Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistikker over handelen mellem EU-landene - Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistikker over handelen mellem EU-landene - Intrastat

Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor, indsamler blandt andet oplysninger om samhandelen inden for EU af varer (Intrastat). Denne forordning fastlægger systemer og procedurer for Intrastat med henblik på at sikre, at EU-landene indsamler sammenlignelige og pålidelige data til indberetning til Eurostat.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91.

RESUMÉ

Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor, indsamler blandt andet oplysninger om samhandelen inden for EU af varer (Intrastat). Denne forordning fastlægger systemer og procedurer for Intrastat med henblik på at sikre, at EU-landene indsamler sammenlignelige og pålidelige data til indberetning til Eurostat.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

At forenkle Intrastatsystemet, som oprindeligt blev etableret i 1993, samt at forbedre sammenligneligheden af statistikker mellem EU-landene. Levering af sådanne handelsstatistikker er af afgørende betydning for udviklingen af politikker om EU's indre marked samt til markedsanalyse.

VIGTIGSTE PUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen omfatter handel med varer. »Handel med varer« betyder enhver flytning af handelsvarer fra ét EU-land til et andet, og »handelsvarer« betyder alle løsøregenstande, herunder også elektrisk strøm.

Momspligtige EU-virksomheder, hvis årlige handel overstiger en bestemt grænse, skal oplyse om deres transaktioner med andre EU-lande. Disse data vedrører både modtagelse (anskaffelse, køb eller import) og forsendelse (afhændelse, salg eller eksport). Andre virksomheder er fritaget fra kravet.

EU-landene omdefinerer grænseværdien hvert år og fastsætter et separat beløb for forsendelse og modtagelse (med det formål at indsamle et minimum af data for hver handelsstrøm).

Registrering

De nationale statistiske myndigheder i EU-landene fører et register over erhvervsdrivende i EU-samhandelen (dvs. virksomheder), som består af afsendere og modtagere.

Data, der indsamles til Intrastat

Virksomheder, som skal indsende erklæringer i forbindelse med Intrastat, skal give følgende oplysninger:

deres registreringsnummer

referenceperioden

strømmen (modtagelse/forsendelse)

varebetegnelsen (med den 8-cifrede kode fra EU's kombinerede nomenklatur)

partner-EU-landet

varernes værdi i den nationale valuta

varernes mængde i nettovægt (vægt uden emballage) samt supplerende enhed (liter, m2, antal osv.), hvis det er relevant

transaktionens art.

Fortrolighed

Parter, der leverer oplysninger, kan anmode om, at deres data får statistisk fortrolighed. I dette tilfælde skal de nationale myndigheder afgøre, om de statistiske resultater, som gør det muligt at identificere den pågældende leverandør, skal offentliggøres, eller om de skal tilpasses, så offentliggørelsen af dem ikke påvirker den statistiske fortrolighed negativt.

Indberetning af data til Eurostat

EU-landene indberetter de månedlige resultater af deres statistikker over varehandel mellem EU-lande til Eurostat.

De er ansvarlige for at sikre kvaliteten af de indberettede data i overensstemmelse med de gældende normer. Statistikkerne skal opfylde visse kriterier:

relevans

nøjagtighed

rettidighed

punktlighed

tilgængelighed og klarhed

sammenlignelighed

sammenhæng.

Europa-Kommissionen kan med bistand af en komité bestående af repræsentanter for EU-landene vedtage visse tekniske ændringer i forbindelse med denne forordning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den 1. januar 2005.

BAGGRUND

Intrastat blev oprettet d. 1. januar 1993, dvs. den dato, hvor EU's indre marked trådte i kraft. Det erstattede toldangivelser som kilde til handelsdata.

For yderligere oplysninger henvises til Eurostats websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 638/2004

27.4.2004

-

EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1-8

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 222/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009, s. 160-163

Forordning (EU) nr. 659/2014

17.7.2014

-

EUT L 189 af 27.6.2014, s. 128-134

Efterfølgende ændringer af og rettelser til forordning (EF) nr. 638/2004 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 03.04.2015

Top