføring 04.01.2016

Top