Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ensartet udformning af visa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ensartet udformning af visa

Der er udformet en ensartet visummodel for at fremme harmoniseringen af national visumpolitik og for at øge den frie bevægelighed for personer inden for EU.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

En ensartet udformning af visa

Med forordningen indføres en ensartet udformning af visa, der er fælles for alle medlemsstater.

I forordningen forstås ved visum en tilladelse, der gives af en medlemsstat, eller en afgørelse, der træffes af en medlemsstat, og som er obligatorisk for indrejse på dens område med henblik på

  • et påtænkt ophold i den pågældende medlemsstat eller i flere medlemsstater af sammenlagt højst tre måneders varighed;
  • transit gennem den pågældende medlemsstats eller flere medlemsstaters område eller lufthavnstransitområde.

Oplysningerne, der er indeholdt i det ensartede visaformat skal være i overensstemmelse med:

  • de tekniske specifikationer, der er angivet i tillægget til bestemmelserne, som fastslår de genkendelige sikkerhedsfunktioner, der er umiddelbart synlige for øjet;
  • de supplerende tekniske specifikationer, som har til formål at forhindre forfalskninger af visa og til visning af metoder til udfyldning af visa.

Hvis de supplerende tekniske specifikationer skal holdes hemmelige, så må de kun videregives til

  • dem der har ansvar for trykning af visa;
  • personer, der på lovlig vis er godkendt af Kommissionen og eller en medlemsstat.

Yderligere tiltag for at sikre en høj sikkerhed blev indført af Kommissionen den 7. februar 1996 og den 27. december 2000.

Hver medlemsstat udpeger kun ét organ, der har ansvar for trykning af visa. Medlemsstaten meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater navnet på dette organ.

Som angivet i EU-direktivet 95/46 om beskyttelse af enkeltpersoner vedrørende behandling af persondata og om fri behandling af sådan data, en enkeltperson, der har fået udstedt visa, kan efter ønske, anmode om at der laves rettelser vedr. deres personlige detaljer, der er indført i visaet.

Kommissionen hjælpes ved udarbejdelsen af det ensartede visa af en komite bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne og ledes af en repræsentant fra Kommissionen.

Medlemsstaterne kan bruge det ensartede visa til andre formål, end dem der er nævnt ovenfor, så længe det ikke medfører forvirring for det ensartede visa.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1683/95

3.8.1995

-

EFT L 164 af 14.7.1995

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 334/2002

15.3.2002

-

EFT L 53 af 23.2.2002

Forordning (EF) nr. 856/2008

22.9.2008

-

OJ L 235 af 2.9.2008

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 53 af 23.2.2002].

  • Denne forordning skal kun beskrive den ensartede udformning af ark til påføring af visum med henblik på at gøre det sikrere. I bilaget findes et eksemplar af det pågældende ark. Der er udarbejdet tekniske forskrifter for at opnå et vist sikkerhedsniveau med hensyn til efterligning, forfalskning og tyveri. Bestemmelserne skal være hemmelige, bliver ikke offentliggjort, og de bliver kun meddelt til de organer, medlemsstaterne har udpeget og pålagt at trykke arkene.
  • Medlemsstaterne skal anvende det ensartet udformede ark senest to år efter vedtagelsen af ovennævnte bestemmelser.
  • Indførelsen af det nye ensartet udformede ark berører ikke gyldigheden af tidligere udstedte visa, medmindre den pågældende medlemsstat bestemmer andet. For så vidt angår beskyttelse af persondata, vil bestemmelserne i direktiv 95/46/EF blive iagttaget.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 [Den Europæiske Unions Tidende L 182 af 29.6.2013].

Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, transeuropæiske net, retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, miljø, toldunionen, eksterne forbindelser, udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik samt institutioner på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse [Den Europæiske Unions Tidende L 158 af 10.6.2013].

Seneste ajourføring: 10.04.2014

Top