Help Print this page 
Title and reference
Udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

Formålet med denne forordning er at beskytte og bevare udryddelsestruede vilde dyre- og plantearter via kontrol af handel med sådanne arter ved at fastsætte betingelser for import, eksport og reeksport heraf og for transport heraf inden for Den Europæiske Union (EU) i overensstemmelse med CITES-konventionen.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Denne forordning finder anvendelse under overholdelse af målsætningerne, principperne og bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES). Den fastlægger en liste over udryddelsestruede arter i fire bilag (A, B, C og D). Graden af beskyttelse og beskaffenheden af de handelsforanstaltninger, der gælder for de omhandlede arter, varierer alt efter, i hvilket bilag arten er opført.

Ifølge denne forordning gælder fælles vilkår for:

  • udstedelse, anvendelse og forelæggelse af dokumenter vedrørende tilladelse til indførsel og til eksport eller reeksport af enheder af arter, som er omfattet af forordningen. Medmindre andet følger af strengere foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte træffe, er disse dokumenter gyldige i hele Fællesskabet,
  • salg eller anden form for handel med enheder af de i bilag A opførte arter inden for Fællesskabet.

Indførsel i Fællesskabet

Import af enheder af udryddelsestruede arter er omfattet af krav om:

  • forelæggelse af importtilladelse udstedt af et styrelsesråd i bestemmelsesmedlemsstaten eller en importmeddelelse, samt
  • gennemførelse af de nødvendige kontroller.

Kommissionen kan til enhver tid indføre generelle importrestriktioner eller restriktioner gældende for bestemte oprindelseslande, og Kommissionen offentliggør regelmæssigt en liste over disse restriktioner i Den Europæiske Unions Tidende.

Eksport eller reeksport uden for Fællesskabet

Eksport eller reeksport af enheder af udryddelsestruede arter er omfattet af krav om:

  • forelæggelse af eksporttilladelse eller reeksporttilladelse udstedt af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig, samt
  • gennemførelse af de nødvendige kontroller.

Afvisning af ansøgninger om tilladelser og certifikater

Hvis en medlemsstat afviser en ansøgning om tilladelse eller certifikat, underretter den straks Kommissionen om afvisningen og om grundene herfor, hvorefter Kommissionen er ansvarlig for at underrette de øvrige medlemsstater.

Undtagelsesbestemmelser

Denne forordning fastsætter undtagelsesbestemmelser for enheder, der er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, for enheder, som er i transit, og for enheder, der henhører under personlige effekter og bohave eller under forskningsinstitutioner.

Bestemmelser vedrørende kontrol af handel

Køb af eller handel med enheder af de i bilag A opførte arter er forbudt.

Medlemsstaterne kan ligeledes forbyde opbevaring af enheder, som tilhører de i bilag A opførte arter.

Transport af levende enheder

En transport i Fællesskabet af en levende enhed af en i bilag A opført art skal forudgodkendes af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enheden befinder sig.

Ved transport i Fællesskabet af en levende enhed af en i bilag B opført art skal den påtænkte modtager overholde reglerne om dyrebeskyttelse (opbevaring og pleje).

Kommissionen kan til enhver tid indføre restriktioner for opbevaring eller transport af levende enheder af disse arter, for hvilke der er indført restriktioner for indførsel til Fællesskabet.

Indgangs- og udgangssteder

Medlemsstaterne skal:

  • udpege toldsteder, der skal udføre kontrollen og formaliteterne i forbindelse med de af forordningen omfattede arter. En liste over disse kontorer offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;
  • udpege styrelses- og videnskabsråd med ansvar for gennemførelsen af denne forordning. En liste over disse myndigheder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;
  • overvåge overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning og indføre sanktioner for overtrædelse.

Meddelelse af oplysninger

Denne forordning etablerer et system til informationsudveksling mellem de forskellige myndigheder, der har til opgave at gennemføre forordningen. Det drejer sig om medlemsstaterne, Kommissionen, CITES-sekretariatet, m.fl.

Medlemsstaterne udarbejder årlige rapporter, der beskriver omfanget af handlen med arter dækket af denne forordning. Hvert andet år udarbejder de detaljerede rapporter om gennemførelsen og anvendelsen af forordningen.

