Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af handel med vilde dyr og planter truer ikke deres overlevelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af handel med vilde dyr og planter truer ikke deres overlevelse

Den Europæiske Union (EU) er et stort marked for lovlige og ulovlige produkter fra vilde dyr og planter. Den søger at beskytte og bevare udryddelsestruede arter gennem kontrol med handel og transport.

DOKUMENT

Rådets Forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) er et stort marked for lovlige og ulovlige produkter fra vilde dyr og planter. Den søger at beskytte og bevare udryddelsestruede arter gennem kontrol med handel og transport.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) skal gennemføres ensartet i alle EU-lande på grund af EU’s indre marked og fraværet af systematiske grænsekontroller. CITES gennemføres i EU via et sæt forordninger kaldet EU-reglerne for handel med vilde dyr og planter. EU-landene anvender regler for import og eksport af udryddelsestruede dyre- og plantearter og produkter heraf.

HOVEDPUNKTER

Kontrol af handelen

  • Import af enheder af udryddelsestruede arter til EU kræver en tilladelse udstedt af en myndighed i EU-destinationslandet eller en importmeddelelse.
  • Eksport fra EU kræver en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat udstedt af en myndighed i det EU-land, hvor enhederne befinder sig.
  • Kategorierne af arterne er opført i forordningens bilag A til D.
  • Kommerciel handel med enheder opført i bilag A, for eksempel geparden, er forbudt, mens transport af levende dyr inden for EU skal forudgodkendes.
  • Transport af levende enheder af arterne opført i bilag B og C, såsom kobraen eller desmerkatten, er underlagt regler om certificering og passende opbevaring og pleje, mens bilag D dækker andre transitter med levende dyr, hele skind og planteprodukter.
  • Der kan indføres yderligere restriktioner i særlige tilfælde, og EU-landene kan have deres egne strengere regler.

Der er undtagelsesbestemmelser for enheder, der er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, er en del af personlige effekter eller skal til forskningsinstitutioner.

Organisering og kommunikation

EU-landene skal:

  • udpege toldsteder, der skal udføre kontrollen
  • udpege styrelses- og videnskabsråd, som har ansvaret for gennemførelsen
  • kontrollere overholdelsen af bestemmelser og straffe overtrædelser
  • udarbejde en rapport og udveksle oplysninger om gennemførelsen og eventuelle afvisninger af tilladelser.

I februar 2014 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse, der lancerede debatten om EU’s tilgang til ulovlig handel med vilde dyr og planter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. juni 1997.

Der er yderligere oplysninger om:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 338/97

3.3.1997

-

EUT L 61 af 3.3.1997, s. 1-69

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1497/2003

30.8.2003

-

EUT L 215 af 27.8.2003, s. 3-84

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Forordning (EF) nr. 834/2004

19.5.2004

-

EUT L 127 af 29.4.2004, s. 40-42

Forordning (EF) nr. 1332/2005

22.8.2005

-

EUT L 215 af 19.8.2005, s. 1-60

Forordning (EF) nr. 398/2009

10.6.2009

-

EUT L 126 af 21.5.2009, s. 5-8

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 338/97, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1-69). Konsolideret version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 (EUT L 242, 7.9.2012, s. 13-45) Konsolideret version.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/57 af 15. januar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (EUT L 10, 16.1.2015, s. 19-24).

Rådets afgørelse (EU) 2015/451 af 6. marts 2015 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (Den Europæiske Unions Tidende L 75 af 19.3.2015, s. 1-3).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/736 af 7. maj 2015 om forbud mod indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter (EUT L 117, 8.5.2015, s. 25-44).

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU’s strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2014) 64 final af 7.2.2014).

seneste ajourføring 19.05.2015

Top