Help Print this page 
Title and reference
Markedsføring af produkter - CE-overensstemmelsesmærkning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Markedsføring af produkter - CE-overensstemmelsesmærkning

Med denne afgørelse fastlægges der fælles principper og referencebestemmelser, der skal anvendes i de sektorspecifikke retsakter, således at der skabes et ensartet grundlag for ændringer i eller omarbejdning af denne lovgivning. Afgørelsen udgør derfor en generel, horisontal ramme for fremtidig lovgivning om harmonisering af betingelserne for markedsføring af produkter. Den skal øge forbrugernes tillid og styrke varernes frie bevægelighed i Den Europæiske Union.

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF.

RESUMÉ

De fælles rammer for markedsføring af produkter fastlægger:

  • fælles definitioner
  • fælles overensstemmelsesvurderingsprocedurer for produkter
  • forpligtelser for de erhvervsdrivende (fabrikanter, importører, distributører, etc.)
  • regler for anvendelse af CE-mærkning, så tilliden til de markedsførte produkter i EU styrkes
  • notifikationskrav for overensstemmelsesvurderingsorganer
  • beskyttelsesprocedurer.

De fælles rammer skal fungere som værktøj for fremtidige regler for de enkelte sektorer med sigte på en indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne (harmonisering). De tager udgangspunkt i den nye metode, efter hvilken lovgivningen begrænser sig til fastsættelsen af væsentlige krav og brugen af harmoniserede standarder. Således skal den fremtidige sektorspecifikke lovgivning, når det er muligt, gøre brug af de elementer, der er fastsat i afgørelsen, og definere væsentlige krav for markedsføring af produkter. Det kan dog på grund af sektorspecifikke behov være nødvendigt at anvende andre lovgivningsmæssige løsninger.

Definitioner

Denne afgørelse fastlægger klare definitioner af en række grundlæggende begreber såsom "fabrikant", "distributør", "importør", "harmoniseret standard", "bringe i omsætning" og "overensstemmelsesvurdering". Med en fastlæggelse af præcise enhedsdefinitioner vil fortolkningen og den korrekte anvendelse af den fremtidige lovgivning på området blive lettet.

Fabrikantens, importørens og distributørens forpligtelser

For at et produkt må markedsføres og bringes i omsætning, skal det opfylde bestemte væsentlige krav. Fabrikanten skal sikre, at produktet er i overensstemmelse med de gældende krav ved at foretage eller få foretaget en overensstemmelsesvurderingsprocedure af produktet. Hvis produktet opfylder de væsentlige krav, anbringer fabrikanten en CE-mærkning på produktet og udarbejder en skriftlig CE-overensstemmelseserklæring. Fabrikanten anfører navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og kontaktadresse på produktet. Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse. Produktet skal ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et letforståeligt sprog. Har et bemyndiget organ deltaget i overensstemmelsesvurderingen, skal producenten angive dennes identifikationsnummer.

Importøren og distributøren skal sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser, dvs. at produktet er forsynet med overensstemmelsesmærkning, og at den krævede dokumentation medfølger.

Fabrikanter (eller dennes bemyndigede), distributører og importører skal give de kompetente myndigheder alle nødvendige oplysninger om det pågældende produkt for at sikre, at produktet kan spores.

Produktets overensstemmelse

Denne afgørelse fastlægger klarere rammer i forhold til overensstemmelsesvurderingen. Det indfører en række overensstemmelsesvurderingsprocedurer (specificeret i bilaget), blandt hvilke lovgiveren kan vælge den mest relevante.

Afgørelsen fastlægger desuden regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen, som skal følge de generelle regler i forordning nr. 765/2008. Medlemsstaterne skal sikre, at reglerne for anvendelse af CE-mærkningen anvendes korrekt, og indfører sanktioner for overtrædelse.

Overensstemmelsesvurdering

Under visse overensstemmelsesvurderingsprocedurer foretages overensstemmelsesvurderingen af overensstemmelsesvurderingsorganer, hvis navne bliver notificeret, dvs. officielt meddelt, til Kommissionen af medlemsstaterne.

Afgørelsen fastsætter fælles notifikationskrav for overensstemmelsesvurderingsorganer. Overensstemmelsesvurderingsorganer skal garantere uafhængighed, objektivitet, uvildighed, fortrolighed og faglig integritet. De skal desuden råde over tekniske kompetencer og udstyr, som sikrer korrekt gennemførelse af de opgaver, der er dem pålagt.

Kommissionen tilrettelægger koordinering og samarbejde mellem de bemyndigede organer.

Beskyttelsesprocedurer

En beskyttelsesprocedure på fællesskabsplan for produkter, som udgør en risiko på nationalt plan, er beskrevet. Ifølge proceduren skal Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks underrettes herom. Den kan bringes i anvendelse i tilfælde af uenighed mellem medlemsstaterne om nationale foranstaltninger truffet i en medlemsstat.

Baggrund

Denne afgørelse ophæver Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af « CE-overensstemmelsesmærkningen » med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 768/2008/EF

9.7.2008

-

EUT L 218 af 13.8.2008

See also

Seneste ajourføring: 25.01.2011

Top