Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den kombinerede nomenklatur, den fælles toldtarif og Den Europæiske Unions integrerede tarif (Taric)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Den kombinerede nomenklatur, den fælles toldtarif og Den Europæiske Unions integrerede tarif (Taric)

Den kombinerede nomenklatur er toldunionens told- og statistiknomenklatur. Den fælles toldtarif fastsætter den udenrigstold, som varer fra tredjelande pålægges ved indførslen til Den Europæiske Union (EU). Den Europæiske Unions integrerede tarif betegnes Taric. Den indeholder EU's-toldtarif samt landbrugsmæssige foranstaltninger og handelsforanstaltninger, der gælder for varer, der indføres i eller udføres fra EU. Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af den og offentliggør en udgave på Taric's officielle netsted, som ajourføres dagligt.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif [EF-Tidende L 256 af 7.9.1987] [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med forordningen er at opstille en kombineret nomenklatur, som opfylder toldunionens toldmæssige og statistiske krav og at indføre en integreret toldtarif for Den Europæiske Union, også kaldet Taric. Den kombinerede nomenklatur gør det muligt at indsamle, udveksle og offentliggøre oplysninger om EU's udenrigshandelsstatistikker på en optimal måde. Den anvendes ligeledes til at indsamle og offentliggøre statistikker som led i handelen inden for EU.

Den Europæiske Unions integrerede toldtarif (Taric)

Taric er den integrerede tarif for Den Europæiske Union. Den indeholder de toldsatser og visse EU-forskrifter, der gælder for EU’s udenrigshandel. Retsgrundlaget for Taric er Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987.

Taric understøtter EU-landene i at fortolde varerne automatisk. Den gør det ligeledes muligt at indhente, udveksle og offentliggøre oplysninger om statistikker over EU’s udenrigshandel. Oplysningerne er dog ikke tilgængelige for offentligheden.

Den kombinerede nomenklatur og Taric

Med forordningen indføres der en nomenklatur for varer med betegnelsen den kombinerede nomenklatur (KN), som både anvendes i forbindelse med den fælles toldtarif og EU's udenrigshandel. Den er baseret på nomenklaturen i det harmoniserede system, og der tilføjes selvstændige underafdelinger med betegnelsen KN-underpositioner.

Den kombinerede nomenklatur er resultatet af sammensmeltningen af den fælles toldtarifs nomenklatur og Nimexe-nomenklaturen (EU’s statistiske nomenklatur).

Bilag I i forordningen fastsætter de bundne toldsatser eller visse autonome toldsatser, når disse er lavere end de bundne toldsatser, samt de supplerende statistiske enheder.

På grundlag af den kombinerede nomenklatur opstiller Kommissionen Den Europæiske Unions integrerede tarif. Den omfatter bl.a. supplerende EU-underopdelinger, Taric-underpositioner, der anvendes til at navngive varerne i overensstemmelse med lovgivningen, og hvor bestemte toldsatser alt efter varernes oprindelse eller og en lang række andre handelspolitiske foranstaltninger finder anvendelse.

Til hver af underpositionerne i den kombinerede nomenklatur svarer der en numerisk kode på otte bogstaver. De første seks bogstaver angiver positioner og underpositioner i det harmoniserede systems nomenklatur. Det syvende og ottende bogstav identificerer den kombinerede nomenklaturs underpositioner. Det niende og tiende angiver Taric-underpositionerne.

Kommissionens rolle

Kommissionen udsteder hvert år en forordning, der indeholder den komplette version af den kombinerede nomenklatur og den fælles toldtarifs toldsatser, og hvori der er taget hensyn til Rådets og Kommissionens ændringer. Forordningen offentliggøres i EUT senest den 31. oktober. Den finder anvendelse fra den 1. januar det følgende år.