Kontekst

Konventionen om international handel med udryddelsestruede dyr og planter (CITES) blev underskrevet i Washington den 3. marts 1973 og trådte i kraft den 1. januar 1975. Den har i øjeblikket 175 deltagende parter.

Teksten i CITES-konventionen blev ændret i 1983, så regionale økonomiske fællesskaber som f.eks. Det Europæiske Fællesskab kunne indgå som part i konventionen (Gaborone-ændring). Gaborone-ændringen er dog ikke ratificeret af et tilstrækkeligt antal parter til at kunne træde i kraft. Derfor repræsenteres Fællesskabet på CITES-konferencer af EU-medlemslandene, der handler samlet efter indstilling fra Rådet.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 338/97

1.3.1997

-

EUT L 61 af 3.3.1997

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1497/2003

30.8.2003

-

EUT L 215 af 27.8.2003

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Forordning (EF) nr. 834/2004

19.5.2004

-

EUT L 127 af 29.4.2004

Forordning (EF) nr. 1332/2005

22.8.2005

-

EUT L 215 af 19.8.2005

Forordning (EF) nr. 398/2009

10.6.2009

-

EUT L 126 af 21.5.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 338/97 er integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

ÆNDRING AF BILAG

Bilag I – Liste over udryddelsestruede arter

Forordning (EF) nr. 318/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 95 af 8.4.2008]

Forordning (EF) nr. 407/2009 [Den Europæiske Unions Tidende L 123 af 19.5.2009]

Forordning (EU) nr. 709/2010 [Den Europæiske Unions Tidende L 212 af 12.8.2010]

Forordning (EU) nr. 1158/2012 [Den Europæiske Unions Tidende L 339 af 12.12.2012]

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 997/2010 af 5. november 2010 om suspension af indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter [Den Europæiske Unions Tidende L 290 af 6.11.2010].

Gennemførelsesforanstaltninger

Kommissionens henstilling 2007/425/EF af 13. juni 2007 om en række tiltag med sigte på at håndhæve Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed [Den Europæiske Unions Tidende L 159 af 20.6.2007].

Medlemsstaterne skal træffe en række foranstaltninger, herunder vedtage nationale handlingsplaner til koordinering af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 338/97, indføre afskrækkende sanktioner for overtrædelse af denne forordning, etablere håndhævelsesorganer med ansvar for håndhævelse af forordningen og sikre, at disse råder over passende menneskelige og økonomiske ressourcer og uddannelse, udsende tilstrækkelige oplysninger til offentligheden, udføre jævnlige kontroller hos personer, der handler med eller ejer planter og dyr som f.eks. dyrehandlere, opdrættere og gartnerier, udpege nationale kontaktpunkter til udveksling af oplysninger og efterretninger, bistå kapacitetsudbygningsprogrammer i forbindelse med anvendelse og kontrol i tredjelande samt etablere samarbejde mellem afdelinger og informationsudveksling mellem medlemsstater og med de relevante forvaltningsmyndigheder (under CITES, Interpol og Verdenstoldorganisationen, blandt andre).

Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4 maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed [Den Europæiske Unions Tidende L 166 af 19.6.2006].

Formularer til importtilladelser, eksporttilladelser og reeksportcertifikater skal udarbejdes efter skabelonen i bilag I til denne forordning. Formularer til importmeddelelser skal udarbejdes efter skabelonen i bilag II til denne forordning. Formularer til certifikater til rejseudstillinger skal udarbejdes efter skabelonen i bilag III til denne forordning. Supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom udarbejdes efter skabelonen i bilag IV til denne forordning. Formularerne omtalt i artikel 5, 8 og 9 skal udarbejdes efter skabelonerne i bilag V. Bilag VI indeholder en skabelon til etiketter. Koder til brug i beskrivelser af enheder og måleenheder, der skal anvendes, fremgår af bilag VII. Bilag VIII indeholder en referenceliste med arternes videnskabelige navne. Formålet med en udveksling og artens oprindelse skal angives med koderne, der fremgår af bilag IX. Derudover indeholder forordningen bestemmelser om disse dokumenters udstedelse, anvendelse og gyldighed. Den indeholder også konkrete bestemmelser om enheder født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret samt for prøver.

Se den konsoliderede version

Seneste ajourføring: 14.01.2014

Top