Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles fly til udsendelse af ulovlige indvandrere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fælles fly til udsendelse af ulovlige indvandrere

Denne beslutning har til formål at samordne fælles foranstaltninger til udsendelse med fly fra to eller flere medlemsstater af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af afgørelser om udsendelse.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2004/573/EF af 29. april 2004 om tilrettelæggelse af samlet udsendelse med fly fra to eller flere medlemsstaters område af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af individuelle afgørelser om udsendelse.

RESUMÉ

Denne beslutning fastsætter regler for tilrettelæggelse af tilbagesendelse med fly af tredjelandsstatsborgere *, der er omfattet af udsendelsesforanstaltninger. Den omhandler bl.a. de specifikke opgaver, der påhviler de myndigheder, der er udpeget af den medlemsstat *, der varetager tilrettelæggelsen af udsendelsen, samt de fælles opgaver.

Denne beslutning er vedtaget, uden at Europa-Parlamentet har afgivet udtalelse.

Hver medlemsstat udpeger den nationale myndighed, der skal varetage tilrettelæggelsen af den fælles flytransport *. De nationale myndigheder i den medlemsstat, der varetager tilrettelæggelsen, skal:

 • udvælge luftfartsselskabet og i samråd med dette fastsætte omkostningerne i forbindelse med den fælles flytransport
 • hos transit- og bestemmelsestredjelandene anmode om og indhente de tilladelser, der kræves for at gennemføre den fælles flytransport
 • kontakte og træffe passende foranstaltninger sammen med de deltagende medlemsstater *
 • fastlægge de nærmere operationelle foranstaltninger og sammen med de deltagende medlemsstater fastlægge, hvor meget ledsagepersonale * der er relevant i forhold til det antal tredjelandsstatsborgere, der skal udsendes
 • indgå de nødvendige finansielle aftaler med de deltagende medlemsstater.

Den deltagende medlemsstat meddeler den nationale myndighed i den medlemsstat, der varetager tilrettelæggelsen, at den agter at deltage i den fælles udsendelse, idet den oplyser, hvor mange tredjelandsstatsborgere den ønsker at udsende, og den stiller et tilstrækkeligt ledsagepersonale til rådighed for hver tredjelandsstatsborger, der skal udsendes.

Den medlemsstat, der varetager tilrettelæggelsen, og hver af de deltagende medlemsstater sørger for:

 • at sikre, at alle berørte tredjelandsstatsborgere og alt ledsagepersonale er i besiddelse af gyldig rejselegitimation og andre nødvendige dokumenter, såsom indrejse- og/eller transitvisum, attester og beviser
 • underrette deres diplomatiske og konsulære repræsentationer i transit- og bestemmelsestredjelandene om tilrettelæggelsen af den fælles flytransport med henblik på at opnå fornøden bistand.

De fælles retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser og for de tilbagesendte personers helbredstilstand, adfærdskodeks for det ledsagende personale og retningslinjer for anvendelsen af tvangsforanstaltninger findes i bilaget til beslutningen.

De sikkerhedsbestemmelser, der skal træffes i forbindelse med den fælles udsendelse med fly, vedrører fem faser: fasen forud for tilbagesendelse, fasen inden afgang i afgangs- eller transitlufthavne, proceduren under flyvningen, transitfasen og ankomstfasen.

Retsaktens nøglebegreber

 • Tredjelandsstatsborger: en person, der hverken er statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller i Republikken Island eller Kongeriget Norge.
 • Medlemsstat, der varetager tilrettelæggelsen: den medlemsstat, der varetager tilrettelæggelsen af den fælles flytransport.
 • Den deltagende medlemsstat: den medlemsstat, der deltager i den fælles udsendelse med fly tilrettelagt af den medlemsstat, der varetager tilrettelæggelsen.
 • Fælles flytransport: befordring af tredjelandsstatsborgere, udført af et hertil udpeget luftfartsselskab.
 • Udsendelse og fælles udsendelse med fly: alle de aktiviteter, der er nødvendige for at udsende de pågældende tredjelandsstatsborgere, herunder fælles flytransport.
 • Ledsagepersonale: det sikkerhedspersonale, der ledsager tredjelandsstatsborgere under en fælles udsendelse med fly, og de personer, der har ansvaret for lægelig bistand, samt tolke.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2004/573/EF

7.8.2004

-

EUT L 261 af 6.8.2004

Seneste ajourføring: 03.12.2007

Top