Kommissionen sørger for elektronisk formidling og forvaltning af Taric. Den tildeler bl.a. Taric-kodenummeret, ajourfører Taric og giver dagligt EU-landene meddelelse ad elektronisk vej om ændringer af Taric.

Komitologi

Til gennemførelse af disse opgaver bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget, som er nedsat i henhold til artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 10 i forordning 2658/87 og består af repræsentanter for EU-landene under formandskab af en repræsentant fra Kommissionen. Udvalget har kompetence til at undersøge ethvert spørgsmål i forbindelse med den kombinerede nomenklatur, Taric-nomenklaturen eller enhver anden nomenklatur, der har indarbejdet den kombinerede nomenklatur.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2658/87

10.9.1987

-

EFT L 256 af 7.9.1987

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 3528/89

28.11.1989

-

EFT L 374 af 22.12.1989

Forordning (EØF) nr. 2913/92

22.10.1992

-

EFT L 302 af 19.10.1989

Forordning (EØF) nr. 1969/93

26.7.1993

-

EFT L 180 af 23.7.1993

Forordning (EF) nr. 254/2000

10.2.2000

-

EFT L 28 af 3.2.2000

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning nr. 2658/87 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

Bilag 1 til forordning 2658/87 ajourføres regelmæssigt.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen om en adfærdskodeks for forvaltning af den kombinerede nomenklatur [EFT C 150 af 30.5.2000].

Formålet med denne adfærdskodeks er at gøre det lettere at forvalte de underpositioner, der findes i bilag I til grundforordningen, især hvad angår bevarelse, oprettelse og fjernelse af underpositioner med henblik på en forenkling og modernisering af den kombinerede nomenklatur (KN). Principperne i denne kodeks anvendes i forbindelse med hver anmodning om ændring af underpositionen. Ønsker om ændring af den kombinerede nomenklatur kan fremsættes af Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion, Eurostat og Kommissionens andre tjenestegrene, Toldkodeksudvalget, EU-landene og de europæiske erhvervssammenslutninger. Anmodninger af statistisk art rettes til Eurostat, mens anmodninger, som ikke er af statistisk art, rettes til Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion. De skal i princippet sendes senest den 30. april året forud for deres ikrafttræden. Enhver anmodning skal indeholde en begrundelse, den pågældende nomenklaturs underpositioner, et skøn over den samlede samhandel med de pågældende produkter og en beskrivelse af disse.

Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 af 27. juni 1996 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, og landbrugs- og fiskeriprodukter [EFT L 158 du 29.6.1996].

For de i denne forordning omhandlede produkter er den fælles toldtarifs autonome toldsatser helt eller delvis suspenderet, da produktionen i EU er begrænset eller ikke-eksisterende. Dette gør det muligt for producenterne at opfylde EU-virksomhedernes behov for disse produkter. Når den kombinerede nomenklatur og Taric-koderne ændres, vedtager Kommissionen de tekniske tilpasninger til forordningen.

Forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur for Den Europæiske Union. [Den Europæiske Unions Tidende C 137 af 6.5.2011].

Dette er den nyeste version af disse bemærkninger, der anses for et vigtigt bidrag til fortolkningen af rækkevidden af de forskellige toldpositioner. Det bemærkes dog, at de ikke er juridisk bindende.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told-og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif[Den Europæiske Unions Tidende L 290 af 31.10.2013].

Dette er den nyeste version af bilag I til forordningen vedrørende den kombinerede nomenklatur. Den træder i kraft den 1. januar 2014 og tager hensyn til eventuelle ændringer, der er aftalt på internationalt plan, enten i Verdenstoldorganisationen med hensyn til nomenklatur på harmoniseret system-niveau (HS) eller inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) med hensyn til konventionelle toldsatser. Den tager også højde for ændringer i de statistiske og handelspolitiske behov, den teknologiske og handelsmæssige udvikling og behovet for at harmonisere eller tydeliggøre teksterne.

Seneste ajourføring: 09.02.2014

Top