Help Print this page 
Title and reference
EU-fritagelsesordning for import- og eksportafgifter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-fritagelsesordning for import- og eksportafgifter

Den Europæiske Unions (EU) ordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter giver mulighed for både ved import til og eksport fra EU at indrømme fritagelse for visse varer, der normalt pålægges afgifter. Denne forordning fastlægger varekategorierne samt de betingelser, under hvilke der kan indrømmes fritagelse for import- og eksportafgifter.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter.

RESUMÉ

Denne forordning fastlægger, i hvilke tilfælde fritagelse for import- og eksportafgifter og foranstaltninger vedtaget på grundlag af artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidligere artikel 133 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) indrømmes ved import af varer til eller eksport af varer fra Den Europæiske Union (EU).

FRITAGELSE FOR IMPORTAFGIFTER

En række forskellige varekategorier kan fritages for importafgifter. Under forudsætning af opfyldelse af visse betingelser kan varer fritages for importafgifter, når de vedrører

Personlige ejendele

 • Personlige ejendele, der tilhører personer, der flytter deres normale bopæl fra et ikke-EU-land til et EU-land, forudsat at bopælen har ligget uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder
 • Varer, der indføres i forbindelse med ægteskab, forudsat at personen har haft sin bopæl uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og kan dokumentere ægteskab
 • Personlige ejendele erhvervet ved arv af en person bosiddende i EU
 • Personligt udstyr, skolemateriale og andet bohave, der tilhører elever eller studerende, som kommer til EU for at studere.

Varer af ringe værdi, varer uden erhvervsmæssig karakter, investeringsgoder og varer omfattet af en rejsendes personlige bagage

 • Varer af ringe værdi
 • Varer uden erhvervsmæssig karakter sendt direkte fra en privatperson i et ikke-EU-land til en privatperson i EU
 • Investeringsgoder og andet udstyr tilhørende virksomheder, som endeligt indstiller deres aktiviteter i et ikke-EU-land for at etablere sig i EU
 • Ikke-momspligtige varer, der indføres i personlig bagage af rejsende, der rejser ind i EU.

Landbrugsprodukter, biologiske, kemiske, farmaceutiske og medicinske produkter

 • Agerbrugs-, husdyrbrugs-, biavls-, havebrugs- og skovbrugsprodukter fra bedrifter i lande, der støder op til EU, og som drives af EU-landmænd
 • Frø, gødning og produkter til behandling af jordbund og afgrøder importeret af landbrugsproducenter fra ikke-EU-lande men beregnet til brug i lande, der støder op til EU
 • Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer, der udelukkende er beregnet til forskning
 • Terapeutiske stoffer, der hidrører fra mennesker, og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper
 • Instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling
 • Referencestoffer til kvalitetskontrol med lægemidler
 • Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer.

Andre kategorier

 • Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale samt videnskabelige instrumenter og apparater
 • Varer til velgørende og filantropiske organisationer
 • Ordener og hædersbevisninger, gaver modtaget i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde samt varer bestemt til statsoverhoveders brug
 • Varer, der indføres i salgsfremmende øjemed
 • Mærker, mønstre og tegninger, der fremsendes til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret
 • Dokumentationsmateriale til turistformål
 • Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport
 • Strøelse og foder bestemt til dyr under transport
 • Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere, der indføres i EU
 • Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde
 • Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave.

Hvis fritagelse for importafgifter er betinget af, at modtageren anvender varerne til bestemte formål, skal den pågældende over for de kompetente myndigheder fyldestgørende kunne godtgøre, at disse betingelser er opfyldt. I sådanne tilfælde kan denne fritagelse kun indrømmes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, inden for hvis område de pågældende varer skal anvendes til det nævnte formål.

FRITAGELSE FOR EKSPORTAFGIFTER

Visse varekategorier kan fritages for eksportafgifter. Under forudsætning af opfyldelse af visse betingelser kan varer fritages for eksportafgifter, når de vedrører

 • Varer af ringe værdi
 • Husdyr, der udføres som følge af, at en landbrugsbedrift flyttes fra EU til et ikke-EU-land
 • Produkter, der fremstilles af landbrugere på ejendomme i EU
 • Frø, der udføres til brug på visse ejendomme i ikke-EU-lande
 • Foder der medbringes ved udførsel af dyr.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1186/2009

30.12.2009

-

EUT L 324, 10.12.2009

Seneste ajourføring: 08.02.2011

Top