Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anmeldelse af dyresygdomme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Anmeldelse af dyresygdomme

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 82/894/EØF — anmeldelse af dyresygdomme inden for Den Europæiske Union

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det etablerer en liste over smitsomme dyresygdomme (land- og akvakulturdyr*), som skal anmeldes på grund af den fare, de vil sprede som resultat af handel mellem lande i Den Europæiske Union (EU).
 • Det etablerer en metode til hurtig anmeldelse af disse sygdomme, så deres udvikling kan overvåges.
 • Denne anmeldelse giver mulighed for hurtig anvendelse af forskellige beskyttelsesforanstaltninger, som er fastsat i EU-lovgivningen.

HOVEDPUNKTER

 • For at forebygge spredning af visse smitsomme dyresygdomme skal EU-landene underrette Europa-Kommissionen om:
  • et udbrud* af en hvilken som helst af de sygdomme, der er anført i direktivets bilag I
  • ophævelse af restriktioner i forbindelse med udbrud af en hvilken som helst af disse sygdomme efter standsning af det seneste udbrud.
 • EU-landene skal:
  • underrette Kommissionen og de andre EU-lande inden 24 timer om såvel et primærudbrud* som ophævelse af restriktioner efter standsning af det seneste udbrud
  • underrette Kommissionen om alle sekundærudbrud* bekræftet på deres område på den første arbejdsdag i hver uge. Disse oplysninger videresendes derefter af Kommissionen til de centrale veterinærmyndigheder i alle EU-lande.
 • Kommissionen bistås i sit arbejde af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Ophævelse

Direktivet ophæves og erstattes af forordning (EU) 2016/429 fra den 21. april 2021.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 23. december 1982. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 1. januar 1984.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Akvakultur: opdræt af fisk, skaldyr, akvatiske planter, tang osv.

Udbrud: den bedrift eller det sted på EU’s område, hvor dyr holdes sammen, og hvor et eller flere tilfælde er blevet officielt bekræftet.

Primærudbrud: et udbrud, som ikke har forbindelse med tidligere udbrud i samme region i et EU-land, eller første forekomst i en anden region i samme EU-land.

Sekundærudbrud: et udbrud, som følger efter et primærudbrud i en allerede inficeret region.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58-62)

Efterfølgende ændringer til direktiv 82/894/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2007/142/EF af 28. februar 2007 om oprettelse af et EF-veterinærberedskabsteam, som skal bistå Kommissionen med at yde medlemsstaterne og tredjelande støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresygdomme (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 27-29)

Kommissionens beslutning 2005/176/EF af 1. marts 2005 om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40-41)

seneste ajourføring 06.12.2016

Top